back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.         Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2.         Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης 
 του Δήμου Τήνου  κατά της με αριθ. 50/2020 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» & παράστασης στο αρμόδιο δικαστήριο.
ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
ΘΕΜΑ 3ο:Παροχή γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.
ΘΕΜΑ 4ο:Παραλαβή του επιμέρους σταδίου  της  μελέτης οδοποιίας της: 
«Μελέτης Κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ 5ο:Παράταση εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής έργων  υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Μαρκουΐζος

Παρακαλείσθε  την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com ή τηλεφωνικά (2283360142) για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.         Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι 11.00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 11.00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

2.         Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

3.         Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e – mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν για αυτή.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δια περιφοράς συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου

- Advertisement -

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.         Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1).

2.         Την με αρ. πρωτ. 33282/29-05-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων».

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση παρέμβασης 
 του Δήμου Τήνου  κατά της με αριθ. 50/2020 αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» & παράστασης στο αρμόδιο δικαστήριο.
ΘΕΜΑ 2ο:Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου «Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης πόλεως Τήνου με αντικατάσταση υφιστάμενων σωληνώσεων».
ΘΕΜΑ 3ο:Παροχή γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.
ΘΕΜΑ 4ο:Παραλαβή του επιμέρους σταδίου  της  μελέτης οδοποιίας της: 
«Μελέτης Κατασκευής έργων υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ 5ο:Παράταση εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής έργων  υποδομής σε περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Τήνου».

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Μαρκουΐζος

Παρακαλείσθε  την Παρασκευή 14 Αυγούστου  2020 και ώρα από 10.00 έως 11.00, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο e–mail: ds.dimoutinou@gmail.com ή τηλεφωνικά (2283360142) για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ», σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.Οι  αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.         Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι 11.00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 11.00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

2.         Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

3.         Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e – mail με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν για αυτή.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου