back to top

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Τήνο για το 2021

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Τήνου στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου για το εν λόγω θέμα απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη την από 3/11/2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, η οποία έχει ως κατωτέρω :

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.

Για το Δήμο Τήνου εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις μονίμου προσωπικού. Πρόκειται για μία θέση κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και για μία θέση κλάδου ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Με το με αριθμό πρωτ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. παρέχονται οδηγίες καθώς οι φορείς με νεότερο έγγραφο θα κληθούν, μέσω ειδικών πινάκων αρχείων xls που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό και θα διατεθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. προς συμπλήρωση, να γνωστοποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου εν συνέχεια να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης:

Κάθε φορέας θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2021, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα, α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ.

Οι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής για τους δήμους, σύμφωνα με το ν. 4623/2019.

Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το π.δ. 50/2001 και τα ισχύοντα για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικά για τις θέσεις ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών, με την απόφαση θα πρέπει να εξειδικεύεται περαιτέρω ο κλάδος / ειδικότητα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ.α)

Παρότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν θα αποσταλούν στο ΥΠΕΣ, ο φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση τους, το συντομότερο δυνατόν και πάντως προ της υποβολής του πίνακα που θα κληθεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει, επί τη βάσει του προαναφερθέντος επικείμενου εγγράφου του ΥΠΕΣ.

Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι υπάρχουν οι εξασφαλισμένες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2021 και ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τα επόμενα έτη.

Επισημαίνεται ότι από τις εγκριθείσες θέσεις, θα παρακρατηθούν θέσεις που θα πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2643/96 όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου με την από 03.11.2020 βεβαίωση, βεβαιώνει ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την με αριθ. 11063/02.11.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται η ύπαρξη των εξασφαλισμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2021 και επομένων ετών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα προεκτεθέντα και επειδή για την υποβολή του πίνακα που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΣ, όπως ορίζεται στο υπ’ αριθ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, απαιτείται να προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως η Επιτροπή με απόφασή της:

Α. Επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2021, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις και συγκεκριμένα:
α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και
β) τη ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτήν που περιγράφεται στον ΟΕΥ του Δήμου Τήνου (ΦΕΚ 1265/τΒ/2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1531/τΒ/21.06.2013 και ισχύει σήμερα, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΜόνιμος1
ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜόνιμος1
Σύνολο2

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απόφαση

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Τήνο για το 2021

Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στο Δήμο Τήνου στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος προσλήψεων έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου για το εν λόγω θέμα απέστειλε ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη την από 3/11/2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, η οποία έχει ως κατωτέρω :

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019.

Για το Δήμο Τήνου εγκρίθηκαν δύο (2) θέσεις μονίμου προσωπικού. Πρόκειται για μία θέση κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και για μία θέση κλάδου ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Με το με αριθμό πρωτ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. παρέχονται οδηγίες καθώς οι φορείς με νεότερο έγγραφο θα κληθούν, μέσω ειδικών πινάκων αρχείων xls που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό και θα διατεθούν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ. προς συμπλήρωση, να γνωστοποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου εν συνέχεια να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης:

Κάθε φορέας θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2021, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα, α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και β) την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ.

Οι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής για τους δήμους, σύμφωνα με το ν. 4623/2019.

Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το π.δ. 50/2001 και τα ισχύοντα για την Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικά για τις θέσεις ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών, με την απόφαση θα πρέπει να εξειδικεύεται περαιτέρω ο κλάδος / ειδικότητα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ.α)

Παρότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν θα αποσταλούν στο ΥΠΕΣ, ο φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση τους, το συντομότερο δυνατόν και πάντως προ της υποβολής του πίνακα που θα κληθεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει, επί τη βάσει του προαναφερθέντος επικείμενου εγγράφου του ΥΠΕΣ.

Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι υπάρχουν οι εξασφαλισμένες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2021 και ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τα επόμενα έτη.

Επισημαίνεται ότι από τις εγκριθείσες θέσεις, θα παρακρατηθούν θέσεις που θα πληρωθούν από προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2643/96 όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου με την από 03.11.2020 βεβαίωση, βεβαιώνει ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την με αριθ. 11063/02.11.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται η ύπαρξη των εξασφαλισμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2021 και επομένων ετών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα προεκτεθέντα και επειδή για την υποβολή του πίνακα που θα υποβληθεί στο ΥΠΕΣ, όπως ορίζεται στο υπ’ αριθ. 71306/27-10-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, απαιτείται να προηγηθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος πρότεινε όπως η Επιτροπή με απόφασή της:

Α. Επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2021, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις και συγκεκριμένα:
α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και
β) τη ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με αυτήν που περιγράφεται στον ΟΕΥ του Δήμου Τήνου (ΦΕΚ 1265/τΒ/2012), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1531/τΒ/21.06.2013 και ισχύει σήμερα, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΜόνιμος1
ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜόνιμος1
Σύνολο2

Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απόφαση

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου