Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου – Σχετικά με τις νέες τιμές εκκίνησης αντικειμενικών αξιών

Στην πρόσφατη συνεδρίαση -δια περιφοράς- του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα η παροχή γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Για το εν λόγω θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 10 Αυγούστου 2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως κατωτέρω:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
  2. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
  3. τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της 1067780/82 Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ 549 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα»
  4. τις διατάξεις της ΠΟΛ 1113/12.06.2018 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2192 Β΄) «Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα»
  5. την υπ’ αριθμ. 79938 ΕΞ 2020/24.07.2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
  6. το υπ’ αριθμ. 85271 ΕΞ 2020/05.08.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών Προτείνουμε τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης (τιμών ζώνης) για τις περιοχές που αναφέρονται στο ανωτέρω (6) σχετικό, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω επισυναπτόμενο εισηγητικό πίνακα της υπηρεσίας μας και οι οποίες αντιστοιχούν στις τιμές ζώνης που ίσχυαν πριν την εφαρμογή των ΠΟΛ 1009/2016 και ΠΟΛ 1113/2018.

Σημειώνουμε τη διαπίστωση της υπηρεσίας μας ότι στις – προς καθορισμό νέων τιμών ζώνης – περιοχές δεν συμπεριλαμβάνεται η Ζώνη Α του οικισμού «Κάτω Κλείσμα» της Δ.Κ. Καλλονής της Δ.Ε. Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου με τιμή ζώνης 1.050 και θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την διόρθωση της υφιστάμενης αδικίας και την ταύτισή της με την τιμή της ζώνης Β του οικισμού (προτεινόμενη: 550), για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παναγιώτης Κροντηράς για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε ηλεκτρονικά τα εξής :
«Ως υπεύθυνη αντιπολίτευση του Δήμου Τήνου επιλέγουμε να συμμετάσχουμε ΜΟΝΟ στο 1ο και στο 3ο θέμα της συνεδρίασης για να διευκολύνουμε τη διευθέτηση των ως άνω σημαντικών θεμάτων και απέχουμε από την συζήτηση των λοιπών θεμάτων ζητώντας παράλληλα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου να τα αποσύρει και να αναβάλλει τη συζήτησή τους για επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει είτε με τηλεδιάσκεψη είτε δια ζώσης».

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Πέτρος Κουσουνάδης για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέστειλε ηλεκτρονικά τα εξής :

«Για μία ακόμη φορά, λάβαμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόσκληση σε συνεδρίαση δια περιφοράς. Η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου συνεδρίασης, είναι πλέον απολύτως ξεκάθαρο, δεν έχει καμία σχέση με τις προσπάθειες για τον περιορισμό της διάδοσης του νέου κορωνοϊού.

Έχουν ήδη γίνει αρκετές συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη και την τελευταία φορά μάλιστα χρησιμοποιήθηκε η επίσημη πλατφόρμα του υπουργείου.

Εμείς έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική επιλογή η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την φίμωση της μειοψηφίας και την αποσιωποίηση σημαντικότατων προβλημάτων που ταλαιπωρούν το νησί.

Την ώρα που ο σκουπιδότοπος στο Κοσίνι φλέγεται ακόμη μία φορά και το μαύρο σύννεφο των τοξικών σωματιδίων φτάνει ως την Χώρα και το εισπνέουν μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες, την ώρα που ο κόσμος αναζητά επίσημη πληροφόρηση για τα κρούσματα που βρέθηκαν στο νησί, την ώρα που προετοιμάζεται νέος νόμος για το χωροταξικό και το πολεοδομικό, ο οποίος επηρεάζει το νησί καίρια και για πολλά χρόνια, την ώρα που προκηρύσσεται διαγωνισμός για νέο έργο εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο νησί, η δημοτική αρχή επιλέγει να μην ενημερώσει, να μην συζητήσει και να μην λάβει υπόψιν της τις προτάσεις και τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, επιβάλλοντας ουσιαστικά ένα μοναρχικό σύστημα διοίκησης.

Όπως έχουμε δηλώσει από τις πρώτες συνεδριάσεις διά περιφοράς, το “Κοινό Τηνίων” είναι απολύτως αντίθετο με την μεθόδευση αυτή και δεν θα συμμετάσχει σε αυτές τις “κατ’ όνομα” συνεδριάσεις, παρά μόνον αν πρόκειται για κάποιο κρίσιμο και επείγον θέμα. Συμπερασματικά, ψηφίζουμε ΥΠΕΡ μόνο στο πρώτο θέμα, καθώς η πρόσθετη παρέμβαση του Δήμου στην αγωγή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ απέναντι σε εκατό συμπολίτες μας έχει ήδη προταθεί και από εμάς σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Για τα υπόλοιπα θέματα δεν συμμετέχουμε στην συνεδρίαση καταγγέλλοντας την δημοτική αρχή ενώπιον των δημοτών της Τήνου».
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση το υπ’ αριθμ. 85271 ΕΞ 2020/05.08.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών και τις σχετικές διατάξεις,

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή γνώμης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων του Δήμου Τήνου ως ακολούθως

Β. Επιπλέον προτείνει τον καθορισμό νέας τιμής αντικειμενικών αξιών για την ζώνη Α του οικισμού Κάτω Κλείσμα της Δ.Κ. Καλλονής της Δ.Ε Εξωμβούργου του Δήμου Τήνου με τρέχουσα τιμή ζώνης 1.050,00 € σε 550,00 € για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης με τα ακίνητα που βρίσκονται στην ζώνη Β του ανωτέρω οικισμού.

Με την παρατήρηση των Δημοτικών Συμβούλων Παναγιώτη Κροντηρά, Ιωάννη Ζαλώνη, Αντωνίου Ξενόπουλου, Δημητρίου Βέρσαλη, Παντελεήμων Αρμάου, Μαρίας Δενεκαρίας, Αλέξανδρου Κελαδίτη και Νικολάου Γκίζη η οποίοι υποστήριξαν ότι το θέμα των αντικειμενικών τιμών αξιών ακινήτων περιοχών της Τήνου το θέσαμε ήδη στην προηγούμενη με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση κατά την οποία υπήρξε αφωνία εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Ερωτάται γιατί η πρόταση για τον οικισμό της Καλλονής Α είναι 650 και όχι 600 όπως είχε προ των αυξήσεων του 2018 και όπως ορθά προτείνεται για τις τιμές των άλλων οικισμών της κοινότητας Καλλονής;

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter