back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Κανονισμός λειτουργίας χρήσης μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τήνου

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου η έγκριση κανονισμού λειτουργίας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Τήνου. Οι κ.κ. Αλοιμόνου Ευγενία, Γιαννησόπουλος Ζαχαρίας, Σαββαρης Αντώνιος και Μαρκουΐζος Ιωάννης ψήφισαν παρών.
Ο κ. Κουσουνάδης Πέτρος ψήφισε κατά.

 1. Νομικό πλαίσιο
  Ο κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων θεμελιώνεται, κατά μείζονα λόγο, στο
  κάτωθι νομικό πλαίσιο:
 2. το ν.3463/2006 «Δημοτικός Κώδικας, ιδίως α.79 «Κανονιστικές αποφάσεις», α.80 §7 «ΚΥΕ» και α.285 «Ενημερότητα οφειλών»
 3. το ν.3852/2010 «Καλλικράτης», ιδίως α.72§1ιγ «Οικονομική Επιτροπή» και α.73§1αγ «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».
 4. την Αστυνομική Διάταξη 3/1995 (ΦΕΚ 15Β/1996) «Μέτρα τήρησης κοινής ησυχίας και απαγορεύσεις»
 5. την υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593Β΄) «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής».
 6. Το παράρτημα 3 της ΚΥΑ 38609/2023 (ΦΕΚ 1432Β΄) «Καθορισμός όρων… για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού…»

α) Έκδοση κανονιστικής απόφασης, άδειας παράτασης μουσικής, άδειας μουσικής Μια από τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. (άρθρο 75 παρ.Ιγ9 κ 79 Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: …γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.»

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Bε του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. Η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για τη λειτουργία της μουσικής ασκείται από τη δημοτική αστυνομία εφόσον έχει αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3274/04.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. (άρθρο 73 παρ.1αγ Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)

Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας.(περίπτ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19) Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8. Σε δήμους με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, στους οποίους οι αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο, από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, ασκούνται από τη δημοτική επιτροπή. (παρ.1, άρθρο 26 Ν.5056/2023)

β) Ανάκληση ή αφαίρεση άδειας λειτουργίας

Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. (άρθρο 80 παρ.6 Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

γ) Σφράγιση από αστυνομία / Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας

Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 180/1979 (Α’ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις, προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά τον χώρο του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα(10) ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιείται αυθημερόν στον κατά τόπον αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα (10) ημερών χρόνο. (άρθρο 79 παρ.7 και παρ.7Α Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση της περίπτ. α παρ.2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79 εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά. (παρ.2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 457/90)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται εντός έτους από την εκτέλεση της τρίτης προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και μετά. Προκειμένου να εφαρμοστεί εκ νέου η
διάταξη απαιτείται η έκτιση, τριών προσωρινών αφαιρέσεων και η εντός έτους βεβαίωση εκ νέου παράβασης. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9422/06.04.2015)

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση (παρ.1 άρθρο 15 KYA οικ. 16228/17.05.2017 ΦΕΚ Β΄ 1723/18.05.2017)

δ) Δικαίωμα χρήσης μουσικής

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Λοιπές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, (λοιπά καταστήματα) που κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη μέχρι 80 db. Εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, τα περίπτερα και τα κυλικεία χωρίς καθήμενους πελάτες. (άρθρο 14 Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017)

Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,πλατείες κ.λπ. καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λπ., τηρώντας τις διατάξεις περί πλανόδιου -υπαίθριου εμπορίου,όπως κάθε φορά ισχύουν. (άρθρο 2§5.Δ.5 Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017)

ε) Κοινή ησυχία, απαγορεύσεις και χρονικά όρια χρήσης μουσικής

Στα άρθρα 1 και 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995 (ΦΕΚ 15Β/1996) «Μέτρα τήρησης κοινής ησυχίας και απαγορεύσεις» ορίζεται ότι:
«Άρθρο 1 «Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις»

 1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
  α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
  β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.
 2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την
  31 Μαρτίου.
  Άρθρο 3 «Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα»
 3. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
 4. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
 5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
 6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
 7. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.»

  στ) Ηχομόνωση στεγασμένων ΚΔ, υπαίθριων ΚΔ, λοιπών ΚΥΕ
  Στην υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593Β΄) «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
  από θορύβους μουσικής» ορίζεται ότι:
  Άρθρο 3 «Απαιτούμενη ηχομόνωση»
  Η ηχομόνωση ενός στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α-ηχοστάθμη μετρούμενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Διασκέδασης δεν ξεπερνά τις τιμές του Πίνακα
  1, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής.
  Άρθρο 4 «Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας»
  1.Η επιτρεπόμενη μέγιστη Α-ηχοστάθμη μέσα στα Κέντρα Διασκέδασης καθορίζεται σε 100
  dB(A).
  2.Για τα υπόλοιπα καταστήματα με μουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
  Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης η επιτρεπόμενη μέγιστη Α-ηχοστάθμη μέσα σ’ αυτά
  καθορίζεται σε 80 dB(A).
  Άρθρο 6 «Υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα με μουσική.»
  1.β)Η ανωτέρω επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, υπό σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης.
  2.Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A).

  ζ) Αιγιαλός, περιορισμοί ήχου
  Στο παράρτημα 4 της ΚΥΑ 38609/2023 (ΦΕΚ 1432Β΄) «Καθορισμός όρων… για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού…» και στο παράρτημα 3 της ΚΥΑ 47458 2020 (ΦΕΚ 1864 Β), ορίζεται ότι: Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή από σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας».

  η) Τεχνική έκθεση για μουσική σε υπαίθριο χώρο
  Στο άρθρο 14 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017
  τεύχος Β’) ορίζεται ότι:
  «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα διαθέτει
  και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε
  θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με
  τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η
  ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που
  έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η
  τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις ΥΔ Α5/3010/85(ΦΕΚ
  593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Αντίστοιχη πρόβλεψη διατυπώνεται και στην
  παράγραφο 2 του άρθρο 7 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’).

  Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων

  Στα καταστήματα που δικαιούνται χρήση μουσικής και την έχουν δηλώσει στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους, δύναται να χορηγείται άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, εντός ωρών νυκτερινής ησυχίας, υπό τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, σε χώρους κλειστούς έως ώρα 03:00 και σε χώρους ανοιχτούς έως ώρα 02:00. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής μέτρων πλήρους ηχομόνωσης των κλειστών χώρων (πχ ηχομονωτική επένδυση, προθάλαμος, κλείσιμο πορτών και παραθύρων των κλειστών χώρων, κλπ).

  Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων ορίζεται ως αορίστου διάρκειας, μέχρι ανακλήσεως αυτής ή μεταβιβάσεως του καταστήματος ή διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

  Δικαιολογητικά
  Για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων υποβάλλεται προς το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου:
  Αίτηση φέρουσα τον αριθμό γνωστοποίησης του καταστήματος
  Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας σε ισχύ.
  Το έντυπο αίτησης διατίθεται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων. Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου.
  Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει τη χορήγηση ή την απόρριψη του αιτήματος, εξ ολοκλήρου ή για επιμέρους χώρο, συνεκτιμώντας:
  α) τη γειτνίαση με κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ
  β) το είδος του καταστήματος και τους χώρους χρήσης μουσικής
  γ) τις διαμαρτυρίες των περιοίκων
  δ) τις πρόσφατες βεβαιωμένες παραβάσεις

  Εθιμικού δικαίου άδεια χρήσης μουσικής και άδεια παράτασης χρήσης

  Για λόγους εθιμικού δικαίου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και, συγχρόνως, η χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι ώρα 03:00, υπό τις προϋποθέσεις ότι η ηχοστάθμη δεν υπερβαίνει τα 80 dbΑ και δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
  Περιπτώσεις εθιμικού δικαίου συνιστούν:
  οι εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και καταστημάτων.
  τα γεγονότα που σχετίζονται με καθιερωμένα εορταστικά τελετουργικά.
  οι τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
  οι πολιτικές και κομματικές εκδηλώσεις.
  Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της εθιμικού δικαίου άδειας χρήσης μουσικής και άδειας
  παράτασης χρήσης μεταβιβάζεται στη Δημοτική Επιτροπή.

  Παραβάσεις και Ποινές
  Για την αρίθμηση των παραβάσεων (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄) προς επιβολή ποινών, ακολουθείται η αρίθμηση της αστυνομικής αρχής που τις βεβαίωσε (άρθρο 1§1 της ΚΥΑ 1011/38/34-μβ ΦΕΚ 3499 Β 2016 «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία»).
  Για τη βεβαίωση παράβασης Α΄, επιβάλλεται πρόστιμο 300€.
  Για τη βεβαίωση παράβασης Β΄, επιβάλλεται πρόστιμο 600€.
  Για τη βεβαίωση παράβασης Γ΄, επιβάλλεται πρόστιμο 900€, οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και απαγόρευση χορήγησης νέας άδειας παράτασης χρήσης μουσικής μέχρι 31/12 του έτους στο οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση.
  Ο Δήμος διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλει προσωρινή ή/και οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης χρήσης μουσικής από την πρώτη παράβαση ή διαμαρτυρία ή καταγγελία.

  Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων:
  – χρήση μουσικής άνευ άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
  – χρήση μουσικής άνευ άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
  – υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου έντασης ηχοστάθμης
  – υπέρβαση επιτρεπόμενου ωραρίου χρήσης μουσικής
  – μη εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης (πχ λειτουργία εντός ωρών κοινής ησυχίας με ανοικτά παράθυρα ή πόρτες, μη εφαρμογή ηχομονωτικής επένδυσης, μη χρήση προθαλάμου, κλπ)

  Οι άδειες παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που βρίσκονται σε ισχύ, υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας »
Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Κανονισμός λειτουργίας χρήσης μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Τήνου

- Advertisement -

Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου η έγκριση κανονισμού λειτουργίας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Τήνου. Οι κ.κ. Αλοιμόνου Ευγενία, Γιαννησόπουλος Ζαχαρίας, Σαββαρης Αντώνιος και Μαρκουΐζος Ιωάννης ψήφισαν παρών.
Ο κ. Κουσουνάδης Πέτρος ψήφισε κατά.

 1. Νομικό πλαίσιο
  Ο κανονισμός χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων θεμελιώνεται, κατά μείζονα λόγο, στο
  κάτωθι νομικό πλαίσιο:
 2. το ν.3463/2006 «Δημοτικός Κώδικας, ιδίως α.79 «Κανονιστικές αποφάσεις», α.80 §7 «ΚΥΕ» και α.285 «Ενημερότητα οφειλών»
 3. το ν.3852/2010 «Καλλικράτης», ιδίως α.72§1ιγ «Οικονομική Επιτροπή» και α.73§1αγ «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».
 4. την Αστυνομική Διάταξη 3/1995 (ΦΕΚ 15Β/1996) «Μέτρα τήρησης κοινής ησυχίας και απαγορεύσεις»
 5. την υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593Β΄) «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής».
 6. Το παράρτημα 3 της ΚΥΑ 38609/2023 (ΦΕΚ 1432Β΄) «Καθορισμός όρων… για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού…»

α) Έκδοση κανονιστικής απόφασης, άδειας παράτασης μουσικής, άδειας μουσικής Μια από τις αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, είναι και ο προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. (άρθρο 75 παρ.Ιγ9 κ 79 Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: …γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.»

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Bε του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. Η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων για τη λειτουργία της μουσικής ασκείται από τη δημοτική αστυνομία εφόσον έχει αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3274/04.

Η επιτροπή ποιότητας ζωής αποφασίζει για τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. (άρθρο 73 παρ.1αγ Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4735/20)

Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής, για καταστήματα εντός των ορίων της κοινότητας.(περίπτ. ιδ παρ.1 άρθρο 83 Ν.3852/2010) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.4623/19) Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη χορήγησε Σε δήμους κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ. 59/74896/30.12.2010

Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8. Σε δήμους με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, στους οποίους οι αρμοδιότητες της επιτροπής ποιότητας ζωής ασκούνται από το δημοτικό συμβούλιο, από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, ασκούνται από τη δημοτική επιτροπή. (παρ.1, άρθρο 26 Ν.5056/2023)

β) Ανάκληση ή αφαίρεση άδειας λειτουργίας

Για την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της παραγράφου 1, αρμόδιοι είναι η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, οι οποίοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση για την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ενός καταστήματος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή της εντολής προς σφράγιση αυτών, αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβει τη σχετική απόφαση. Το ίδιο όργανο, εντός της αυτής προθεσμίας, παρέχει την εντολή για τη σφράγιση των καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του παρόντος και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα. (άρθρο 80 παρ.6 Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

γ) Σφράγιση από αστυνομία / Δυνητική οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας

Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέντρων διασκεδάσεως και των καταστημάτων της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 180/1979 (Α’ 46), καθώς και των λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις, προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά τον χώρο του καταστήματος για χρονικό διάστημα δέκα(10) ημερών, αν βεβαιώνονται από αστυνομικούς συνολικά, εντός έτους, τρεις παραβάσεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 180/1979. Αντίγραφο της απόφασης σφράγισης του καταστήματος και της σχετικής έκθεσης κοινοποιείται αυθημερόν στον κατά τόπον αρμόδιο δήμο, ο οποίος οφείλει στο χρονικό αυτό διάστημα να εκδώσει την απόφαση αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον οικείο δήμο η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών, η σφράγιση διατηρείται και για τον πέραν των δέκα (10) ημερών χρόνο. (άρθρο 79 παρ.7 και παρ.7Α Ν.3463/2006 «ΔΚΚ»)

Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως της άδειας λειτουργίας καταστήματος, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαιρέσεως που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση της περίπτ. α παρ.2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79 εντός έτους από την έκτιση της τελευταίας προσωρινής αφαιρέσεως, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά. (παρ.2 άρθρο 2 Π.Δ. 180/79, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 457/90)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την οριστική αφαίρεση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., για κάθε παράβαση που βεβαιώνεται εντός έτους από την εκτέλεση της τρίτης προσωρινής αφαίρεσης της άδειας και μετά. Προκειμένου να εφαρμοστεί εκ νέου η
διάταξη απαιτείται η έκτιση, τριών προσωρινών αφαιρέσεων και η εντός έτους βεβαίωση εκ νέου παράβασης. (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9422/06.04.2015)

Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η κύρωση της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας, νοείται εφεξής η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας για τα καταστήματα που υπόκεινται σε γνωστοποίηση (παρ.1 άρθρο 15 KYA οικ. 16228/17.05.2017 ΦΕΚ Β΄ 1723/18.05.2017)

δ) Δικαίωμα χρήσης μουσικής

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών Λοιπές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, (λοιπά καταστήματα) που κάνουν χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη μέχρι 80 db. Εξαιρούνται τα κέντρα διασκέδασης και η υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους, τα περίπτερα και τα κυλικεία χωρίς καθήμενους πελάτες. (άρθρο 14 Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017)

Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: Οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια,πλατείες κ.λπ. καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λπ., τηρώντας τις διατάξεις περί πλανόδιου -υπαίθριου εμπορίου,όπως κάθε φορά ισχύουν. (άρθρο 2§5.Δ.5 Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/2017)

ε) Κοινή ησυχία, απαγορεύσεις και χρονικά όρια χρήσης μουσικής

Στα άρθρα 1 και 3 της Αστυνομικής Διάταξης 3/1995 (ΦΕΚ 15Β/1996) «Μέτρα τήρησης κοινής ησυχίας και απαγορεύσεις» ορίζεται ότι:
«Άρθρο 1 «Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις»

 1. Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:
  α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00 ως 17.30 και από 23.00 έως 07.00.
  β. Κατά την χειμερινή περίοδο από 15.30 έως 17.30 και από 22.00 έως 07.30.
 2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την
  31 Μαρτίου.
  Άρθρο 3 «Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα»
 3. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων. χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
 4. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
 5. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
 6. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα.
 7. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής.»

  στ) Ηχομόνωση στεγασμένων ΚΔ, υπαίθριων ΚΔ, λοιπών ΚΥΕ
  Στην υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593Β΄) «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
  από θορύβους μουσικής» ορίζεται ότι:
  Άρθρο 3 «Απαιτούμενη ηχομόνωση»
  Η ηχομόνωση ενός στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη θεωρείται ικανοποιητική όταν η Α-ηχοστάθμη μετρούμενη στα όρια της ιδιοκτησίας του οικοπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένο το Κέντρο Διασκέδασης δεν ξεπερνά τις τιμές του Πίνακα
  1, ανάλογα με τον χαρακτήρα της περιοχής.
  Άρθρο 4 «Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας»
  1.Η επιτρεπόμενη μέγιστη Α-ηχοστάθμη μέσα στα Κέντρα Διασκέδασης καθορίζεται σε 100
  dB(A).
  2.Για τα υπόλοιπα καταστήματα με μουσική τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
  Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης η επιτρεπόμενη μέγιστη Α-ηχοστάθμη μέσα σ’ αυτά
  καθορίζεται σε 80 dB(A).
  Άρθρο 6 «Υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης και υπόλοιπα καταστήματα με μουσική.»
  1.β)Η ανωτέρω επιτρεπόμενη τιμή της Α- ηχοστάθμης μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, υπό σχολείο, νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία είτε αυτά προϋπήρχαν του Κέντρου Διασκέδασης είτε κτίστηκαν ύστερα από αυτό, είναι αυτή που αναφέρεται στον Πίνακα 1, του άρθρου 3 αυτής της Υγειονομικής Διάταξης.
  2.Για τα υπόλοιπα υπαίθρια καταστήματα με μουσική, τα οποία δεν θεωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη Κέντρα Διασκέδασης ισχύει μόνο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή της ηχοστάθμης του Πίνακα 1 μετρούμενη έξω από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, (κύρια ή δευτερεύουσα), ξενοδοχείο, ναό, σχολείο νοσοκομείο, γηροκομείο σανατόριο και γενικά εγκατάσταση που απαιτεί ειδική προστασία, όταν η πρότυπη ηχητική πηγή δημιουργεί στο κέντρο του καταστήματος μια Α-ηχοστάθμη ίση με 80 dB(A).

  ζ) Αιγιαλός, περιορισμοί ήχου
  Στο παράρτημα 4 της ΚΥΑ 38609/2023 (ΦΕΚ 1432Β΄) «Καθορισμός όρων… για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού…» και στο παράρτημα 3 της ΚΥΑ 47458 2020 (ΦΕΚ 1864 Β), ορίζεται ότι: Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. Η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή από σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας».

  η) Τεχνική έκθεση για μουσική σε υπαίθριο χώρο
  Στο άρθρο 14 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017
  τεύχος Β’) ορίζεται ότι:
  «Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα διαθέτει
  και θα διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού με ειδίκευση σε
  θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, που θα συνοδεύεται με
  τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η
  ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που
  έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας. Η
  τεχνική έκθεση θα συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις ΥΔ Α5/3010/85(ΦΕΚ
  593/τ.Β’/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Αντίστοιχη πρόβλεψη διατυπώνεται και στην
  παράγραφο 2 του άρθρο 7 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’).

  Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων

  Στα καταστήματα που δικαιούνται χρήση μουσικής και την έχουν δηλώσει στη γνωστοποίηση λειτουργίας τους, δύναται να χορηγείται άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, εντός ωρών νυκτερινής ησυχίας, υπό τις προϋποθέσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, σε χώρους κλειστούς έως ώρα 03:00 και σε χώρους ανοιχτούς έως ώρα 02:00. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, υπάρχει υποχρέωση εφαρμογής μέτρων πλήρους ηχομόνωσης των κλειστών χώρων (πχ ηχομονωτική επένδυση, προθάλαμος, κλείσιμο πορτών και παραθύρων των κλειστών χώρων, κλπ).

  Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων ορίζεται ως αορίστου διάρκειας, μέχρι ανακλήσεως αυτής ή μεταβιβάσεως του καταστήματος ή διακοπής λειτουργίας του καταστήματος.

  Δικαιολογητικά
  Για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων υποβάλλεται προς το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου:
  Αίτηση φέρουσα τον αριθμό γνωστοποίησης του καταστήματος
  Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας σε ισχύ.
  Το έντυπο αίτησης διατίθεται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων. Δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου.
  Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει τη χορήγηση ή την απόρριψη του αιτήματος, εξ ολοκλήρου ή για επιμέρους χώρο, συνεκτιμώντας:
  α) τη γειτνίαση με κατοικίες, νοσοκομεία, σχολεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κλπ
  β) το είδος του καταστήματος και τους χώρους χρήσης μουσικής
  γ) τις διαμαρτυρίες των περιοίκων
  δ) τις πρόσφατες βεβαιωμένες παραβάσεις

  Εθιμικού δικαίου άδεια χρήσης μουσικής και άδεια παράτασης χρήσης

  Για λόγους εθιμικού δικαίου επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και, συγχρόνως, η χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων μέχρι ώρα 03:00, υπό τις προϋποθέσεις ότι η ηχοστάθμη δεν υπερβαίνει τα 80 dbΑ και δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.
  Περιπτώσεις εθιμικού δικαίου συνιστούν:
  οι εκδηλώσεις τοπικών πολιτιστικών φορέων και καταστημάτων.
  τα γεγονότα που σχετίζονται με καθιερωμένα εορταστικά τελετουργικά.
  οι τοπικές, θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
  οι πολιτικές και κομματικές εκδηλώσεις.
  Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της εθιμικού δικαίου άδειας χρήσης μουσικής και άδειας
  παράτασης χρήσης μεταβιβάζεται στη Δημοτική Επιτροπή.

  Παραβάσεις και Ποινές
  Για την αρίθμηση των παραβάσεων (Α΄ ή Β΄ ή Γ΄) προς επιβολή ποινών, ακολουθείται η αρίθμηση της αστυνομικής αρχής που τις βεβαίωσε (άρθρο 1§1 της ΚΥΑ 1011/38/34-μβ ΦΕΚ 3499 Β 2016 «Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την Ελληνική Αστυνομία»).
  Για τη βεβαίωση παράβασης Α΄, επιβάλλεται πρόστιμο 300€.
  Για τη βεβαίωση παράβασης Β΄, επιβάλλεται πρόστιμο 600€.
  Για τη βεβαίωση παράβασης Γ΄, επιβάλλεται πρόστιμο 900€, οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και απαγόρευση χορήγησης νέας άδειας παράτασης χρήσης μουσικής μέχρι 31/12 του έτους στο οποίο βεβαιώθηκε η παράβαση.
  Ο Δήμος διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλει προσωρινή ή/και οριστική ανάκληση της άδειας παράτασης χρήσης μουσικής από την πρώτη παράβαση ή διαμαρτυρία ή καταγγελία.

  Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων:
  – χρήση μουσικής άνευ άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
  – χρήση μουσικής άνευ άδειας παράτασης χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων
  – υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου έντασης ηχοστάθμης
  – υπέρβαση επιτρεπόμενου ωραρίου χρήσης μουσικής
  – μη εφαρμογή μέτρων ηχομόνωσης (πχ λειτουργία εντός ωρών κοινής ησυχίας με ανοικτά παράθυρα ή πόρτες, μη εφαρμογή ηχομονωτικής επένδυσης, μη χρήση προθαλάμου, κλπ)

  Οι άδειες παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που βρίσκονται σε ισχύ, υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας »
Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου