back to top

Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής ισότητας του Δήμου. Διαβάστε στη συνέχεια τι ισχύει για αυτή την επιτροπή καθώς και ποιοι την απαρτίζουν.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 και την σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (αριθ. 1/2020 ΑΠ Δ1/83/30-01-2020) με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το θέμα, κρίνεται επιβεβλημένη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων η οποία είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί το σύνδεσμο της Γ.Γ.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων των
Δήμων.

Ενδεικτικά η Επιτροπή αυτή μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, με τις υπηρεσίες της Εκπαίδευσης, με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από:

α. Έναν Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο.
β. Έναν δημοτικό σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ. Έναν υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
ε. Έναν εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
ζ. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των φύλων στο Δήμο μας αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

 • Ευγενία Αλοιμόνου Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.
 • Μαρία Δενεκαρία Δημοτική Σύμβουλο από την πλευρά της μειοψηφίας,
 • Αλεξάνδρα Αραμπατζή Δημοτική Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • Γεωργία Σερπετίνη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
 • Ανδρέα Τσιμέκη Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου.
 • Μαργαρίτα Πιπέρη εκπρόσωπο του συλλόγου γυναικών.
 • Ολυμπία Ορφανού και Νικόλαος Σπηλιόπουλος εμπειρογνώμονες δημότες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα

Συστήνει την Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Τήνου αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Ευγενία Αλοιμόνου Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.
Μαρία Δενεκαρία Δημοτική Σύμβουλο από την πλευρά της μειοψηφίας,
Αλεξάνδρα Αραμπατζή Δημοτική Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
Γεωργία Σερπετίνη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τήνου,
Ανδρέα Τσιμέκη Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου,
Μαργαρίτα Πιπέρη εκπρόσωπο του Συλλόγου γυναικών Τήνου,
Ολυμπία Ορφανού και Νικόλαος Σπηλιόπουλος εμπειρογνώμονες δημότες.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, αποφασίστηκε ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής ισότητας του Δήμου. Διαβάστε στη συνέχεια τι ισχύει για αυτή την επιτροπή καθώς και ποιοι την απαρτίζουν.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 και την σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (αριθ. 1/2020 ΑΠ Δ1/83/30-01-2020) με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με το θέμα, κρίνεται επιβεβλημένη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκροτηθεί η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων η οποία είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γ.Γ.Ι.Φ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί το σύνδεσμο της Γ.Γ.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων των
Δήμων.

Ενδεικτικά η Επιτροπή αυτή μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών, με τις υπηρεσίες της Εκπαίδευσης, με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.λ.π.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από:

α. Έναν Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο.
β. Έναν δημοτικό σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
γ. Έναν υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.
ε. Έναν εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ. Έναν εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.
ζ. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των φύλων στο Δήμο μας αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

 • Ευγενία Αλοιμόνου Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.
 • Μαρία Δενεκαρία Δημοτική Σύμβουλο από την πλευρά της μειοψηφίας,
 • Αλεξάνδρα Αραμπατζή Δημοτική Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • Γεωργία Σερπετίνη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
 • Ανδρέα Τσιμέκη Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου.
 • Μαργαρίτα Πιπέρη εκπρόσωπο του συλλόγου γυναικών.
 • Ολυμπία Ορφανού και Νικόλαος Σπηλιόπουλος εμπειρογνώμονες δημότες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα

Συστήνει την Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Τήνου αποτελούμενη από τα εξής μέλη:

Ευγενία Αλοιμόνου Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.
Μαρία Δενεκαρία Δημοτική Σύμβουλο από την πλευρά της μειοψηφίας,
Αλεξάνδρα Αραμπατζή Δημοτική Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
Γεωργία Σερπετίνη εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Τήνου,
Ανδρέα Τσιμέκη Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου,
Μαργαρίτα Πιπέρη εκπρόσωπο του Συλλόγου γυναικών Τήνου,
Ολυμπία Ορφανού και Νικόλαος Σπηλιόπουλος εμπειρογνώμονες δημότες.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου