back to top

Δήμος Τήνου – Δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Ο Δήμος Τήνου με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του αναφέρει για το θέμα της γνωμοδότησης για την δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/1974 «Η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής είτε θετική, είτε αρνητική, τυγχάνει υποχρεωτική δια τον Δήμον ή την Κοινότητα. Δεν δύναται συνεπώς, ο Δήμος ή η Κοινότης να χορηγήση άδειαν, παρά την αρνητικήν γνώμην της Αστυνομικής Αρχής, ουδέ να αρνηθή ταύτην εν θετική γνώμη της τελευταίας.»

Προς τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Τήνος 27/5/2022

ΘέμαΓνωμοδότηση για την δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Σε απάντηση του από 26 Μαΐου 2022 εγγράφου σας με αρ.πρωτ.6143 σας παραθέτω τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α171):

«Επιτρέπεται ή , υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μετά της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήνχρήσιν…. ….6.”ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφός τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού… Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε “πέντε (5)” ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής. Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.(άρθρο 13 παρ.6 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4442/16)”..»

Επιπλέον σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/1974 «Η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής είτε θετική, είτε αρνητική, τυγχάνει υποχρεωτική δια τον Δήμον ή την Κοινότητα. Δεν δύναται συνεπώς, ο Δήμος ή η Κοινότης να χορηγήση άδειαν, παρά την αρνητικήν γνώμην της Αστυνομικής Αρχής, ουδέ να αρνηθή ταύτην εν θετική γνώμη της τελευταίας.».

    Με βάση τα ανωτέρω, η γνωμοδότηση της αστυνομικής αρχής επί άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, καθίσταται υποχρεωτική για το Δήμο, και σε περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δήμος δεσμεύεται να μην χορηγήσει την αιτούμενη άδεια, εάν δε την έχει ήδη χορηγήσει, οφείλει να την ανακαλέσει. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και επί θετικής γνώμης, κατά την οποία ο Δήμος οφείλει να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια. Σύμφωνα μάλιστα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ τυχόν αντίρρηση του Δήμου επί της θετικής γνώμης της αστυνομικής αρχής, δεν είναι επιτρεπτή καθώς το δημοτικό ή κοινοτικό συμφέρον επαρκώς προστατεύεται από τις διατάξεις που προβλέπουν τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων δια αποφάσεως του Δημάρχου κατ έτος. Διά αυτών των αποφάσεων, δεσμεύεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για το συγκεκριμένο έτος, ενώ δύναται να ληφθεί διαφορετική απόφαση για τους κοινόχρηστους χώρους το επόμενο έτος οπότε και να αρθεί η οποιαδήποτε διάσταση απόψεων μεταξύ των αρχών.

  Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων ασκεί ουσιώδη επίδραση στην ευταξία και κίνηση εντός της πόλεως, άπτεται δηλαδή θεμάτων τροχαίας που κατεξοχήν ρυθμίζονται από την αστυνομική αρχή, της οποίας η κρίση επ αυτών δέον όπως καθίσταται δεσμευτική για το Δήμο.

Συμπέρασμα: Η απαιτούμενη από το άρθρο 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α171) γνωμάτευση  της αστυνομίας είναι δεσμευτική για το Δήμο είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική.

Ο γνωμοδοτών

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Τήνου

Νικόλαος Σπηλιόπουλος

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δήμος Τήνου – Δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Ο Δήμος Τήνου με ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του αναφέρει για το θέμα της γνωμοδότησης για την δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου. Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/1974 «Η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής είτε θετική, είτε αρνητική, τυγχάνει υποχρεωτική δια τον Δήμον ή την Κοινότητα. Δεν δύναται συνεπώς, ο Δήμος ή η Κοινότης να χορηγήση άδειαν, παρά την αρνητικήν γνώμην της Αστυνομικής Αρχής, ουδέ να αρνηθή ταύτην εν θετική γνώμη της τελευταίας.»

Προς τη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Τήνος 27/5/2022

ΘέμαΓνωμοδότηση για την δεσμευτικότητα της γνώμης της Αστυνομίας για την παραχώρηση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου

Σε απάντηση του από 26 Μαΐου 2022 εγγράφου σας με αρ.πρωτ.6143 σας παραθέτω τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α171):

«Επιτρέπεται ή , υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μετά της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήνχρήσιν…. ….6.”ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφός τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού… Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε “πέντε (5)” ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής. Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.(άρθρο 13 παρ.6 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04) και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4442/16)”..»

Επιπλέον σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΝΣΚ 375/1974 «Η γνώμη της Αστυνομικής Αρχής είτε θετική, είτε αρνητική, τυγχάνει υποχρεωτική δια τον Δήμον ή την Κοινότητα. Δεν δύναται συνεπώς, ο Δήμος ή η Κοινότης να χορηγήση άδειαν, παρά την αρνητικήν γνώμην της Αστυνομικής Αρχής, ουδέ να αρνηθή ταύτην εν θετική γνώμη της τελευταίας.».

    Με βάση τα ανωτέρω, η γνωμοδότηση της αστυνομικής αρχής επί άδειας παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, καθίσταται υποχρεωτική για το Δήμο, και σε περίπτωση αρνητικής γνώμης ο Δήμος δεσμεύεται να μην χορηγήσει την αιτούμενη άδεια, εάν δε την έχει ήδη χορηγήσει, οφείλει να την ανακαλέσει. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και επί θετικής γνώμης, κατά την οποία ο Δήμος οφείλει να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια. Σύμφωνα μάλιστα με την προαναφερόμενη γνωμοδότηση του ΝΣΚ τυχόν αντίρρηση του Δήμου επί της θετικής γνώμης της αστυνομικής αρχής, δεν είναι επιτρεπτή καθώς το δημοτικό ή κοινοτικό συμφέρον επαρκώς προστατεύεται από τις διατάξεις που προβλέπουν τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων δια αποφάσεως του Δημάρχου κατ έτος. Διά αυτών των αποφάσεων, δεσμεύεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για το συγκεκριμένο έτος, ενώ δύναται να ληφθεί διαφορετική απόφαση για τους κοινόχρηστους χώρους το επόμενο έτος οπότε και να αρθεί η οποιαδήποτε διάσταση απόψεων μεταξύ των αρχών.

  Επιπλέον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων ασκεί ουσιώδη επίδραση στην ευταξία και κίνηση εντός της πόλεως, άπτεται δηλαδή θεμάτων τροχαίας που κατεξοχήν ρυθμίζονται από την αστυνομική αρχή, της οποίας η κρίση επ αυτών δέον όπως καθίσταται δεσμευτική για το Δήμο.

Συμπέρασμα: Η απαιτούμενη από το άρθρο 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ Α171) γνωμάτευση  της αστυνομίας είναι δεσμευτική για το Δήμο είτε είναι θετική, είτε είναι αρνητική.

Ο γνωμοδοτών

Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Τήνου

Νικόλαος Σπηλιόπουλος

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου