Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στο Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου με την 164/2019 απόφαση του Δ.Σ. ζητά την παραχώρηση κατά χρήση από τον Δήμο Τήνου του κτιρίου επί της οδού Μεγαλόχαρης 24 στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα το εν λόγω νομικό πρόσωπο.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Αποφασίστηκε ομόφωνα έτσι από το Δημοτικό Συμβούλιο η παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) του κτιρίου επί της οδού Μεγαλόχαρης 24, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου με τους παρακάτω όρους.

Η διάρκεια της παραχώρησης συμφωνείται αορίστου χρόνου, με χρόνο έναρξης την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος, σε εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών οργάνων των συμβαλλομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Εφόσον ο Δήμος Τήνου αξιώσει την λύση της παραχώρησης (κοινοποιώντας σχετική δήλωση προ εξαμήνου το ΔΛΤΤ-Α έχει υποχρέωση να εκκενώσει και παραδώσει εντός ευλόγου προθεσμίας δύο (2) μηνών από της λήψεως, το όλο ακίνητο.

Εφόσον το ΔΛΤΤ-Α επιθυμεί την πρόωρη αποχώρησή του, οφείλει να διατυπώσει αυτό εγγράφως, με δήλωσή του απευθυντέα προς το Δήμο Τήνου, ένα πλήρες τρίμηνο προ της αποχώρησής του. Το παραχωρούμενο κατά χρήση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου –Άνδρου, για την στέγαση των υπηρεσιών του. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή της άνω χρήσεως, χωρίς την γραπτή συναίνεση του χρήστη.

Ο Δήμος Τήνου καθ’ όλη την διάρκεια της παραχώρησης, θα μπορεί να χρησιμοποιεί την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης χρήση της αίθουσας θα μπορούν να κάνουν και τα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα, Επιτροπές, Επιχειρήσεις κλπ για την πραγματοποίηση συνεδριάσεων των Διοικητικών τους Συμβουλίων καθώς και για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ομιλίες κλπ), μετά από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ΔΛΤΤ-Α.

Το ακίνητο παραχωρείται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος. Αυτονόητα ο χρησάμενος βαρύνεται με την καταβολή, εμπρόθεσμη και προσήκουσα όλων των λογαριασμών υπέρ κοινωφελών οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ), των κάθε είδους τελών, των λογαριασμών ύδρευσης και γενικότερα κάθε έξοδο που συνδέεται προς την χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου.

Ο χρησάμενος αναλαμβάνει και υπόσχεται ρητά προς τον χρήστη, όπως συντηρεί με κάθε δυνατή επιμέλεια το παραχωρούμενο κτίριο, ευθυνόμενος έναντι του Δήμου Τήνου, για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες, από οποιονδήποτε λόγο και αιτία και αν προέλθουν (εξαιρούνται φυσικές καταστροφές, θεομηνίες κλπ), καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης του χρησιδανείου. Επίσης αναλαμβάνει, σε περίπτωση που οιοσδήποτε στραφεί με κάθε τρόπο κατά της ιδιοκτησίας του Δήμου Τήνου, να ειδοποιήσει αμελλητί αυτό ώστε να προστατεύσει λυσιτελώς και εν τω άμα την ιδιοκτησία του.

Μετατροπές, διαρρυθμίσεις και προσθήκες επί του ακινήτου (ακάλυπτου) και επί του κτιριακού συγκροτήματος, επιτρέπονται υπό τον όρο:

α. Ότι δεν θα δημιουργείται κίνδυνος από πλευράς δομικής ή στατικής

β. Ότι οι εργασίες θα είναι νόμιμες από πάσης απόψεως.

γ. Ότι η αστική, διοικητική και ασφαλιστική ευθύνη για τις εργασίες θα βαρύνει τον χρησάμενο

δ. Ότι έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας,

ε. Ότι θα γίνει σεβαστή η αισθητική του συγκροτήματος, σε συνδυασμό με την θέση του, την ιδιότητα του χρήστη και την ευρύτερη περιοχή

Εφεξής, κάθε δαπάνη επισκευής και συντήρησης, κάθε νέα διαρρύθμιση ή προσθήκη, αναγκαία, επωφελής ή και πολυτελής, θα βαρύνει αποκλειστικά το ΔΛΤΤ-Α και θα παραμείνει υπέρ του ακινήτου και του χρήστη, οποτεδήποτε κι αν λυθεί σύμβαση αυτή. Ο χρησάμενος αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να προβάλει ισχυρισμούς περί δαπανών του στο ακίνητο, άλλως ρητώς παραιτείται από σήμερα παντός τέτοιου ισχυρισμού. Η δήλωση αυτή θα επαναλαμβάνεται και ενόψει κάθε εργασίας, από αυτές που πρέπει να λάβουν την συναίνεση του χρήστη. 

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter