back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ανάπλαση – ανάδειξη στεγάστρων εξωτερικού λιμένα Τήνου

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών με προτεινόμενες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών στα παρακάτω σημεία:

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου , ως «Κύριος του Έργου»
Ο Δήμος Τήνου, ως «Φορέας Υλοποίησης»

Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο χώρος αναμονής και επιβίβασης των επιβατών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Τήνου βρίσκεται στον εξωτερικό (νέο) λιμένα του νησιού. Χρησιμοποιείται από τον μεγαλύτερό όγκο επιβατών, καθώς στο νέο λιμένα προσεγγίζουν όλα τα επιβατηγά /οχηματαγωγά πλοία πλην κάποιων ταχυπλόων τα οποία χρησιμοποιούν τον εσωτερικό (παλαιό) λιμένα. Κύριος σκοπός των στεγάστρων είναι η αναμονή των επιβατών προς αναχώρηση από το νησί της Τήνου προς άλλους λιμένες και η στέγαση και προφύλαξη τους για αυτό το διάστημα από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βροχή.

Ο κύριος χώρος των στεγάστρων ο οποίος αναφέρεται στην αναμονή των επιβατών αποτελείται από τέσσερις στεγασμένους διαδρόμους κατασκευασμένους ανά δύο σε ζεύγη οι οποίοι αφήνουν μεταξύ τους αστεγή διάδρομο πλάτους 3,00m. Όλες οι πλευρές των στεγάστρων είναι ανοιχτές εκτός του δυτικού κλίτους στο οποίο σε όλη την ελεύθερη παρειά του αναπτύσσεται τοίχος πλήρωσης μεταξύ των υποστυλωμάτων με ορισμένα ανοίγματα για φωτισμό και αερισμό.Επικουρικά στο έμπροσθεν τμήμα του ανατολικού κλίτους και δεξιά από αυτό (κατά τη φορά Ν-Β) αναπτύσσεται στεγασμένος χώρος ο οποίος περιλαμβάνει:

1. Κοινόχρηστα αποχωρητήρια ανδρών – γυναικών με δύο νιπτήρες, τα οποία είναι προσβάσιμα στους χρήστες των στεγάστρων από τον εξωτερικό χώρο αναμονής του λιμένα.

2. Δωμάτιο εσωτερικών διαστάσεων μη προσβάσιμο στους επιβάτες προς αναχώρηση και με είσοδο από τον εσωτερικό χώρο του λιμένα.

3. Στέγαστρομη προσβάσιμο στους επιβάτες προς αναχώρηση και με είσοδο από τον εσωτερικό χώρο του λιμένα. (Οι δύο άνωθεν χώροι έχουν παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου στο σωματείο λιμενεργατών ως χώροι αναμονής των εργαζομένων στον Λιμένα Τήνου μεταξύ των αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων.)

Τα στέγαστρα του εξωτερικού λιμένα Τήνου πλαισιώνονται από μία διάταξη σταθερών και κινητών κιγκλιδωμάτων τα οποία διαχωρίζουν και απομονώνουν την εσωτερική (ελεγχόμενη) περιοχή του λιμένα για την αποβίβαση – επιβίβαση των επιβατών και την φορτοεκφόρτωση των οχημάτων στα πλοία, από την εξωτερική περιοχή αναμονής και στάθμευσης.

Προτείνονται οι εξής επεμβάσεις :

 • Επισκευές / εξυγιάνσεις
  Στο πλαίσιο της ανάπλασης των στεγάστρων του εξωτερικού λιμένα
  είναι επιτακτική, πέραν των όποιων προσθηκών, η επισκευή ορισμένων τμημάτων. Λόγω της μικρής απόστασης από την θάλασσα οι φθορές είναι εκτεταμένες.
  -Η απομάκρυνση χαλαρών τμημάτων επιχρισμάτων και ο καθαρισμός
  των επιφανειών αυτών έως την αποκάλυψη του φέροντος
 • Η απομάκρυνση των πέτρινων επικαλύψεων στους εσωτερικούς αναβαθμούς όπου αυτές υπάρχουν και η αποκαθήλωση όλων των ξύλινων πετασμάτων που διαχωρίζουν τους διαδρόμους
 • Η τοποθέτηση των οδηγών, καναλιών και σωληνώσεων όλων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Καθαρισμός των επιφανειών και εξομάλυνση των όποιων ανισοσταθμιών με στρώση μπετόν οπλισμένο με πλέγμα. Κατασκευή, όπου κριθεί αναγκαίο, ραμπών για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ.
 • Συντήρηση όσων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων δεν αντικατασταθούν με αφαίρεση των στρωμάτων του παλαιού χρώματος, αντισκωριακή βαφή και τέλος χρωματισμό στο τελικό χρώμα που υποδεικνύεται από την αρχιτεκτονική μελέτη.
  Διαμορφώσεις – Προσθήκες
  Απαραίτητες κρίνονται ορισμένες διαμορφώσεις – προσθήκες για την ομαλότερη λειτουργία των στεγάστρων.
  Συγκεκριμένα προτείνονται:
  -η διαμόρφωση αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
 • διαμόρφωση μικρού δωματίου με ελεγχόμενη πρόσβαση από το εσωτερικό του λιμένα
 • Η προσθήκη δύο επιπλέον στεγάστρων το οποίο αποτελεί και βασικό αντικείμενο της μελέτης.
 • Η τοποθέτηση καθισμάτων τόσο κάτω από το στέγαστρο αναμονής, όσο και μέσα στους διαδρόμους υπό την μορφή πάγκων
 • Η προσθήκη σήμανσης και ενημέρωσης των επιβατών ως προς τα δρομολόγια των πλοίων αλλά και την κίνηση τους μέσα στα στέγαστρα.
 • η τοποθέτηση συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου στα ανοίγματα
 • τοποθέτηση απαραίτητων φωτιστικών, τόσο εσωτερικά των παλαιών στεγάστρων, όσο και στα νέα τμήματα
  Στόχοι
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως Κύριοι και Δευτερεύοντες στόχοι της παρέμβασης μπορούν να συνοψιστούν οι εξής:
  Κύριοι Στόχοι:
  Η αναβάθμιση των υποδομών που αναφέρθηκαν από πλευράς ασφάλειας και λειτουργικής άποψης .
  Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι:
  Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου Τήνου
  στον εξωτερικό λιμένα της Τήνου
  Χωροθέτηση
  Το έργο χωροθετείται εντός του λιμένα της Τήνου
  Αποδέκτες των υπηρεσιών
  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελούμενων, που
  περιλαμβάνει όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λιμένα, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
  Δεδομένου ότι:
  ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για την σύναψη, τη εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 25 του ν. 2971/2001, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
  Η παρούσα Π.Σ. θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υ.Ν.Α.Ν.Π.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου στο ποσό των 260.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων 150.063,51€ αφορούν σε εργασίες, 27.011,43€ αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 26.561,24€ αφορούν στα απρόβλεπτα, 6.041,24€ αφορούν στην πρόβλεψη για αναθεώρηση. Τέλος, 50.322,58€ αφορούν στην πληρωμή του ΦΠΑ 24 %. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Τα έξοδα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του κυρίου του έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

|ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και μετά την οριστική παραλαβή του από τον ανάδοχο και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα είναι σύμφωνα με την μελέτη εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συν δεκαπέντε (15) μήνες για την οριστική παραλαβή, περισσότερες λεπτομέρειες καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μπορείτε να δείτε όλη την απόφαση εδώ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Ανάπλαση – ανάδειξη στεγάστρων εξωτερικού λιμένα Τήνου

- Advertisement -

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υποδομών με προτεινόμενες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών στα παρακάτω σημεία:

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου Άνδρου , ως «Κύριος του Έργου»
Ο Δήμος Τήνου, ως «Φορέας Υλοποίησης»

Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο χώρος αναμονής και επιβίβασης των επιβατών των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της Τήνου βρίσκεται στον εξωτερικό (νέο) λιμένα του νησιού. Χρησιμοποιείται από τον μεγαλύτερό όγκο επιβατών, καθώς στο νέο λιμένα προσεγγίζουν όλα τα επιβατηγά /οχηματαγωγά πλοία πλην κάποιων ταχυπλόων τα οποία χρησιμοποιούν τον εσωτερικό (παλαιό) λιμένα. Κύριος σκοπός των στεγάστρων είναι η αναμονή των επιβατών προς αναχώρηση από το νησί της Τήνου προς άλλους λιμένες και η στέγαση και προφύλαξη τους για αυτό το διάστημα από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βροχή.

Ο κύριος χώρος των στεγάστρων ο οποίος αναφέρεται στην αναμονή των επιβατών αποτελείται από τέσσερις στεγασμένους διαδρόμους κατασκευασμένους ανά δύο σε ζεύγη οι οποίοι αφήνουν μεταξύ τους αστεγή διάδρομο πλάτους 3,00m. Όλες οι πλευρές των στεγάστρων είναι ανοιχτές εκτός του δυτικού κλίτους στο οποίο σε όλη την ελεύθερη παρειά του αναπτύσσεται τοίχος πλήρωσης μεταξύ των υποστυλωμάτων με ορισμένα ανοίγματα για φωτισμό και αερισμό.Επικουρικά στο έμπροσθεν τμήμα του ανατολικού κλίτους και δεξιά από αυτό (κατά τη φορά Ν-Β) αναπτύσσεται στεγασμένος χώρος ο οποίος περιλαμβάνει:

1. Κοινόχρηστα αποχωρητήρια ανδρών – γυναικών με δύο νιπτήρες, τα οποία είναι προσβάσιμα στους χρήστες των στεγάστρων από τον εξωτερικό χώρο αναμονής του λιμένα.

2. Δωμάτιο εσωτερικών διαστάσεων μη προσβάσιμο στους επιβάτες προς αναχώρηση και με είσοδο από τον εσωτερικό χώρο του λιμένα.

3. Στέγαστρομη προσβάσιμο στους επιβάτες προς αναχώρηση και με είσοδο από τον εσωτερικό χώρο του λιμένα. (Οι δύο άνωθεν χώροι έχουν παραχωρηθεί από το Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου στο σωματείο λιμενεργατών ως χώροι αναμονής των εργαζομένων στον Λιμένα Τήνου μεταξύ των αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων.)

Τα στέγαστρα του εξωτερικού λιμένα Τήνου πλαισιώνονται από μία διάταξη σταθερών και κινητών κιγκλιδωμάτων τα οποία διαχωρίζουν και απομονώνουν την εσωτερική (ελεγχόμενη) περιοχή του λιμένα για την αποβίβαση – επιβίβαση των επιβατών και την φορτοεκφόρτωση των οχημάτων στα πλοία, από την εξωτερική περιοχή αναμονής και στάθμευσης.

Προτείνονται οι εξής επεμβάσεις :

 • Επισκευές / εξυγιάνσεις
  Στο πλαίσιο της ανάπλασης των στεγάστρων του εξωτερικού λιμένα
  είναι επιτακτική, πέραν των όποιων προσθηκών, η επισκευή ορισμένων τμημάτων. Λόγω της μικρής απόστασης από την θάλασσα οι φθορές είναι εκτεταμένες.
  -Η απομάκρυνση χαλαρών τμημάτων επιχρισμάτων και ο καθαρισμός
  των επιφανειών αυτών έως την αποκάλυψη του φέροντος
 • Η απομάκρυνση των πέτρινων επικαλύψεων στους εσωτερικούς αναβαθμούς όπου αυτές υπάρχουν και η αποκαθήλωση όλων των ξύλινων πετασμάτων που διαχωρίζουν τους διαδρόμους
 • Η τοποθέτηση των οδηγών, καναλιών και σωληνώσεων όλων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Καθαρισμός των επιφανειών και εξομάλυνση των όποιων ανισοσταθμιών με στρώση μπετόν οπλισμένο με πλέγμα. Κατασκευή, όπου κριθεί αναγκαίο, ραμπών για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ.
 • Συντήρηση όσων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων δεν αντικατασταθούν με αφαίρεση των στρωμάτων του παλαιού χρώματος, αντισκωριακή βαφή και τέλος χρωματισμό στο τελικό χρώμα που υποδεικνύεται από την αρχιτεκτονική μελέτη.
  Διαμορφώσεις – Προσθήκες
  Απαραίτητες κρίνονται ορισμένες διαμορφώσεις – προσθήκες για την ομαλότερη λειτουργία των στεγάστρων.
  Συγκεκριμένα προτείνονται:
  -η διαμόρφωση αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ
 • διαμόρφωση μικρού δωματίου με ελεγχόμενη πρόσβαση από το εσωτερικό του λιμένα
 • Η προσθήκη δύο επιπλέον στεγάστρων το οποίο αποτελεί και βασικό αντικείμενο της μελέτης.
 • Η τοποθέτηση καθισμάτων τόσο κάτω από το στέγαστρο αναμονής, όσο και μέσα στους διαδρόμους υπό την μορφή πάγκων
 • Η προσθήκη σήμανσης και ενημέρωσης των επιβατών ως προς τα δρομολόγια των πλοίων αλλά και την κίνηση τους μέσα στα στέγαστρα.
 • η τοποθέτηση συρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου στα ανοίγματα
 • τοποθέτηση απαραίτητων φωτιστικών, τόσο εσωτερικά των παλαιών στεγάστρων, όσο και στα νέα τμήματα
  Στόχοι
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως Κύριοι και Δευτερεύοντες στόχοι της παρέμβασης μπορούν να συνοψιστούν οι εξής:
  Κύριοι Στόχοι:
  Η αναβάθμιση των υποδομών που αναφέρθηκαν από πλευράς ασφάλειας και λειτουργικής άποψης .
  Δευτερεύοντες – Συμπληρωματικοί Στόχοι:
  Η αναβάθμιση των υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Άνδρου Τήνου
  στον εξωτερικό λιμένα της Τήνου
  Χωροθέτηση
  Το έργο χωροθετείται εντός του λιμένα της Τήνου
  Αποδέκτες των υπηρεσιών
  Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε ένα ευρύ φάσμα ωφελούμενων, που
  περιλαμβάνει όλους όσους κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λιμένα, κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
  Δεδομένου ότι:
  ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει τεχνική επάρκεια για την σύναψη, τη εποπτεία και την επίβλεψη της δημόσιας σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4412/2016, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο άρθρο 25 του ν. 2971/2001, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.
  Η παρούσα Π.Σ. θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υ.Ν.Α.Ν.Π.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη του έργου στο ποσό των 260.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων 150.063,51€ αφορούν σε εργασίες, 27.011,43€ αφορούν σε ΓΕ και ΟΕ 18% του αναδόχου, 26.561,24€ αφορούν στα απρόβλεπτα, 6.041,24€ αφορούν στην πρόβλεψη για αναθεώρηση. Τέλος, 50.322,58€ αφορούν στην πληρωμή του ΦΠΑ 24 %. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Τα έξοδα θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του κυρίου του έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

|ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και μετά την οριστική παραλαβή του από τον ανάδοχο και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου θα είναι σύμφωνα με την μελέτη εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συν δεκαπέντε (15) μήνες για την οριστική παραλαβή, περισσότερες λεπτομέρειες καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μπορείτε να δείτε όλη την απόφαση εδώ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου