Δήμος Τήνου – Επαναληπτική πρόσκληση για τις υπηρεσίες ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου δημοσιεύτηκε η επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντός για τις υπηρεσίες ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Οι προσφορές θα γίνουν δεχτές μέχρι την Παρασκευή, 09 Ιουλίου και ώρα 13.00 μ.μ.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Τήνου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής, μεταφοράς, φύλαξης, διατροφής και διατήρησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων για την κάλυψη των υποχρεώσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων ζώων ελευθέρας βοσκής.

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα σχετικά:

 • Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση των παραγωγικών ζώων, συνεργείο περισυλλογής και σταυλική εγκατάσταση (ιδιόκτητη ή μισθωμένη).
 • Για κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου, που θα αφορά την περισυλλογή και μεταφορά του κάθε ανεπιτήρητου ζώου στις εγκαταστάσεις του, θα λαμβάνει το ποσό των είκοσι (20,00) €.
 • Για κάθε ζώο που θα περισυλλέγει θα λαμβάνει το ποσό των εννέα (9,00) € ημερησίως, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, για τον σταυλισμό και την εκτροφή του.
 • Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών που προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 2/3 (66,66%) της αξίας των ζώων θα λαμβάνει ο Δήμος και το 1/3 (33,33%) ο ανάδοχος.

Η οικονομική προσφορά, έκαστου ενδιαφερόμενου, πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Άδεια λειτουργίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
 2. Άδεια κυκλοφορίας και όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για το όχημα που θα χρησιμο- ποιηθεί για τη μεταφορά των ζώων.
 3. Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρεται:

 η ανάλογη ή παρόμοια εμπειρία, επί του αντικειμένου, η οποία θα αποδεικνύεται με την κατάθεση αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης (αν προκύπτει από αντίστοιχες συμβάσεις με δημόσιο φορέα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο).
 Ανάλυση του εκπαιδευμένου προσωπικού που απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
 Η διάρθρωση και η οργάνωση του χώρου και των υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ικανοποιητικές προκειμένου να επιτευχθεί με τρόπο υπεύθυνο, απρόσκοπτο και αποτελεσματικό οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η οικονομική προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, όπως αυτά προκύπτουν από το άρθρο 80 του ίδιου Νόμου, πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Πλήρως συμπληρωμένη (υπογεγραμμένη & σφραγισμένη) την Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα κατά περίπτωση, ήτοι σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (ως νόμιμος εκπρόσωπος νοείται αυτός που προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης), ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/2021.
 1. Φορολογική Ενημερότητα (Για κάθε νόμιμη χρήση)
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – ΙΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασία).
  Επιπρόσθετα:
  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει τη μορφή εταιρείας, θα προσκομιστεί επιπλέον:

 Νομιμοποιητικά έγγραφα (Ισχύον Καταστατικό & Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ / Έκδοσης τε-
λευταίου τριμήνου)

Ενώ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομιστεί επιπλέον των ανωτέρω (1,2,3):
 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ (Για συμμετοχή σε δημοπρασία).

Οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως & ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην από 12/4/2021 Τεχνική Έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πρασίνου & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η ανάθεση και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016/Τεύχος Α) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο ν. 4782/2021, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και βάσει των οριζόμενων στην από 12/4/2021 Τεχνική Έκθεση του Προϊσταμένου του Τμήματος Πρασίνου & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter