back to top

Δήμος Τήνου – Ενημέρωση για την παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

Ενημέρωση για την παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχες της παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού χωρίς δημοπρασία (όμορες), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/10-3-2023 τεύχος Β’) 


«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»και επιθυμούν την παραχώρηση αυτού για την τριετία 2023 – 2025, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου  2023.

Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου είτε μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών, είναι: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 τουν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Στους έχοντες το ως άνω δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απευθείας, ως όμοροι η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα ΚΥΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής σχετικά με την έννοια της ομορότητας επί πλατειών ή όταν παρεμβάλλεται οδός ή ιδιωτική περιουσίας του Δημοσίου.

Ο χώρος που δύναται να παραχωρηθεί οριοθετείται από τις δύο νοητές γραμμές που άγονται από τα όρια του χώρου που νομίμως δραστηριοποιείται η επιχείρηση και βαίνουν κάθετα στην ακτογραμμή. Οι άλλες δύο πλευρές οριοθετούνται από την γραμμή αιγιαλού ή παραλίας (κοινόχρηστη) και την παράλληλη των πέντε (5) μέτρων  από την ακτογραμμή.

Η διάρκεια της απευθείας παραχώρησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνειτην διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης (31/12/2025).

Με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτωδικαιολογητικά:

(α) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

(β) άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (Εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν την σχετική άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια)

(γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στιςεπιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 τηςπαρούσας και

(δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

Το αντάλλαγμα για τους κατά τα ανωτέρω αιτούμενους χώρους θα καθορισθεί μενεώτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7της ανωτέρω ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του  Δήμου  Τήνου, αρμόδια  υπάλληλος:  Μαρία Μωραΐτη,  e-mail:m.moraiti@1331.syzefxis.gov.gr .

Η Αντιδήμαρχος Τήνου

ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δήμος Τήνου – Ενημέρωση για την παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

Ενημέρωση για την παραχώρηση αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχες της παραχώρησης της απλής χρήσης παραλίας – αιγιαλού χωρίς δημοπρασία (όμορες), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10-3-2023 (ΦΕΚ 1432/10-3-2023 τεύχος Β’) 


«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών»και επιθυμούν την παραχώρηση αυτού για την τριετία 2023 – 2025, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου  2023.

Δικαιούμενοι την παραχώρηση απλής χρήσης χωρίς δημοπρασία, είτε αυτή διενεργείται μέσω του Δήμου είτε μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών, είναι: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, εφόσον είναι όμοροι του αιγιαλού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 13 τουν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Στους έχοντες το ως άνω δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απευθείας, ως όμοροι η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα ΚΥΑ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στα οριζόμενα στο άρθρο 5 αυτής σχετικά με την έννοια της ομορότητας επί πλατειών ή όταν παρεμβάλλεται οδός ή ιδιωτική περιουσίας του Δημοσίου.

Ο χώρος που δύναται να παραχωρηθεί οριοθετείται από τις δύο νοητές γραμμές που άγονται από τα όρια του χώρου που νομίμως δραστηριοποιείται η επιχείρηση και βαίνουν κάθετα στην ακτογραμμή. Οι άλλες δύο πλευρές οριοθετούνται από την γραμμή αιγιαλού ή παραλίας (κοινόχρηστη) και την παράλληλη των πέντε (5) μέτρων  από την ακτογραμμή.

Η διάρκεια της απευθείας παραχώρησης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνειτην διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης (31/12/2025).

Με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτωδικαιολογητικά:

(α) υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ., ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτυπώνεται, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του, με επιμέλεια του αιτούντα, και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αίτησης, που ελέγχεται και θεωρείται από τον οικείο Δήμο και επισυνάπτεται στη σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

(β) άδεια λειτουργίας / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά περίπτωση (Εξαιρούνται της παρούσας ρύθμισης νέοι εκμεταλλευτές αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου αναψυκτηρίου (καντίνες), οι οποίοι οφείλουν να προσκομίζουν την σχετική άδεια λειτουργίας /γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια)

(γ) έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στιςεπιτρεπτές από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει,χρήσεις, προκειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση των χώρων του άρθρου 1 τηςπαρούσας και

(δ) πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον οικείο δήμο.

Το αντάλλαγμα για τους κατά τα ανωτέρω αιτούμενους χώρους θα καθορισθεί μενεώτερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7της ανωτέρω ΚΥΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του  Δήμου  Τήνου, αρμόδια  υπάλληλος:  Μαρία Μωραΐτη,  e-mail:m.moraiti@1331.syzefxis.gov.gr .

Η Αντιδήμαρχος Τήνου

ΑΝΔΡΟΒΙΚ ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου