Ενημέρωση από τον Σύλλογο Ενοικιαζομένων Τήνου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας (επιχειρηματίες ενοικιαζομένων δωματίων-διαμερισμάτων), για τα παρακάτω:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Αν είστε κάτοχοι «Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» Τουριστικού καταλύματος ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων, τότε πρέπει μέχρι 31/12/2023 να υποβάλλετε «Γνωστοποίηση» (*1), διότι σύμφωνα με τον N.5061, ΦΕΚ Α 179/31.10.2023, Άρθρο 10 (*2), δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr

Επιλογή σας είναι, αν το κατάλυμα σας θα έχει κατηγορία κλειδιών ή όχι. Αν η Γνωστοποίηση (είτε είναι παλιά, είτε νέα) αναφέρει ότι το κατάλυμά σας έχει κατηγορία «κλειδιών», τότε απαιτείται να συνοδεύεται από Πιστοποίηση διαπιστευμένου ιδιωτικού φορέα ή μηχανικού. Αν η Γνωστοποίηση αναφέρει ότι το κατάλυμά σας ΔΕΝ έχει κατηγορία «κλειδιών», τότε δεν απαιτείται Πιστοποίηση. Επιλογή κατηγορίας και πιστοποίηση, μπορεί να γίνει όποτε και αν το αποφασίσετε.

Επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλές Γνωστοποιήσεις υποβάλλονται χωρίς να είναι πλήρως και σωστά συμπληρωμένες, σας συστήνουμε προσοχή, καθότι προβλέπονται ποινές/πρόστιμα για τυχόν λάθη ή παραλήψεις. Διαβάστε καλά τις οδηγίες του Υπουργείου (*3) και εφαρμόστε τις επακριβώς.

(*1) Σύμφωνα με τη «Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων», η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

o Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

o Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αυτό ισχύει μόνο για τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες, για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης

o Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)

(*2) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5061 ΦΕΚ Α 179/31.10.2023 , Άρθρο 10: Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014

γ. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2023.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης ή γνωστοποίησης λειτουργίας καταλύματος χωρίς κατηγορία κλειδιών, από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις.

Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.12.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 1.1.2023 έως τις 31.12.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.»

(*3) Οδηγίες του Υπουργείου

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/faq.html

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/NotifyBusiness.pdf

https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/245349/nomos-4442-2016

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/UsersManual.pdf

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/pools.pdf

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/hotels.pdf

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter