Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 2023

-Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – Θέσεις εργασίας στη “Νήσος”

Αναζητούμε νέους ταλαντούχους συνεργάτες που θα ενταχθούν στην ομάδα της Παραγωγής. Ειδικότητες όπως Μηχανικός Παραγωγής, Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, Τεχνολόγος Τροφίμων. Εξέλιξη σε μόνιμη εργασία, πενθήμερο σε οκτάωρες...

Προκήρυξη θέσης στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Μεγαλόχαρη Τήνου”

Προκήρυξη θέσης στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Μεγαλόχαρη Τήνου”

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματος -Ν.Π.Ι.Δ- με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨, με έδρα την πόλη της Τήνου, έχοντας υπόψη:

α). Τη με Αρ. φύλλου, ΦΕΚ 833 Β’/96,  Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

β). Το με αριθμό Φύλλου 1749 τεύχος Β’ από 14 Δεκεμβρίου 2005, Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨ & την κύρωση του Οργανισμού αυτού.

γ). Τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας του κοινωφελούς ιδρύματος όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ). Την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ για  την  αναγκαιότητα προσωρινής  κάλυψης μιας  θέσης Β. Νοσηλευτή /Νοσηλεύτριας.

ε). Την με αριθμό 31/2021  ομόφωνη απόφαση της 9ης – 02/09 /2021, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την άμεση πλήρωση μίας  θέσης Β. νοσηλευτή/νοσηλεύτριας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου.   

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ

  • Να είναι απόφοιτοι Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. – Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ή Α΄  ή Β΄ Κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε βοηθών νοσηλευτών αντίστοιχα, με νοσηλευτική πείρα τουλάχιστον έξι (06) μηνών και να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Να είναι Έλληνες πολίτες κατά προτίμηση Τήνιοι, ηλικίας μέχρι  40    ετών.
  • Να έχουν φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προκειμένου περί άρρενος να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Η πρόσληψη θα γίνει χωρίς διαγωνισμό. Ο/Η επιλεγείς θα συνάψει με τη Μονάδα σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης περιόδου ενός έτους  (12) μηνών.
  • Όργανο επιλογής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που δύναται να επιλέξει, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. μεταξύ των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα χωρίς να δεσμεύεται από τον όρο «κατά προτίμηση Τήνιος ».

ΓΕΝΙΚΑ

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν στην  Μονάδα τα εξής δικαιολογητικά:

· Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ως και κάθε άλλου εγγράφου.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο του υποψηφίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι και από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του.

· Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

· Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαιτέρα προσόντα.

· Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκειά της ή βεβαίωση ομοίου περιεχομένου της αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον την επικαλούνται.

· Να έχουν και να διαθέτουν όποτε τους ζητηθεί πιστοποιητικά υγείας.

· Οι όροι αμοιβής και εργασίας καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011, άρθρο 31) που αφορά τις αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως ισχύει σήμερα.

Η προκήρυξη ή περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Μονάδας, του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και του Δήμου Τήνου με αποδεικτικό ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικά μετά των λοιπών δικαιολογητικών στο γραφείο της Μονάδας και στην Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 68 , Τήνος , ΤΚ 84200, τις εργάσιμες μέρες και ώρες εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της τελευταίας δημοσιεύσεως στον τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης δυνάσθε να απευθύνεστε στο Διοικητικό Υπεύθυνο – Διευθυντή της Μονάδας  κο Γεώργιο Γρηγοράκη ή στη Γραμματέα Γενικών Καθηκόντων κα Ελένη Πολυκανδρίτη τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Προέδρος του Δ.Σ

Γαρυφαλλιά Πλυτά

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
Tinos
overcast clouds
10.5 ° C
11.6 °
10.4 °
73 %
6.4kmh
100 %
Κυ
13 °
Δε
11 °
Τρ
11 °
Τε
10 °
Πε
13 °
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -