Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2023

Τήνος – Επιστολή Επιτροπή Αγώνα κατά των Ανεμογεννητριών

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img

Επιστολή της Δημοτικής Επιτροπής Αγώνα ενάντια στις Ανεμογεννήτριες προς την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στον Οτζιά της νήσου Κέας του Νομού Κυκλάδων, Τ.Κ. 84002, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Στις 7.5.2020, με μεγάλη μας έκπληξη λάβαμε γνώση της «Επιστολής -Απάντησης» της Εταιρείας σας στο από 24.4.2020 Δελτίου Τύπου της Επιτροπής μας.

Παράλληλα και επειδή πληροφορηθήκαμε ότι την Τετάρτη 20.5.2020, σκοπεύετε να εκκινήσετε εκ νέου τις εργασίες σκυροδέτησης των βάσεων των ανεμογεννητριών του Αιολικού σας Πάρκου στη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος», διερχόμενοι έτι μία φορά εντός δημοτικής έκτασης χωρίς να έχετε εξασφαλίσει την άδεια ή την καθ’ οιοδήποτε τρόπο συναίνεση του Δήμου μας, οφείλουμε να σας αποσαφηνίσουμε (ξανά) με απολύτως ευκρινή τρόπο τα κάτωθι:

1. Όπως καλώς γνωρίζετε, η ισχύς της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 1539/1938 «Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων» διατηρήθηκε και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 53 ΕισΝΑΚ και επεκτάθηκε υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων με το άρθρο 1 του ν.δ. 31/1968.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη: «επί των αδέσποτων και των δημοσίων κτημάτων εν γένει νομεύς θεωρείται το Δημόσιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν επ’ αυτών πράξιν νομής».

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του ίδιου ως άνω α.ν. 1539/1938: «τα επί ακινήτων κτημάτων δικαιώματα του Δημοσίου εις ουδεμίαν υπόκεινται παραγραφήν».

Όπως παγίως άλλωστε έχει κριθεί από τη νομολογία του Αρείου Πάγου (βλ. ΟλΑΠ 8/2013 ΧρΙΔ 2013.511, ΑΠ 1079/2012, 242/2017, 1824/2014, 76/2007, 184/2018), οι Δήμοι δεν δύνανται να στερηθούν τη νομή τους, σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα τους από τρίτο.

Εντούτοις, λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης της υλοποίησης του κτηματολογίου σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων μεταξύ των εκάστοτε αδειοδοτουσών αρχών, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο διατάραξης ή/και προσβολής των δικαιωμάτων νομής και κυριότητας των Δήμων επί εκτάσεων εντός των οποίων επιχειρείται η υλοποίηση (κυρίως ή συνοδών) έργων, όπως συμβαίνει εν προκειμένω και με το Αιολικό Πάρκο που η Εταιρεία σας επιθυμεί να εγκαταστήσει παραβιάζοντας τη νομή και κυριότητα του Δήμου μας εντός εδαφικής λωρίδας 780 μ., την οποία χρησιμοποιείτε εσείς και οι προστηθέντες σας ως «οδό» πρόσβασης.

Επίσης, όπως καλώς γνωρίζετε, ο Δήμος μας έχει ασκήσει την από 1.3.2019 με Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 150/2019 Τακτική Αγωγή Νομής κατά της Εταιρείας σας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, η οποία εκδικάστηκε στις 28.11.2019 και εισέτι εκκρεμεί η έκδοση Απόφασης επ’ αυτής.

2. Εξάλλου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι:

(α)με το υπ’ αριθ. πρωτ. 135773/3183 από 10.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Ερώτημα σχετικά με την εκτέλεση εργασιών διάνοιξης ή βελτίωσης χωματόδρομων στην ν. Τήνο» σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 9873 από 27.9.2019 ερωτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου, βεβαιώνεται ρητά ότι:

«Σε συνέχεια των παραπάνω εγγράφων που λάβαμε, σχετικά με τον χωματόδρομο μήκους περίπου 3,8 km από την θέση «Μύλοι Υστερνίων» προς την θέση Εκκλησία της Θεοτόκου και εν συνεχεία προς την θέση «Πρασά – Πολέμου Κάμπος» {ήτοι η επίμαχη εδαφική λωρίδα}…θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι η Υπηρεσία μας ουδέποτε εκτέλεσε εργασίες διάνοιξης ή βελτίωσης αυτών…».

(β) με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3862 από 26.04.2018 Βεβαίωση του  Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου Ιωάννη Φορτσάκη (Σχετ.44), επίσης βεβαιώθηκε:

«Ότι ο πρώην Δήμος Εξωμβούργου, εκτέλεσε σύμφωνα με τα ανωτέρω 1, 2 και 3 σχετικά το έργο με τίτλο “Δρόμος Μύλοι – Θεοτόκου Δ.Δ. Υστερνίων Δήμου Εξωμβούργου” από την περιοχή Μύλοι των Υστερνίων Τήνου και μέχρι τον Ιερό Ναό της Θεοτόκου (Β’ Εύρεση) (χρώματος μπλε), το υπόλοιπο τμήμα (με χρώμα κόκκινο) {ήτοι η επίδικη εδαφική λωρίδα} δεν αποτελεί Δημοτική οδός καθώς δεν υπάρχουν στο τμήμα μας σχετικές μελέτες ούτε και στοιχεία για την διάνοιξή του».

(γ) ο Δήμος μας ουδέποτε χορήγησε την έγκρισή του για την χρήση της δημοτικής περιουσίας και συγκεκριμένα της ανωτέρω παρανόμως διανοιχθείσας εδαφικής λωρίδας από την Εταιρεία σας, δεδομένου ότι το συνοδό έργο της οδοποιίας του Αιολικού σας Πάρκου (τμήμα της οποίας αποτελεί η επίμαχη εδαφική λωρίδα) αδειοδοτήθηκε το πρώτον περιβαλλοντικά το 2016 και δη με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 71140 από 6.10.2016 Απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. με θέμα, «Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.», ισχύος 1,8 ΜW, στην θέση «ΠΡΑΣΣΑ ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ » του Δήμου Τήνου της νήσου Τήνου της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.», η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό ιστότοπο της «Διαύγεια», με ΑΔΑ: ΩΠ4ΨΟΡ1Ι-ΓΚΖ.

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται αβίαστα ότι ουδέποτε ο Δήμος μας χορήγησε τη σύμφωνη γνώμη του για την χρήση της επίμαχης εδαφικής λωρίδας από την Εταιρεία σας, όπως παραπειστικά, επιχειρείτε να παρουσιάσετε με την ως άνω Επιστολή σας.

3. Περαιτέρω, δια της ανωτέρω Επιστολής σας, επιχειρείτε να παρουσιάσετε, εμμέσως πλην σαφώς, τους πολίτες της Τήνου, ως ανθρώπους που «άγονται και φέρονται», ως «άβουλα όντα» που «καθοδηγούνται» από την Επιτροπή μας, προκειμένου δήθεν να σας δημιουργήσουν προβλήματα.

Πέραν του ότι, ο εν λόγω «υπαινιγμός» σας προσβάλλει έτι μία φορά τους συμπολίτες μας, αποκαλύπτει και το μέγεθος των αντιφάσεών σας.

Ενώ δηλαδή ισχυρίζεστε ότι έχετε «αποδείξει τον σεβασμό σας στην τοπική κοινωνία εμπράκτως», όταν η τοπική κοινωνία ενεργεί νομίμως ενάντια στην καταπάτηση της δημοτικής περιουσίας, σπεύδετε να την χαρακτηρίσετε ως «καθοδηγούμενη» καλώντας την Επιτροπή Αγώνα επί της ουσίας να την «μαζέψει».

Σας θυμίζουμε ότι ο θεσμικός ρόλος των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (α’ και β’ βαθμού) δεν είναι να «μαζεύει» την τοπική κοινωνία κατά τις επιταγές του οποιουδήποτε ιδιώτη, αλλά να αφουγκράζεται τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα δίκαια αιτήματά της, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη δημοτική περιουσία (που ανήκει, άλλωστε, στην τοπική κοινωνία). Εάν πράτταμε το αντίθετο, όπως «απαιτείτε», τότε θα εγκαλούμασταν (και δικαίως) για παράβαση καθήκοντος, δεδομένου ότι μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής μας, όπως απαιτείται, άλλωστε, και από το θεσμικό ρόλο των μελών της, συγκαταλέγεται και η επίβλεψη των επεμβάσεών σας επί της επίμαχης εδαφικής λωρίδας, ιδίως ως προς το πλάτος της, καθώς, όπως είναι αυτονόητο, η περαιτέρω διαπλάτυνση της θα είχε ως αποτέλεσμα την έτι μεγαλύτερη και εντονότερη πρόκληση ζημίας επί της δημοτικής περιουσίας, ενώ η διαπίστωση από την Επιτροπή μας,  παράβασης εκ μέρους σας, θα επέβαλε περαιτέρω την διενέργεια ελέγχου από τους Περιβαλλοντικούς Ελεγκτές και τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, ενώ ισχυρίζεστε δήθεν ότι «έχετε επιδείξει επί μακράν μεγάλη ανοχή σε δυσφημιστικές, υβριστικές, ενίοτε και απειλητικές σε βάρος σας εκφράσεις» (άραγε από ποιον), καταλήγετε στο τέλος της Επιστολής σας να απειλείται με ποινικές διώξεις απροσδιόριστο αριθμό συμπολιτών μας.

Ως εκ τούτου, είναι απολύτως ευκρινές ότι αποπειράσθε να αναστρέψετε κατά το δοκούν την πραγματικότητα, εισερχόμενοι σε ένα κυκεώνα ιδιαιτέρως απαξιωτικών και ατιμωτικών κατηγοριών κατά απροσδιόριστου αριθμού  συμπολιτών μας, ενώ θα μπορούσατε απλά να αναμένετε να εκδοθεί η ως άνω Απόφαση, εάν πράγματι σέβεστε την τοπική κοινωνία, όπως ισχυρίζεστε, αποφεύγοντας έτσι τις περιττές εντάσεις, ιδίως εντός της κρίσιμης για την δημόσια ασφάλεια και υγεία περιόδου που διανύουμε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αντιπαρερχόμενοι τις εν πολλοίς προσβλητικές αναφορές σας για τους θεσμικούς εκπροσώπους του τηνιακού λαού αλλά για τον ίδιο τον τηνιακό λαό, σας καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή να απόσχετε από την εκτέλεση των όποιων εργασιών στη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος» μέσω της δημοτικής μας περιουσίας, μέχρι την  έκδοση Απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου επί της Τακτικής Αγωγής Νομής του Δήμου μας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποδείξετε ότι πράγματι ενδιαφέρεστε για την τοπική κοινωνία του νησιού, στο οποίο επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά, αποκλιμακώνοντας έτσι την ένταση που αποκλειστικά εξ υπαιτιότητάς σας έχει προκληθεί στο νησί (ιδίως μετά την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης εκ μέρους σας κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και εν γένει εν μέσω πανδημίας).

Εξάλλου, η καλή πίστη και η εντιμότητα απαιτεί αμφότερες οι τυχόν διαφωνούσες πλευρές να παραμερίζουν ενίοτε τα αντιμαχόμενα  συμφέροντά τους προς όφελος του συλλογικού καλού και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σας καλούμε, λοιπόν, να σεβαστείτε εμπράκτως την τοπική μας κοινωνία (πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που όπως ισχυρίζεστε είστε μια μικρή – τοπική επιχείρηση) και να επιδείξετε ψυχραιμία και καλή πίστη απέχοντας από την πρόκληση αχρείαστων εντάσεων και αντιδικιών.

Τήνος, 18/05/2020

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ Α/Γ

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -