back to top

Ανακοίνωση Μητροπολίτη Σύρου – Τήνου για τα θέματα που αφορούν το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΤΟ ΠΙΙΕΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β ́ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΙΙΕΤ

Σχετικά μέ Ἀνακοινώσεις, πού δημοσιοποίησαν θεσμικοί φορεῖς τοῦ Δήμου Τήνου, μέ ἀφορμή τό ἀπό 6 Νοεμβρίου Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὁποῖο ἀνηγγέλλετο ὅτι Αὕτη ἐνημερώθηκε «περί τῆς ἀσκήσεως προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἡ ὁποία στρέφεται κατά τῆς ἀπoφάσεως 4755/2019 τοῦ ΣτΈ καί τοῦ Νόμου 4521/2018 (ἄρθρο 48), πού ἀφοροῦν στό Πανελλήνιο Ἱερό Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου», γνωρίζω, πρός κάθε ἀναγνώστη καλῆς θελήσεως ὅτι εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ἔκδοση τοῦ συγκεκριμένου Δελτίου Τύπου, ἀπέστειλα αὐθημερόν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2388/06.11.2020 Ἐπιστολή μου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, μέ πλήρη εὐθύνη τῆς θέσεώς μου, ὡς Μητροπολίτου καί Προέδρου τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας, ὅμως, κατά τήν ὑπηρεσιακή δεοντολογία τῶν Συνοδικῶν- καί ὄχι μόνον-ἐγγράφων δέν μπορεῖ νά δημοσιοποιηθεῖ, παρά μόνο ἀφοῦ ἀναγνωσθεῖ ἐν Συνόδῳ, πράγμα τό ὁποῖο καί ἀμέσως μετά θά πράξω.

Τό γέ νῦν ἔχον, ὑπογραμμίζω ὅτι ἡ συνεχής ἀναπαραγωγή τοῦ ἴδιου «παραμυθιοῦ», ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία ἐπεδίωξε τό 2014 καί ἐπιδιώκει μέχρι σήμερα νά ὑπαγάγει ὑπ’ Αὐτήν τό Ἱερό Ἵδρυμα, καταστρατηγώντας καί καταργώντας τόν τρόπο διοικήσεώς του, ὡς Ἱδρύματος ὑπαγομένου στό Κράτος καί ἐποπτευομένου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, εἶναι κατά πάντα ἕωλη καί ψευδής.

Ὁ Νόμος 349/1976 ἰσχύει ἀδιαταράκτως, ἀπό τό 1976 μέχρι καί σήμερα, σέ ὅλες του τίς προβλέψεις.

Ἀκόμη καί ἀπό τό 2014 μέχρι τό 2018, ὅταν ὁ νόμος 4521/2018 ἀνέτρεψε τόν νόμο 4301/2014, τό Ἱερό Ἵδρυμα συνέχισε νά ἐποπτεύεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁ Ἀξιότιμος Ὑπουργός Παιδείας ἐνέκρινε τούς Προϋπολογισμούς καί Ἀπολογισμούς του, οἱ ΚΥΑ γιά τήν πρόσληψη τῶν ἐποχικῶν Ὑπαλλήλων ἐξεδίδοντο ἀπό τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, τό Ἱερό Ἵδρυμα συνέχιζε νά ὑπόκειται στόν προληπτικό καί κατασταλτικό ἔλεγχο τοῦ Δημόσιου Λογιστικοῦ, τά χρήματα τοῦ παγκαρίου ἀπό λαοσύναξη τῶν συντοπιτῶν μας Τηνίων συνέχιζαν νά καταμετρῶνται καί οἱ ἐκλογές τῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν διεξήχθησαν σύμφωνα μέ τό Νόμο 349/1976 καί ἀπό τό ὑπ’ αὐτοῦ προβλεπόμενο ἐκλεκτορικό σῶμα.

Οἱ θέσεις, ἄλλωστε, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τό αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος ἔχουν διατυπωθεῖ δημόσια, ξεκάθαρα, χωρίς καμία ἀφισβήτηση καί πέραν πάσης ἀμφιβολίας στό ἀπό 23.07.2020 Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τίτλο «Ρύθμιση ἀποπληρωμῆς ὀφειλῶν πρός τούς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», στό ὁποῖο έπί λέξει ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

«Ὁ νόμος 349/1976 προβλέπει ὅτι τό Ἱερό Ἵδρυμα ἔχει ὡς πρόεδρο τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς του τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου, ἀλλά εἶναι κρατικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ἐποπτεύεται ἀπό τόν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ὄχι ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου. Τό Ἱερό Ἵδρυμα τῆς Εὐαγγελιστρίας ἐπιτελεῖ σπουδαῖο ἐθνικό, θρησκευτικό καί κοινωνικό ἔργο στήν νῆσο Τῆνο καί ἀνά τήν Ἑλλάδα μέσα σέ οἰκονομικά δυσχερεῖς συνθῆκες. Κάθε στήριξη πρός τό Ἱερό Ἵδρυμα γίνεται ἐπ’ ὠφελεία τῆς βιωσιμότητάς του καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, πού εὐεργετεῖται ἀπό τό Ἴδρυμα»!

Εἶναι ἀπορίας καί προβληματισμοῦ ἄξια ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἐνασχόληση τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς με τό διαδίκτυο καί ἡ ἔγκαιρη ἐνημέρωσή της ἀπ’ αύτό, ὅσον ἀφορᾶ τά Δελτία Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δέν τῆς ἐπέτρεψε νά λάβει γνώση καί τοῦ συγκεριμένου Δελτίου Τύπου!

Κατά ταῦτα, διερωτῶμαι ποία ἦτο ἡ κανονικότης στήν ὁποία ἐπανέφερε τό Ἵδρυμα ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καί ποία ἡ ἀντικανονικότης!

Συνεχῶς ἀναπαράγεται τό ἴδιο θέμα, γιά λόγους τούς ὁποίους γνωρίζουν οἱ ἐμπνευστές του.

Τό κατ’ ἐμέ, ἔχω ἀπολύτως ἥρεμη τη συνείδησή μου, διότι ἀπό τίς 19 Ἰανουαρίου 2001, ὅταν ἀνέλαβα τήν ποιμαντορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τά καθήκοντά μου, ὡς Πρόεδρος τῆς Διοικούσης τό ΠΙΙΕΤ Ἐπιτροπῆς, καί μέχρι σήμερα, οὐδέν ἄλλο ἔχω πράξει παρά μόνο νά περιβάλλω μέ τιμή τούς συλλειτουργούς μου Ἐφημερίους, τούς ἑκάστοτε Ἐπιτρόπους καί ὅλους τούς ἐργαζομένους τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος καί νά τό εὐεργετῶ, μέ παρεμβάσεις μου στίς Κρατικές Ὑπηρεσίες, πολλαπλῶς.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά, καί μόνον ἐνδεικτικά:

  • Τό Ἵδρυμα εὑρίσκεται ἐκτός ΑΣΕΠ, ὕστερα ἀπό τή δική μου παρέμβαση σέ συνεργασία μέ τόν τότε Ἀντιπρόεδρο κ. Παρασκευά Γκύζη καί μέ τή βοήθεια τοῦ τότε Ὑπουργου Ἐσωτερικῶν καί μετέπειτα Προέδρου τῆς Δημοκρατίας διατελέσαντος Ἐξοχωτάτου κ. Προκόπιου Παυλόπουλου. Καί τοῦτο, ἀποκλειστικῶς καί μόνον πρός ὄφελος καί εὐεργεσίαν τῶν Τηνίων.
  • Ὅταν τό 2012, μέ τό γνωστό «κούρεμα» τῶν καταθέσεων, ἐν μιᾷ νυκτί ἀφηρἐθησαν ἀπό τό Λογαριασμό τοῦ ΠΙΙΕΤ Ι.000.000 €, ποσό τό ὁποῖο θά ἐστερεῖτο τό πολυεδρικό φιλανθρωπικό τοῦ Ἱδρύματος, τίς ἑπόμενες ἡμέρες τά χρήματα ἐπανῆλθαν, μετά ἀπό ἄμεση προσωπική μου παρέμβαση στόν τότε Ἀξιότιμο Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπί πλέον δέ τονίζω καί ὑπογραμμίζω ὅτι οὐδέποτε ἐγώ ὡς Πρόεδρος ἠξθέλησα νά ἀλλάξει ὁ τρόπος διοικήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, θέση τήν ὁποία υἱοθετοῦν ἀναντιρρήτως καί ἀναμφισβητήτως ἅπαντα τά Ἀξιότιμα Μέλη τῶν ἑκάστοτε Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν και τῆς παρούσης βεβαίως.

Ἡ Δημοτική ἀρχή μάλιστα γνωρίζει καλά ὅτι τό 2018 προσέφυγα στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας διεκδικώντας τό δικαίωμα τῆς ψήφου μου καί μόνο, κάτι τό ὁποῖο στίς Ἀνακοινώσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀποσιωπᾶται ἐπιμελῶς.

Ἡ τοποθέτησή μου δέ αὐτή ἔχει καταγραφεῖ πλειστάκις στά Πρακτικά, ὅτι δηλαδή πρέπει τό Ἱερό Ἵδρυμα νά παραμείνει ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Κράτους καί νά διοικεῖται ὡς ἔχει- καλῶς ἤ κακῶς- ἔστω καί ἄν ἑκάστοτε Ὑπουργοί καί Ὑπηρεσιακοί παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀγνοοῦν παντελῶς καί ἀδιαφοροῦν νά ἀπαντήσουν στά ἐρωτήματα ἤ καί στά ἔγγραφά του Ἱεροῦ Ἱδρύματος ἤ καί νά ὑποστηρίξουν τίς θέσεις του καί τά καλῶς νοούμενα συμφέροντά του.

Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀσφαλῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν ἀναγνωρίζει ἐν Τήνῳ κανέναν ἄλλον, ὅσον ἀφορᾶ τό Ἱερό Ἵδρυμα, εἰμή μόνον τόν Μητροπολίτη-Πρόεδρό του, τό μόνο δικαίωμα πού κέκτηται σέ αὐτό.

Οἱ πόρτες τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος εἶναι πάντοτε ἀνοιχτές νά δεχθοῦν καί ὑποδεχθοῦν καί καλωσορίσουν θεσμικούς Ἐκπροσώπους τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς,πού ἔχει, βεβαίως, κάθε δικαίωμα, ὅπως καί κάθε συντοπίτης μας, νά ἐνδιαφέρεται γιά τά θέματα τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος καί νά πληροφορεῖται περί αὐτῶν!

Ἄλλ ́ ὄχι νά ἀναπαράγονται ψευδεῖς πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μόνο ταραχή τῶν συνειδήσεων προκαλοῦν, ὅπως συνέβη τό 2014, μέ τά ὅσα ἀπρεπῆ συνέβησαν στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, ὅταν τότε παρεμποδίσθησαν οἱ ἐκλέκτορες νά ἐφαρμόσουν τίς διατάξεις τοῦ Νόμου 349/1976, τόν ὁποῖο σήμερα τόσο ἐντόνως-καί καλῶς πράττουν- πάντες ἐπικαλοῦνται!

Θά ἐκτιμήσω πάρα πολύ καί νομίζω ὅτι θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως καί ἀπό τό λαό τῆς Τήνου, ἐάν τό ἐνδιαφέρον τοῦ Δήμου γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα ἐκφρασθεῖ μέ τό νά ἀνακοινώσει αὔριο κιόλας Ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ὅτι ὁ Δῆμος Τήνου παραιτεῖται τοῦ 5% ἀπό τό νομοθετημένο πόρο 10%, τόν ὁποῖο εἰσπράττει ἀπό τό παγκάρι τῆς Παναγίας καί ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό φιλότιμο καί τήν ἔκφραση τῆς εὐλάβειας πρός τό ἱερό Εἰκόνισμα τῶν προσκυνητῶν, γιά τά ἑπόμενα 20 χρόνια, ὅπως ἔπραξα ἐδῶ καί δύο χρόνια ἐγώ, παραιτούμενος τοῦ 1% ἀπό τόν μικρότερο ἀπ’ ὅλους νομοθετημένο πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη πόρο 2%, στήν προσπάθειά μου νά στηρίξω το Ἵδρυμα καί νά τό βοηθήσω νά ἀνταπεξέλθει στίς παροῦσες δυσκολίες του.

Καί τοῦτο τό θεωρῶ ἰδιαίτερα σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο ἐκ τῶν πραγμάτων πλέον, καθώς εἶναι ἕτοιμη ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή νά προσυπογράψει μετά τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, μέ τή συναντίληψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, διακανονισμό εἰκοσαετοῦς διαρκείας ἐπιλύσεως- ἐπιτέλους- τοῦ χρονίζοντος θέματος τῶν διογκωθεισῶν ὀφειλῶν τοῦ Ἱδρύματος πρός αὐτήν-καί εἶναι γνωστό ποιοί εὐθύνονται γι’ αὐτό- , ὕστερα ἀπό τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, καμμία ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἐδικαίωσε τό Ἱερό Ἵδρυμα.

Πρόκειται γιά μία συμφωνία, μέ τήν ὁποία τό Ἱερό Ἵδρυμα ὠφελεῖται μέ τήν διαγραφή τόκων ὕψους δύο καί πλέον ἑκατομμυρίων €, πού τοῦ ἔχουν ἐπιδικάσει οἱ προαναφερθεῖσες ἀποφάσεις, καί τήν ὁποία Συμφωνία ἡ παροῦσα Διοικοῦσα Ἐπιτροπή, ὄχι μέ πλειοψηφίες καί ἰσοψηφίες, ἀλλά μέ ὁμοθυμία καί ὁμογνωμία καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς της προσεπάθησε καί ἔφερε εἰς πέρας, μέ εὐεργετικές προβλέψεις γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα, γιά τήν ὁποία ὡσαύτως, μέ ἀπόφαση τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς ἐξουσιοδοτηθείς, ἔχω τό κατά δύναμιν προσπαθήσει.

Αὐτό εἶναι πού ἀναμένω αὐτή τήν ὥρα ἀπό τή Δημοτική Ἀρχή, προκειμένου νά ἀποδειχθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον της καί ἡ πολλή της ἀγάπη γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα, τά ὁποία πρῶτος δημόσια θά ἀναγνωρίσω, θά ἐπικροτήσω καί θά χειροκροτήσω!

Ἐπισημαίνω, τέλος, ὅτι εἶναι λυπηρό νά διαδίδονται από τό περιεχόμενο κειμένων πού δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, κηρύγματα μισαλλοξίας, διχόνοιας καί διχασμοῦ σέ ἕνα ἱερό τόπο, τόν ὁποῖο οἱ Πανέλληνες εὐλαβοῦνται, σέβονται καί τιμοῦν καί τοῦ ὁποίου ὁ Πανίερος Ναός τῆς Μεγαλόχαρης ἀκτινοβολεῖ στόν Ὀρθόδοξο κόσμο, καί ὄχι μόνο, μέ τήν ἀέναη λειτουργική, κηρυκτική, πνευματική καί φιλανθρωπική προσφορά του.

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη
Ἑρμούπολη, 13 Νοεμβρίου 2020

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ανακοίνωση Μητροπολίτη Σύρου – Τήνου για τα θέματα που αφορούν το Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ ΤΟ ΠΙΙΕΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β ́ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΙΙΕΤ

Σχετικά μέ Ἀνακοινώσεις, πού δημοσιοποίησαν θεσμικοί φορεῖς τοῦ Δήμου Τήνου, μέ ἀφορμή τό ἀπό 6 Νοεμβρίου Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό ὁποῖο ἀνηγγέλλετο ὅτι Αὕτη ἐνημερώθηκε «περί τῆς ἀσκήσεως προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἡ ὁποία στρέφεται κατά τῆς ἀπoφάσεως 4755/2019 τοῦ ΣτΈ καί τοῦ Νόμου 4521/2018 (ἄρθρο 48), πού ἀφοροῦν στό Πανελλήνιο Ἱερό Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου», γνωρίζω, πρός κάθε ἀναγνώστη καλῆς θελήσεως ὅτι εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ἔκδοση τοῦ συγκεκριμένου Δελτίου Τύπου, ἀπέστειλα αὐθημερόν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 2388/06.11.2020 Ἐπιστολή μου πρός τήν Ἱερά Σύνοδο, μέ πλήρη εὐθύνη τῆς θέσεώς μου, ὡς Μητροπολίτου καί Προέδρου τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, τό περιεχόμενο τῆς ὁποίας, ὅμως, κατά τήν ὑπηρεσιακή δεοντολογία τῶν Συνοδικῶν- καί ὄχι μόνον-ἐγγράφων δέν μπορεῖ νά δημοσιοποιηθεῖ, παρά μόνο ἀφοῦ ἀναγνωσθεῖ ἐν Συνόδῳ, πράγμα τό ὁποῖο καί ἀμέσως μετά θά πράξω.

Τό γέ νῦν ἔχον, ὑπογραμμίζω ὅτι ἡ συνεχής ἀναπαραγωγή τοῦ ἴδιου «παραμυθιοῦ», ὅτι δηλαδή ἡ Ἐκκλησία ἐπεδίωξε τό 2014 καί ἐπιδιώκει μέχρι σήμερα νά ὑπαγάγει ὑπ’ Αὐτήν τό Ἱερό Ἵδρυμα, καταστρατηγώντας καί καταργώντας τόν τρόπο διοικήσεώς του, ὡς Ἱδρύματος ὑπαγομένου στό Κράτος καί ἐποπτευομένου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, εἶναι κατά πάντα ἕωλη καί ψευδής.

Ὁ Νόμος 349/1976 ἰσχύει ἀδιαταράκτως, ἀπό τό 1976 μέχρι καί σήμερα, σέ ὅλες του τίς προβλέψεις.

Ἀκόμη καί ἀπό τό 2014 μέχρι τό 2018, ὅταν ὁ νόμος 4521/2018 ἀνέτρεψε τόν νόμο 4301/2014, τό Ἱερό Ἵδρυμα συνέχισε νά ἐποπτεύεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁ Ἀξιότιμος Ὑπουργός Παιδείας ἐνέκρινε τούς Προϋπολογισμούς καί Ἀπολογισμούς του, οἱ ΚΥΑ γιά τήν πρόσληψη τῶν ἐποχικῶν Ὑπαλλήλων ἐξεδίδοντο ἀπό τούς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, τό Ἱερό Ἵδρυμα συνέχιζε νά ὑπόκειται στόν προληπτικό καί κατασταλτικό ἔλεγχο τοῦ Δημόσιου Λογιστικοῦ, τά χρήματα τοῦ παγκαρίου ἀπό λαοσύναξη τῶν συντοπιτῶν μας Τηνίων συνέχιζαν νά καταμετρῶνται καί οἱ ἐκλογές τῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν διεξήχθησαν σύμφωνα μέ τό Νόμο 349/1976 καί ἀπό τό ὑπ’ αὐτοῦ προβλεπόμενο ἐκλεκτορικό σῶμα.

Οἱ θέσεις, ἄλλωστε, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τό αὐτοδιοίκητο τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος ἔχουν διατυπωθεῖ δημόσια, ξεκάθαρα, χωρίς καμία ἀφισβήτηση καί πέραν πάσης ἀμφιβολίας στό ἀπό 23.07.2020 Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ τίτλο «Ρύθμιση ἀποπληρωμῆς ὀφειλῶν πρός τούς φορεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», στό ὁποῖο έπί λέξει ἀναγράφονται τά ἑξῆς:

«Ὁ νόμος 349/1976 προβλέπει ὅτι τό Ἱερό Ἵδρυμα ἔχει ὡς πρόεδρο τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς του τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου, ἀλλά εἶναι κρατικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ἐποπτεύεται ἀπό τόν Ὑπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί ὄχι ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σύρου. Τό Ἱερό Ἵδρυμα τῆς Εὐαγγελιστρίας ἐπιτελεῖ σπουδαῖο ἐθνικό, θρησκευτικό καί κοινωνικό ἔργο στήν νῆσο Τῆνο καί ἀνά τήν Ἑλλάδα μέσα σέ οἰκονομικά δυσχερεῖς συνθῆκες. Κάθε στήριξη πρός τό Ἱερό Ἵδρυμα γίνεται ἐπ’ ὠφελεία τῆς βιωσιμότητάς του καί τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου, πού εὐεργετεῖται ἀπό τό Ἴδρυμα»!

Εἶναι ἀπορίας καί προβληματισμοῦ ἄξια ἡ διαπίστωση ὅτι ἡ ἐνασχόληση τῆς Δημοτικῆς ἀρχῆς με τό διαδίκτυο καί ἡ ἔγκαιρη ἐνημέρωσή της ἀπ’ αύτό, ὅσον ἀφορᾶ τά Δελτία Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δέν τῆς ἐπέτρεψε νά λάβει γνώση καί τοῦ συγκεριμένου Δελτίου Τύπου!

Κατά ταῦτα, διερωτῶμαι ποία ἦτο ἡ κανονικότης στήν ὁποία ἐπανέφερε τό Ἵδρυμα ἡ Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καί ποία ἡ ἀντικανονικότης!

Συνεχῶς ἀναπαράγεται τό ἴδιο θέμα, γιά λόγους τούς ὁποίους γνωρίζουν οἱ ἐμπνευστές του.

Τό κατ’ ἐμέ, ἔχω ἀπολύτως ἥρεμη τη συνείδησή μου, διότι ἀπό τίς 19 Ἰανουαρίου 2001, ὅταν ἀνέλαβα τήν ποιμαντορία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τά καθήκοντά μου, ὡς Πρόεδρος τῆς Διοικούσης τό ΠΙΙΕΤ Ἐπιτροπῆς, καί μέχρι σήμερα, οὐδέν ἄλλο ἔχω πράξει παρά μόνο νά περιβάλλω μέ τιμή τούς συλλειτουργούς μου Ἐφημερίους, τούς ἑκάστοτε Ἐπιτρόπους καί ὅλους τούς ἐργαζομένους τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος καί νά τό εὐεργετῶ, μέ παρεμβάσεις μου στίς Κρατικές Ὑπηρεσίες, πολλαπλῶς.

Ἀναφέρω ἐνδεικτικά, καί μόνον ἐνδεικτικά:

  • Τό Ἵδρυμα εὑρίσκεται ἐκτός ΑΣΕΠ, ὕστερα ἀπό τή δική μου παρέμβαση σέ συνεργασία μέ τόν τότε Ἀντιπρόεδρο κ. Παρασκευά Γκύζη καί μέ τή βοήθεια τοῦ τότε Ὑπουργου Ἐσωτερικῶν καί μετέπειτα Προέδρου τῆς Δημοκρατίας διατελέσαντος Ἐξοχωτάτου κ. Προκόπιου Παυλόπουλου. Καί τοῦτο, ἀποκλειστικῶς καί μόνον πρός ὄφελος καί εὐεργεσίαν τῶν Τηνίων.
  • Ὅταν τό 2012, μέ τό γνωστό «κούρεμα» τῶν καταθέσεων, ἐν μιᾷ νυκτί ἀφηρἐθησαν ἀπό τό Λογαριασμό τοῦ ΠΙΙΕΤ Ι.000.000 €, ποσό τό ὁποῖο θά ἐστερεῖτο τό πολυεδρικό φιλανθρωπικό τοῦ Ἱδρύματος, τίς ἑπόμενες ἡμέρες τά χρήματα ἐπανῆλθαν, μετά ἀπό ἄμεση προσωπική μου παρέμβαση στόν τότε Ἀξιότιμο Διοικητή τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπί πλέον δέ τονίζω καί ὑπογραμμίζω ὅτι οὐδέποτε ἐγώ ὡς Πρόεδρος ἠξθέλησα νά ἀλλάξει ὁ τρόπος διοικήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, θέση τήν ὁποία υἱοθετοῦν ἀναντιρρήτως καί ἀναμφισβητήτως ἅπαντα τά Ἀξιότιμα Μέλη τῶν ἑκάστοτε Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν και τῆς παρούσης βεβαίως.

Ἡ Δημοτική ἀρχή μάλιστα γνωρίζει καλά ὅτι τό 2018 προσέφυγα στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας διεκδικώντας τό δικαίωμα τῆς ψήφου μου καί μόνο, κάτι τό ὁποῖο στίς Ἀνακοινώσεις ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ ἀποσιωπᾶται ἐπιμελῶς.

Ἡ τοποθέτησή μου δέ αὐτή ἔχει καταγραφεῖ πλειστάκις στά Πρακτικά, ὅτι δηλαδή πρέπει τό Ἱερό Ἵδρυμα νά παραμείνει ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ Κράτους καί νά διοικεῖται ὡς ἔχει- καλῶς ἤ κακῶς- ἔστω καί ἄν ἑκάστοτε Ὑπουργοί καί Ὑπηρεσιακοί παράγοντες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀγνοοῦν παντελῶς καί ἀδιαφοροῦν νά ἀπαντήσουν στά ἐρωτήματα ἤ καί στά ἔγγραφά του Ἱεροῦ Ἱδρύματος ἤ καί νά ὑποστηρίξουν τίς θέσεις του καί τά καλῶς νοούμενα συμφέροντά του.

Καί ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀσφαλῶς ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία δέν ἀναγνωρίζει ἐν Τήνῳ κανέναν ἄλλον, ὅσον ἀφορᾶ τό Ἱερό Ἵδρυμα, εἰμή μόνον τόν Μητροπολίτη-Πρόεδρό του, τό μόνο δικαίωμα πού κέκτηται σέ αὐτό.

Οἱ πόρτες τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος εἶναι πάντοτε ἀνοιχτές νά δεχθοῦν καί ὑποδεχθοῦν καί καλωσορίσουν θεσμικούς Ἐκπροσώπους τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς,πού ἔχει, βεβαίως, κάθε δικαίωμα, ὅπως καί κάθε συντοπίτης μας, νά ἐνδιαφέρεται γιά τά θέματα τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος καί νά πληροφορεῖται περί αὐτῶν!

Ἄλλ ́ ὄχι νά ἀναπαράγονται ψευδεῖς πληροφορίες, οἱ ὁποῖες μόνο ταραχή τῶν συνειδήσεων προκαλοῦν, ὅπως συνέβη τό 2014, μέ τά ὅσα ἀπρεπῆ συνέβησαν στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος, ὅταν τότε παρεμποδίσθησαν οἱ ἐκλέκτορες νά ἐφαρμόσουν τίς διατάξεις τοῦ Νόμου 349/1976, τόν ὁποῖο σήμερα τόσο ἐντόνως-καί καλῶς πράττουν- πάντες ἐπικαλοῦνται!

Θά ἐκτιμήσω πάρα πολύ καί νομίζω ὅτι θά ἐκτιμηθεῖ δεόντως καί ἀπό τό λαό τῆς Τήνου, ἐάν τό ἐνδιαφέρον τοῦ Δήμου γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα ἐκφρασθεῖ μέ τό νά ἀνακοινώσει αὔριο κιόλας Ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου ὅτι ὁ Δῆμος Τήνου παραιτεῖται τοῦ 5% ἀπό τό νομοθετημένο πόρο 10%, τόν ὁποῖο εἰσπράττει ἀπό τό παγκάρι τῆς Παναγίας καί ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπό φιλότιμο καί τήν ἔκφραση τῆς εὐλάβειας πρός τό ἱερό Εἰκόνισμα τῶν προσκυνητῶν, γιά τά ἑπόμενα 20 χρόνια, ὅπως ἔπραξα ἐδῶ καί δύο χρόνια ἐγώ, παραιτούμενος τοῦ 1% ἀπό τόν μικρότερο ἀπ’ ὅλους νομοθετημένο πρός τήν Ἱερά Μητρόπολη πόρο 2%, στήν προσπάθειά μου νά στηρίξω το Ἵδρυμα καί νά τό βοηθήσω νά ἀνταπεξέλθει στίς παροῦσες δυσκολίες του.

Καί τοῦτο τό θεωρῶ ἰδιαίτερα σημαντικό καί ἐπιβεβλημένο ἐκ τῶν πραγμάτων πλέον, καθώς εἶναι ἕτοιμη ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή νά προσυπογράψει μετά τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, μέ τή συναντίληψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, διακανονισμό εἰκοσαετοῦς διαρκείας ἐπιλύσεως- ἐπιτέλους- τοῦ χρονίζοντος θέματος τῶν διογκωθεισῶν ὀφειλῶν τοῦ Ἱδρύματος πρός αὐτήν-καί εἶναι γνωστό ποιοί εὐθύνονται γι’ αὐτό- , ὕστερα ἀπό τελεσίδικες ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, καμμία ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἐδικαίωσε τό Ἱερό Ἵδρυμα.

Πρόκειται γιά μία συμφωνία, μέ τήν ὁποία τό Ἱερό Ἵδρυμα ὠφελεῖται μέ τήν διαγραφή τόκων ὕψους δύο καί πλέον ἑκατομμυρίων €, πού τοῦ ἔχουν ἐπιδικάσει οἱ προαναφερθεῖσες ἀποφάσεις, καί τήν ὁποία Συμφωνία ἡ παροῦσα Διοικοῦσα Ἐπιτροπή, ὄχι μέ πλειοψηφίες καί ἰσοψηφίες, ἀλλά μέ ὁμοθυμία καί ὁμογνωμία καί μέ πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἀποστολῆς της προσεπάθησε καί ἔφερε εἰς πέρας, μέ εὐεργετικές προβλέψεις γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα, γιά τήν ὁποία ὡσαύτως, μέ ἀπόφαση τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς ἐξουσιοδοτηθείς, ἔχω τό κατά δύναμιν προσπαθήσει.

Αὐτό εἶναι πού ἀναμένω αὐτή τήν ὥρα ἀπό τή Δημοτική Ἀρχή, προκειμένου νά ἀποδειχθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον της καί ἡ πολλή της ἀγάπη γιά τό Ἱερό Ἵδρυμα, τά ὁποία πρῶτος δημόσια θά ἀναγνωρίσω, θά ἐπικροτήσω καί θά χειροκροτήσω!

Ἐπισημαίνω, τέλος, ὅτι εἶναι λυπηρό νά διαδίδονται από τό περιεχόμενο κειμένων πού δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, κηρύγματα μισαλλοξίας, διχόνοιας καί διχασμοῦ σέ ἕνα ἱερό τόπο, τόν ὁποῖο οἱ Πανέλληνες εὐλαβοῦνται, σέβονται καί τιμοῦν καί τοῦ ὁποίου ὁ Πανίερος Ναός τῆς Μεγαλόχαρης ἀκτινοβολεῖ στόν Ὀρθόδοξο κόσμο, καί ὄχι μόνο, μέ τήν ἀέναη λειτουργική, κηρυκτική, πνευματική καί φιλανθρωπική προσφορά του.

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη
Ἑρμούπολη, 13 Νοεμβρίου 2020

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου