Τήνος – Ανεμογεννήτριες | Επιστολή Δημάρχου Τήνου

Με επιστολή προς κάθε αρμόδια αρχή, ο Δήμαρχος Τήνου, Γιάννης Σιώτος ζητά την αναστολή των «αδειών διέλευσης» υπερμεγέθων και υπερβαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από το νησί της Τήνου.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Σύμφωνα με την επιστολή του Δημάρχου, υποβάλλονται ερωτήματα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αναμένοντας επίσημες απαντήσεις. Τέλος, ζητά από το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου και το Λιμεναρχείο Τήνου να μην εγκρίνουν καμία «εκτέλεση διαδρομής» με βάση τις ως άνω νέες άδειες και να μην παράσχουν καμία «συνδρομή» στις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
[ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ]

Α. Για τρίτη (3η) κατά σειρά φορά, από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου [στο εξής ΔΤΕΚ της ΠΝΑ] χορήγησε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σε δύο μεταφορικές επιχειρήσεις, που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ», «άδειες διέλευσης» υπερμεγέθων και υπερβαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από το νησί της Τήνου. Στην πρώτη (με αριθ. πρωτ. 146717/4051/11.02.2020) «άδεια διέλευσης ΟΧΗΜΑΤΩΝ από το ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ οδικό δίκτυο Τήνου» αναφέρονται ως «σχετικά» οι από 04.12.2020 τέσσερις (4) αιτήσεις της «ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΕΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΠΕ» και στη δεύτερη (με αριθ. πρωτ. 146869/4053/11.02.2020) «άδεια διέλευσης ΜΕ από το ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ οδικό δίκτυο Τήνου» οι από 04.12.2020 δύο (2) αιτήσεις της «ΠΑΥΛΙΩΤΗ Γ. ΜΑΡΙΑ».

Β. Οι ως άνω νέες «άδειες διέλευσης» δεν είναι νόμιμες, τόσο κατά το περιεχόμενο όσο και κατά τη διαδικασία εκδόσεώς τους, ενώ και οι αιτιολογίες τους είναι ανεπαρκείς, για τους λόγους που ακολουθούν.

1.Οι νέες άδειες εκδόθηκαν για «διέλευση» μόνο και με λήψη υπόψη μόνο του νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται σε «οδούς» και «οχήματα» (ΚΟΚ, μεγέθη και βάρη οχημάτων, χαρακτηρισμοί οδικού δικτύου και λοιπά συναφή). Αντίθετα, δεν λήφθηκε υπόψη το νομικό πλαίσιο που αφορά το σκοπό των διελεύσεων (μεταφορά και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος» του νησιού μας). Εξ άλλου, ο σκοπός που επιδιώκεται με τις συγκεκριμένες «διελεύσεις» δεν αναφέρεται ρητά στις επίμαχες άδειες και αποσιωπάται. Είναι προφανές ότι με τις από 04.12.2020 «σχετικές» αιτήσεις των μεταφορικών επιχειρήσεων δεν υποβλήθηκε κανένα αντίστοιχο στοιχείο. Και προφανώς, η νομιμότητα του σκοπού αυτού δεν ελέγχθηκε, αφού, όπως προκύπτει σαφώς από τα σώματα των αδειών που εκδόθηκαν, δεν «λήφθηκε υπόψη» καμία από τις ισχύουσες σχετικά διατάξεις, αλλά ούτε και κανένα σχετικό δικαιολογητικό. Το γεγονός ότι η νομοθεσία την οποία επικαλούνται οι νέες άδειες επιβάλλει την υποβολή ορισμένων δικαιολογητικών μόνο δεν σημαίνει φυσικά ότι ο σκοπός των διελεύσεων επιτρέπεται να είναι παράνομος ή να προσβάλει δικαιώματα τρίτων. Στην προκειμένη δε περίπτωση, ήταν γνωστές στην εκδούσα τις νέες άδειες Υπηρεσία οι προσβολές παρόμοιων δικαιωμάτων τρίτων και οι αντίστοιχες δικαστικές εκκρεμότητες (βλ. και παρακάτω στους αριθ. 3 και 4, καθώς και στο στοιχ. Γ΄).

2. Επίσης, δεν λήφθηκε υπόψη το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, της ζωής των πολιτών και των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας. Οι ισχύοντες γενικά περιορισμοί και οι ισχύουσες απαγορεύσεις λόγω της πανδημίας αγνοούνται εντελώς, ενώ, επιπλέον, στις επίμαχες άδειες δεν περιέχεται κανένας απολύτως όρος για την τήρηση μέτρων προστασίας και ασφάλειας της υγείας των πολιτών. Είναι αδιανόητο (και βέβαια μη νόμιμο) το γεγονός ότι η εκδούσα αρχή αποφεύγει να προσδιορίσει οιοδήποτε μέτρο προστασίας των πολιτών και μεταθέτει γενικόλογα την «ασφάλεια» στην «απόλυτη ευθύνη» των μεταφορικών επιχειρήσεων, χωρίς να προσδιορίζει καμία απολύτως συγκεκριμένη υποχρέωση αυτών.

3. Κατά τη διαδικασία εκδόσεως των νέων αδειών αγνοήθηκε εντελώς και παρά το νόμο ο Δήμος Τήνου. Επίσης, στις αιτιολογίες αυτών δεν αναφέρεται ότι λήφθηκε υπόψη και ότι αξιολογήθηκε, έστω και αρνητικά, καμία από τις προηγούμενες αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, που είχαν ληφθεί ομόφωνα για το θέμα των επίμαχων διελεύσεων. Σημειώνεται, ότι οι αποφάσεις αυτές του Δήμου Τήνου, δεν αφορούσαν την επάρκεια και αντοχή ή ασφάλεια του «οδικού δικτύου» που μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «επαρχιακό», αλλά και πολλά άλλα και ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα, που ανήκουν σαφώς στην αρμοδιότητα του Δήμου Τήνου και όχι βέβαια στην αρμοδιότητα της ΔΤΕΚ της ΠΝΑ. Για το λόγο αυτό, ήταν απολύτως αναγκαίο να ληφθούν υπόψη όλες οι αποφάσεις του Δήμου Τήνου, οι οποίες, παρά το νόμο, αγνοήθηκαν. Μάλιστα, οι νέες άδειες δεν κοινοποιούνται καν στον Δήμο Τήνου, γεγονός που τις καθιστά απαράδεκτες και για λόγους που αφορούν την εσωτερική τάξη στο πλαίσιο λειτουργίας των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Σε κάθε περίπτωση, μη νόμιμα αγνοήθηκε εντελώς ο Δήμος Τήνου, παρά το γεγονός ότι η «διαδρομή» για την οποία χορηγήθηκαν οι επίμαχες άδειες διελεύσεων» καταλήγει στη «θέση Μύλοι Υστερνίων» και συνεπώς δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει κανέναν απολύτως σκοπό «διελεύσεως». Εξ άλλου, μετά από τη θέση αυτή και μέχρι τη θέση της σκοπούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών (θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος»), μεσολαβεί σημαντική διαδρομή και απόσταση, η οποία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση «επαρχιακό οδικό δίκτυο» και για την οποία είχε ζητηθεί με προηγούμενες αιτήσεως των ίδιων μεταφορικών επιχειρήσεων και για τον ίδιο σκοπό η χορήγηση αδειών διέλευσης από τον Δήμο Τήνου, ο οποίος όμως αρνήθηκε αιτιολογημένα τη χορήγησή τους, με πράξεις που δεν προσβλήθηκαν, δεν ανακλήθηκαν, ούτε ακυρώθηκαν με κανέναν νόμιμο τρόπο και συνεπώς εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Επιπλέον, μετά το σημείο του ιερού ναού της «Β΄ Εύρεσης» και μέχρι τη θέση της σκοπούμενης εγκατάστασης ανεμογεννητριών ακολουθεί και «διαδρομή» η οποία διέρχεται από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Τήνου.

5. Επίσης, από τις νέες άδειες πληροφορούμαστε ότι «λήφθηκε υπόψη» «το υπ’ αριθ. 50879/04.11.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί πρόκλησης ζημιάς σε πλατάνια στην περιοχή οικισμού Καρδιανής Δ. Τήνου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων» (βλ. στον αριθμό των «ληφθέντων υπόψη», για την πρώτη άδεια, και στον αριθμό 10 των «ληφθέντων υπόψη», για τη δεύτερη άδεια). Στο ως άνω έγγραφο, το οποίο «λήφθηκε υπόψη», αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε – κατά το μέρος που αφορά αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, δηλ. την προστασία δασικής βλάστησης (πλατάνων) που φύονται στο επαρχιακό δίκτυο στην περιοχή Καρδιανής Τήνου – ότι θα πρέπει να τεθεί ως όρος από την αδειοδοτούσα αρχή η εξασφάλιση της προστασίας των συγκεκριμένων ατόμων δασικής βλάστησης από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Επίσης παρακαλούμε για την έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας ως προς την ημερομηνία της μεταφοράς ώστε να παρίσταται ο δασοφύλακας Τήνου.» Όσο και αν ερευνήσει κανείς, σε καμία από τις δύο νέες άδειες διελεύσεων δεν θα βρει τον όρο που ζητήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών. Αντίθετα, και στις δύο περιέχεται, χωρίς να αποτελεί «όρο της αδείας», η εξής επί λέξει τελική φράση: «Η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να μεριμνήσει ώστε να παρίσταται ο αρμόδιος δασοφύλακας κατά τη διάρκεια της διέλευσης». Είναι αδύνατο να αντιληφθεί κανείς τον λόγο για τον οποίο δεν επιβάλλεται, τουλάχιστον, ως όρος προς τις αδειοδοτούμενες επιχειρήσεις η υποχρέωση προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης της Διεύθυνσης Δασών. Η εκδούσα τις επίμαχες άδειες Υπηρεσία ακολουθεί και στην περίπτωση αυτή την προσφιλή τακτική της ανεπίτρεπτης μετάθεσης ευθυνών (βλ. και παραπάνω στον αριθμό 2), η οποία, σε συνδυασμό και με την -απαράδεκτη για τη Δημόσια Διοίκηση-«αντισφαίριση» ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων Υπηρεσιών, αφήνει στους ιδιώτες επιχειρηματίες απεριόριστο πεδίο δράσης και καταστροφών, σε βάρος του νησιού και των κατοίκων του, οι οποίοι μένουν τελικώς απροστάτευτοι.

6. Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι νέες «άδειες διέλευσης» είναι μη νόμιμες και ανίσχυρες, λόγω παραβάσεως ουσιωδών τύπων της διαδικασίας κατά την οποία εκδόθηκαν, καθώς και για λόγους που ανάγονται στην έλλειψη νομίμων αιτιολογιών αυτών και σε παραβάσεις των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου.

Γ. Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι με την έκδοση των νέων αδειών, αγνοούνται προκλητικά και προσβλητικά όλες οι προηγηθείσες διαμαρτυρίες, αντιρρήσεις και αιτήσεις πολλών Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού που αντέδρασαν με δημόσιες ανακοινώσεις συλλογικών φορέων τους, οι οποίες ήσαν σε γνώση της ΔΤΕΚ της ΠΝΑ. Αγνοούνται επίσης οι υφιστάμενες δικαστικές εκκρεμότητες, παρά το γεγονός ότι είναι απολύτως γνωστές στην Υπηρεσία που εξέδωσε τις νέες άδειες. Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ», για λογαριασμό της οποίας ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν οι εν λόγω άδειες, προσπαθεί και πάλι να δημιουργήσει «τετελεσμένα», μέσα από συνθήκες εξοντωτικές από κάθε άποψη για την Τοπική Κοινωνία, τις οποίες μάλιστα η ίδια κλιμάκωσε θεαματικά α) με αγωγή που άσκησε τον Ιούνιο του 2020 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου εναντίον εκατό (100) φυσικών προσώπων και β) με μηνύσεις που υπέβαλε εναντίον δεκάδων πολιτών και κατοίκων Τήνου. Η ως άνω εταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει «τετελεσμένα» ενώπιον του πολιτικού δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η αγωγή της, για την οποία αναμένεται η «τυπική συζήτηση» και η έκδοση αποφάσεως, αφού όλη η επιχειρηματολογία (προτάσεις, προθήκες – αντικρούσεις και αποδεικτικά μέσα) κατατέθηκε από κάθε διάδικο και ο φάκελος «έκλεισε» από τον προηγούμενο μήνα και βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων δικαστών. Από την άλλη μεριά, με εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου, αυτές τις μέρες, δεκάδες συμπολίτες μας καλούνται να παράσχουν «εξηγήσεις» για διάφορα ποινικά αδικήματα και επιβαρύνονται, και μάλιστα μέσα σε μέρες εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με αγωνίες, έξοδα και εργασίες για «υπομνήματα» και «δικογραφίες», αντί να φροντίσουν για τα προσωπικά τους και για τις δουλειές τους, πού έτσι κι αλλιώς πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο. Και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων δεν έχει εξουσία ν’ αποφασίζει για το πότε και πώς θα κοιμούνται οι κάτοικοί του, ούτε έχει δικαίωμα να τους υποβάλει σε βασανιστήρια και μάλιστα Χριστουγεννιάτικα. Η τοπική κοινωνία έχει εξουθενωθεί από τις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και από τα αποτελέσματα των συνεπειών της πανδημίας και των συναφών απαγορεύσεων. Για τους επιπλέον αυτούς λόγους, οι νέες «άδειες διέλευσης» εκδόθηκαν και κατά κατάχρηση εξουσίας, ενώ είναι αντίθετες και προς την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης.

Δ. Οι «επιχειρηματίες» αδιαφορούν για όλα τα παραπάνω, απόλυτα συνεπείς στη συστηματική αδιαφορία τους για την τοπική μας κοινωνία. Απευθύνουμε έκκληση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Πολιτεία να κατανοήσουν όλες τις διαστάσεις και τις παραμέτρους του συγκεκριμένου ζητήματος.

Ε. Για όλους αυτούς τους λόγους, απευθύνουμε: Έκκληση προς κάθε αρμόδια Αρχή και από την εκδούσα τις επίμαχες άδειες Υπηρεσία να σταματήσει έγκαιρα κάθε περαιτέρω προσβολή.

ΣΤ. Για τους ίδιους αυτούς λόγους, ζητούμε:

1. Από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου και τον Υπουργό τον Εσωτερικών να διατάξει την ανάκληση των επίμαχων αδειών διέλευσης και σε κάθε περίπτωση την αναστολή της ισχύος αυτών, τουλάχιστον κατά το διάστημα για το οποίο εκδόθηκαν, έτσι ώστε να δοθεί πραγματικά η δυνατότητα ακρόασης και υπεράσπισης σε όλα τα ενδιαφερόμενα και πληττόμενα μέρη.

2. Από τον κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Σύρου, ενόψει της προαναφερθείσης εκκρεμούς στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου αγωγής της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ», να εκδώσει, όπως έχει εξουσία να πράξει και αυτεπαγγέλτως, προσωρινή διαταγή, με την οποία θα αναστέλλεται κάθε διέλευση και εργασία με σκοπό την επίδικη στη δίκη αυτή εγκατάσταση ανεμογεννητριών από την ενάγουσα στη θέση «ΠΡΑΣΣΑ – ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΜΠΟΣ» της Τήνου, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από το ως άνω Δικαστήριο.

3. Από τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, που έδωσε την παραγγελία για την ενεργούμενη κατά τα ανωτέρω προανάκριση να ελέγξει τη νομιμότητα όλων των ενεργειών για την έκδοση των εν λόγω αδειών διέλευσης.

Ζ. Τέλος, για τους λόγους αυτούς και μέχρι να απαντηθούν αρμοδίως τα προηγούμενα αιτήματά μας, ζητούμε από το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου και από το Λιμεναρχείο Τήνου να μην εγκρίνουν καμία «εκτέλεση διαδρομής» με βάση τις ως άνω νέες άδειες και να μην παράσχουν καμία «συνδρομή» στις μεταφορικές επιχειρήσεις στις οποίες χορηγήθηκαν.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter