back to top

Προσλήψεις 37 ατόμων στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου που εδρεύει στον Δήμο Τήνου έχοντας υπόψη:

 1. α) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/19520/ΔΠΓΚ/14-05-2020 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 83618/01-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 508/1988.
 3. Τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 περ. ι του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 περ. ι του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α).
 4. Τις διατάξεις του κανονισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 8/1970 (ΦΕΚ 81 Α) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τον ν. 349/1976.
 5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 267/24-01-2024 έγγραφο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του προγραμματισμού προσλήψεως εποχικού προσωπικού έτους 2024.
 6. Απόφαση από την 9/12-06-2024 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής,

ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα επτά (37) ατόμων, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών,  από 01-07-2024 έως 15-10-2024, σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω διατάξεις, λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών, ήτοι:  

 • Επιμελητές – επιμελήτριες, άτομα είκοσι τέσσερις (24), εκ των οποίων θα προσληφθούν έξι (6) επιμελητές, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, για απασχόληση σε θέσεις των Ιερών Ναών του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., λόγω ύπαρξης ειδικών αναγκών της Υπηρεσίας (όπως βοηθοί Εικονοφύλακα & Νεωκόρου).
 • Εργάτες – εργάτριες καθαριότητας, άτομα δέκα τρία (13), εκ των οποίων θα προσληφθούν οκτώ (8) τουλάχιστον εργάτες, εφόσον θα υπάρξουν υποψηφιότητες, που θα έχουν τα κατάλληλα σωματικά προσόντα και δυνάμεις, λόγω των προς τούτο επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας για απασχόλησή τους εκτός της κύριας (της καθαριότητας), για εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (παραλαβή και αποκομιδή κεριών & αποκήρων, υλικών, μπαζών, καθαρισμός και αποκατάσταση επιφανειών από υδροελαιοχρωματισμούς & επισκευές, καθαρισμός κι επιμέλεια πάρκων & αλσών κλπ. υπαιθρίων χώρων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κλπ.).      

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες Πολίτες, Χριστιανοί Ορθόδοξοι, μόνιμοι κάτοικοι ν. Τήνου κατά προτίμηση Τήνιοι (άρθρο 6 Καν. 8/70 ΦΕΚ 81/Α).  
 • Να έχουν ηλικία από 18-65 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1959 μέχρι 2006.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 • Να είναι υγιείς.

Β. Απαιτούμενοι τίτλοι εκπαίδευσης:

 1. Για την κατηγορία επιμελητών, πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 2. Για την κατηγορία εργατών/τριών καθαριότητας δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.  

Γ. Κριτήρια και τρόπος κατάταξης των υποψηφίων:

Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με διαδικασία επιλογής από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., ως εξής:

 • Στην αρχή, θα ελέγξει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων και θα καταρτίσει πίνακα όσων γίνονται δεκτοί επειδή πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και πίνακα των υποψηφίων που δεν γίνονται δεκτοί επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
 • Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης όπου θα προταθούν οι Τήνιοι υποψήφιοι και θα ακολουθήσουν οι λοιποί. Σε κάθε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες Τηνίων και μη Τηνίων χωριστά, οι υποψήφιοι θα καταταχθούν μεταξύ τους σε σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία που θα προκύψει, βάσει μορίων, των κατωτέρω κριτηρίων:  

Α)  Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος 3 μόρια ανά μήνα, κι έως 12 μήνες ανεργίας συνολικά.

Β)  Για κάθε ανήλικο τέκνο ή τέκνο με αναπηρία 67% και άνω 10 μόρια, κι έως 4 τέκνα.

Γ) Από προϋπηρεσία στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, 2 μόρια ανά μήνα και έως 12 μήνες προϋπηρεσίας το ανώτερο.

      Δ)  Εάν είναι κάτοχος τίτλου μέτριας τουλάχιστον γνώσης μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά,

      Γαλλικά ή Γερμανικά), 20 μόρια.

Αφορά μόνο στους υποψήφιους για τη θέση επιμελητή.

– Ο αριθμός των 20 μορίων αποτελεί ανώτατο όριο ανεξάρτητα από το πλήθος των τίτλων ξένης γλώσσας που διαθέτει ο υποψήφιος.

Ε) Βαθμολόγηση του υποψηφίου από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει την ύπαρξη τυχόν κοινωνικών δεδομένων ή ιδιαίτερων προσόντων στο πρόσωπο του υποψηφίου, ευδόκιμη προϋπηρεσία του στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, με βάση το βιογραφικό σημείωμά του και τα επισυναπτόμενα σε αυτό στοιχεία, αλλά και από ιδία αντίληψή της και θα βαθμολογήσει κάθε υποψήφιο με μόρια από 10 έως 100.

Η βαθμολογία κάθε υποψηφίου θα προκύψει από το μέσο όρο της βαθμολογίας, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.  

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Δ΄ κριτήριο κι αν αυτά συμπίπτουν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο Α΄ κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Από τον τελικό ως άνω πίνακα κατάταξης προσλαμβάνονται οι κατά αύξοντα αριθμό πρώτοι υποψήφιοι, ισάριθμοι των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη.

Δ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας στην Τήνο εντός προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησής της στο Κεντρικό Κατάστημα της Υπηρεσίας του Ιερού Ιδρύματος και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Τήνου. (Αν η τελευταία ημέρα της ως άνω ορισμένης προθεσμίας συμπέσει σε Κυριακή ή αργία, η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι και την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Ε. Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:

 1. Ειδικό έντυπο αίτησης υποβολής υποψηφιότητας, το οποίο θα χορηγείται από την Υπηρεσία του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου.
 2. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Σε περίπτωση που το Θρήσκευμα δεν αναγράφεται στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας ή σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που το αναφέρει, θα αποδεικνύεται με αντίγραφο της βεβαίωσης βάπτισης ή σχετική βεβαίωση που θα εκδίδεται από τον Εφημέριο της Ενορίας που ανήκει ο υποψήφιος.
 4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος ανεξαρτήτως ειδικότητας. Αφορά μόνο στους υποψήφιους για τη θέση επιμελητών.
 5. Βεβαίωση Ο.Τ.Α. περί μόνιμης κατοικίας.
 6.  Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (μίας κόλλας Α4 το ανώτερο) με αναφορά και σε κοινωνικά δεδομένα ή ιδιαίτερα προσόντα στο πρόσωπο του υποψηφίου που σχετίζονται με την καταλληλότητά του για την άσκηση των καθηκόντων του, στο οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισυνάπτουν και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
  1. Δεν έχουν κώλυμα του άρθρου 8 του Υ.Κ.
  1. Το χρονικό διάστημα από 16-10-2023 έως 01-07-2024, ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης, δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 με την ιδιότητα του εποχικού υπαλλήλου.

Σε περίπτωση απασχόλησης, να δηλώνεται η Υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και η ακριβής χρονική διάρκειά της (έναρξη και λήξη).

     Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης.

ΣΤ. Δικαιολογητικά για την απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων:

Εφόσον ο υποψήφιος επικαλείται στο ειδικό έντυπο αίτησης ότι:

 • Είναι Τήνιος ή Τήνιος στην καταγωγή από έναν τουλάχιστον γονέα, απαιτείται ως αποδεικτικό στοιχείο,πιστοποιητικό εγγραφής του στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό του γονέα ή των γονέων που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου ή βεβαίωση του Δήμου Τήνου για Τήνια καταγωγή ενός τουλάχιστον γονέα.
 • Ότι είναι άνεργος, αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης.

Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας.

Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

Ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί χρόνο ανεργίας Ν. 4144/2013 αρ. 30 παρ.2.

 • Ότι είναι γονέας ανήλικων ή με αναπηρία τέκνων, απαιτείται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο και σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, ισχύουσα γνωμάτευση του αρμοδίου οργάνου.
 • Ότι έχει προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, απαιτείται βεβαίωση της Υπηρεσίας του Ιερού Ιδρύματος για το χρονικό διάστημα παροχής της.   

Τα πιστοποιητικά ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου, ή των γονέων του, όπως και η βεβαίωση περί Τήνιας καταγωγής ενός τουλάχιστον γονέα, που αναφέρονται ανωτέρω, καθώς κι ενδεχόμενη προϋπηρεσία στο Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος, εφόσον ο υποψήφιος στην αίτησή του επικαλείται κάποιες από τις ιδιότητες ή τα πρόσθετα προσόντα που αποδεικνύονται με αυτά.  

Ζ.- Κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης

    Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

     Ο υπολογισμός του ανωτέρω δωδεκαμήνου, μέσα στο οποίο η απασχόληση του υποψηφίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες, για να μην έχει κώλυμα πρόσληψης, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί, και προς τα πίσω.

     Στο κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης συνυπολογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας: α) δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (στ. ιε  της παρ. 2 του άρθρου 2 του  ν.4765/2021 και αρθρ. 206 του ν. 3584/2007), β) τεσσάρων (4) μηνών για την πυρασφάλεια, ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και έως τριών (3) μηνών για τις δημοτικές κατασκηνώσεις (παρ. 1 του άρθρ. 206 του ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει).

      Στο κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται:

 –   Ο χρόνος απασχόλησης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

–    Ο χρόνος απασχόλησης σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ).

–    Ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης (ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Α΄/7-7-2004).

      Σύμφωνα με το νόμο, οι πίνακες κατάταξης εποχικού προσωπικού πρέπει να αναρτώνται το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, από την επομένη δε της ανάρτησης, ο φορέας μπορεί να προβεί στην πρόσληψη (π.χ. πίνακας που αναρτάται την 10η ημέρα η πρόσληψη μπορεί  να πραγματοποιηθεί την 11η).

      Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της νέας απασχόλησης για τον υπολογισμό του 12μηνου προσδιορίζεται από την εν τοις πράγμασι πρόσληψη του υποψηφίου.

      Σε περίπτωση, όμως, που οι πίνακες αναρτηθούν μετά την παρέλευση των ως άνω τριάντα (30) ημερών ή η πρόσληψη του προσωπικού γίνει μετά την παρέλευση ικανού χρόνου από την ανάρτηση των πινάκων, η έναρξη της νέας απασχόλησης για τον υπολογισμό του δωδεκαμήνου τοποθετείται, στην περίπτωση αυτή, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

     Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόλησης και άνω, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, κατατάσσονται όμως στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης  σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων  από τους προηγούμενους υποψηφίους (άρθρο 38 παρ.1  του ν. 4765/2021).

Η. Περιορισμοί του ΠΔ 164/2004:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 164/2004, ο συνολικός χρόνος απασχόλησης απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες συνολικά, για συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας.

      Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να εργασθούν για ολόκληρο το διάστημα των 3,5 μηνών, εφόσον προσληφθούν, πρέπει για το χρονικό διάστημα από το έτος 2005 μέχρι την 01-07-2024, να μην έχουν υπερβεί τους 20,5 μήνες συνολικής εργασίας στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

     Σε περίπτωση που οι Τήνιοι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτοί, δεν επαρκούν για να πληρωθούν οι προς κάλυψη θέσεις, θα γίνονται δεκτοί και θα προσλαμβάνονται και υποψήφιοι Τήνιοι που έχουν συμπληρώσει το  προβλεπόμενο από το Π.Δ. 164/2004 ανώτατο όριο, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν δεκτοί.

Θ. Ενστάσεις

Κατά των πινάκων κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Ιερού Ιδρύματος κι εξετάζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου.

Ι. Πρόσληψη

Η Υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων, βάσει αυτεπάγγελτου ή μετά από ένσταση ελέγχου, που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται με την απόλυση των υποψηφίων που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δύναται να αντικατασταθούν με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά κατάταξής τους σ’ αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων λόγω ένστασης, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι 6ήμερη και θα πραγματοποιείται κατά πλήρες ωράριο, εκτός των καθημερινών και σε Κυριακές ή αργίες, για τις οποίες θα καταβάλλονται οι νόμιμες επιπρόσθετες αποζημιώσεις.

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων και ο καθορισμός των ωραρίων θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κατά την εγκατάστασή τους.

Η αμοιβή των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25058/2024 απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 1974/29-03-2024).

Κ. Συμβάσεις

Μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και των προσληφθέντων θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα και υπό τους προβλεπόμενους διά της παρούσης όρους.

Λ. Δημοσιότητα

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε περίληψη, σε δύο τοπικές εφημερίδες ή σε δύο εκδόσεις μίας ημερήσιας τοπικής εφημερίδας και να αναρτηθεί πλήρης στον χώρο ανακοινώσεων του Ιερού Ιδρύματος, του καταστήματος του Δήμου Τήνου καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για τη λήψη της πλήρους ανακοίνωσης και της σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ή να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 ή 22830-29086 (αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη & Ελισσάβετ Δαβίου).

Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσα Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Συμεών Ορφανός

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter