Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

Ανακοίνωση από την Έπαρχο Τήνου

Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών, σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποφάσισε ο Περιφερειάρχης.

Ακολουθεί η σχετική απόφαση

ΘΕΜΑ: Μέτρα πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις : α) Του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ87/τ.Α/7-6-10) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) Του π.δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου γ) Του άρθρου 5 παρ.6 και 7 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

2.Την έκτακτη ανάγκη για την λήψη μέτρων πρόληψης αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Sars-Cov-2 (κορωνοϊός).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσόμενων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της υπηρεσίας.

2.Την αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη. 3.Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων δύναται να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -