Τήνος – Στις 7 Ιουλίου η δημοπρασία για τις παραλίες

Δημοσιεύτηκε στο διαύγεια η δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώµατος απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, µε σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Άρθρο 1: Περιγραφή χώρων παραχώρησης –Ελάχιστο όριο προσφοράς
Οι χώροι παραχώρησης του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων αιγιαλού προς τρίτους µε σύναψηµισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος καθώς και το κατ’ έτος ελάχιστο όριο προσφοράς, όπως ορίζονται στο παράρτηµα Α της παρούσας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, πλην των αναφερόµενων στο παράρτηµα Α, επιφέρει τις κυρώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 2: Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού
Η δηµοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Μεγαλόχαρης 24) την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020, ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του ∆ήµου, όπως
αυτή έχει ορισθεί µε την µε αριθ. 299/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής :
• Για τις παραλίες που ανήκουν στην ∆ηµοτική Ενότητα Τήνου από ώρα 10:00 έως 11:00.
• Για τις παραλίες που ανήκουν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Εξωµβούργου και Πανόρµου από ώρα 11:00 έως 12:00.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η δηµοπρασία δεν πραγµατοποιηθεί ή αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση της περίληψης διακήρυξης την 14η Ιουλίου 2020, στο ίδιο
µέρος και ώρα.

Άρθρο 3: Τρόπος ∆ιενέργειας της ∆ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αύτη µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή, πριν την ενάρξεως της δηµοπρασίας, παρουσιάζοντας το νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό
του λογαριασµό.

Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από την οικεία διακήρυξη προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα
πρακτικά. Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

Ο µισθωτής έχει δικαίωµα να εγκατασταθεί στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο µόνο µετά την υπογραφή του µισθωτηρίου συµβολαίου µεταξύ του ∆ήµου και του µισθωτή και την προσυπογραφή από τον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας Κυκλάδων ή τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλό του.

Μετά τη λήξη της µίσθωσης δεν επιτρέπεται η παραµονή του µισθωτή στον παραχωρηθέντα χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Οι παραλίες που θα δηµοπρατηθούν είναι οι εξής:

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter