back to top

Εκκίνηση διαδικασιών για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στην πόλη της Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός πόλεως Τήνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο internet τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έφτασαν στα μέλη κάτι που διαπιστώθηκε την ημέρα της συνεδρίασης και μετά από επικοινωνία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κροντηρά και αμέσως εστάλησαν μέσω mail. Έκανε δε γνωστό στα μέλη ότι από την παραμονή της συνεδρίασης οι φάκελοι με τα θέματα ήταν ενημερωμένοι και στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι μπορούσαν προσερχόμενοι στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούν.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι για το ανωτέρω τοποθετήθηκαν ως ακολούθως : ο κ. Κροντηράς Παναγιώτης ο οποίος ζήτησε να μην συζητηθούν ορισμένα σοβαρά θέματα γιατί δεν είχαν την δυνατότητα να τα μελετήσουν, ο κ. Μπακτής Ευάγγελος ο οποίος δήλωσε ότι θα αποχωρήσουν από την συνεδρίαση γιατί μέσα σε μία ώρα δεν μπορούσαν να μελετήσουν τα θέματα και η κ. Μαραβέλια Άννα η οποία δήλωσε ότι θα απέχουν από όλες τις ψηφοφορίες των θεμάτων.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο κ. Πρόεδρος να σημειωθεί και να καταγραφεί ότι όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν στο γραφείο του γραμματέα του Δ.Σ. από τις 07.00 μέχρι της 15.00 της παραμονής της συνεδρίασης και θα μπορούσαν όλα τα μέλη να ενημερωθούν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής : Υπάρχει έντονος προβληματισμός την παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων, ελεύθερων χώρων στάθμευσης εντός της Πόλεως Τήνου, με φόντο την αυξημένη ανάγκη μετακίνησης των επισκεπτών της Τήνου, αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισής τους στις επιχειρήσεις, που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα της Τήνου. Το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, υφίσταται και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, σαφώς σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που τα τελευταία έτη σημειώνεται στο νησί μας, δεδομένου ότι η Τήνος, τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλά στην τουριστική ζήτηση, καθ’ όλο το χρόνο.

Είναι γεγονός όμως, ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της στάθμευσης μεγάλου αριθμού οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Πόλεως Τήνου.

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές, ότι υπάρχει ανάγκη για ενοικίαση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Η ενοικίαση του ως άνω χώρου, κρίνεται απαραίτητη για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών καθώς και των όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Τήνου.

Σύμφωνα με το άρθ. 194 του ν. 3463/2006 «για τα ακίνητα, που μισθώνουν οι Δήμοι, γίνεται δημοπρασία….» Επίσης , όπως προβλέπει το άρθ. 1 του ΠΔ 270/81, «οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους, από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες, από τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους, ο ορισμός των συμβούλων της ανωτέρω επιτροπής , ενεργείται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…».

Αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης, σχετικά με την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, είναι η Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την μίσθωση ακινήτου, κείμενου εντός πόλεως Τήνου, με τη διαδικασία της δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την εξεύρεση ακινήτου, προς μίσθωση, προκειμένου να καλυφθούν, οι ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων και τον ορισμό μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα και

Α. Εγκρίνει την εκκίνηση των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου κείμενου εντός πόλεως Τήνου, με τη διαδικασία της δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Β. Ορίζει τριμελή ελέγχου της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων αποτελούμενη από τους : α) Πέτρο Μαρκουίζο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, β) Γεώργιο Κόγκο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και γ) ένα υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Δ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 115/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό : 76/2021

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Εκκίνηση διαδικασιών για δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων στην πόλη της Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε την Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, κειμένου εντός πόλεως Τήνου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο internet τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έφτασαν στα μέλη κάτι που διαπιστώθηκε την ημέρα της συνεδρίασης και μετά από επικοινωνία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κροντηρά και αμέσως εστάλησαν μέσω mail. Έκανε δε γνωστό στα μέλη ότι από την παραμονή της συνεδρίασης οι φάκελοι με τα θέματα ήταν ενημερωμένοι και στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι μπορούσαν προσερχόμενοι στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούν.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι για το ανωτέρω τοποθετήθηκαν ως ακολούθως : ο κ. Κροντηράς Παναγιώτης ο οποίος ζήτησε να μην συζητηθούν ορισμένα σοβαρά θέματα γιατί δεν είχαν την δυνατότητα να τα μελετήσουν, ο κ. Μπακτής Ευάγγελος ο οποίος δήλωσε ότι θα αποχωρήσουν από την συνεδρίαση γιατί μέσα σε μία ώρα δεν μπορούσαν να μελετήσουν τα θέματα και η κ. Μαραβέλια Άννα η οποία δήλωσε ότι θα απέχουν από όλες τις ψηφοφορίες των θεμάτων.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο κ. Πρόεδρος να σημειωθεί και να καταγραφεί ότι όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν στο γραφείο του γραμματέα του Δ.Σ. από τις 07.00 μέχρι της 15.00 της παραμονής της συνεδρίασης και θα μπορούσαν όλα τα μέλη να ενημερωθούν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής : Υπάρχει έντονος προβληματισμός την παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων, ελεύθερων χώρων στάθμευσης εντός της Πόλεως Τήνου, με φόντο την αυξημένη ανάγκη μετακίνησης των επισκεπτών της Τήνου, αλλά και τη δυνατότητα προσέγγισής τους στις επιχειρήσεις, που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα της Τήνου. Το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης, υφίσταται και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, σαφώς σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που τα τελευταία έτη σημειώνεται στο νησί μας, δεδομένου ότι η Τήνος, τα τελευταία χρόνια, παραμένει υψηλά στην τουριστική ζήτηση, καθ’ όλο το χρόνο.

Είναι γεγονός όμως, ότι πρέπει να λυθεί άμεσα το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της στάθμευσης μεγάλου αριθμού οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της Πόλεως Τήνου.

Ως εκ τούτου καθίσταται σαφές, ότι υπάρχει ανάγκη για ενοικίαση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Η ενοικίαση του ως άνω χώρου, κρίνεται απαραίτητη για την βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών καθώς και των όσων δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Τήνου.

Σύμφωνα με το άρθ. 194 του ν. 3463/2006 «για τα ακίνητα, που μισθώνουν οι Δήμοι, γίνεται δημοπρασία….» Επίσης , όπως προβλέπει το άρθ. 1 του ΠΔ 270/81, «οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, αποτελούμενη για τους μεν δήμους, από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής και δύο δημοτικούς συμβούλους, και για τις Κοινότητες, από τον Πρόεδρο της Κοινότητος, ως Πρόεδρο της επιτροπής και από δύο κοινοτικούς συμβούλους, ο ορισμός των συμβούλων της ανωτέρω επιτροπής , ενεργείται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου…».

Αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης, σχετικά με την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, είναι η Οικονομική Επιτροπή του εκάστοτε Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την μίσθωση ακινήτου, κείμενου εντός πόλεως Τήνου, με τη διαδικασία της δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για την εξεύρεση ακινήτου, προς μίσθωση, προκειμένου να καλυφθούν, οι ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων και τον ορισμό μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα και

Α. Εγκρίνει την εκκίνηση των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτου κείμενου εντός πόλεως Τήνου, με τη διαδικασία της δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και συγκεκριμένα για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων.

Β. Ορίζει τριμελή ελέγχου της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων αποτελούμενη από τους : α) Πέτρο Μαρκουίζο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, β) Γεώργιο Κόγκο Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου και γ) ένα υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου.

Γ. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Δ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 115/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό : 76/2021

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου