back to top

Η Τήνος στις “100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις”

Οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης, Θήρας, Τήνου και Σίφνου συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις “100 ΄κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030” και πρόκειται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ειδικότερα, το μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές συνέπειες εξανάγκασε τις πόλεις να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβλέποντας την ανάγκη μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον οδηγήθηκε στην πρόταση της Αποστολής “100 ΄κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτ稔 προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. 

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία φορέων με την Aποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα επιτευχθεί η μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως τον απώτερο στόχο του 2050 (fit for 2050).

Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας

Με το παρόν Μνημόνιο τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη
του στόχου.

Α. Τομείς συνεργασίας

Οι τομείς συνεργασίας είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:
 Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας για τους Πράσινους Δήμους και του Συμφώνου των Δημάρχων.
 Συνεργασία για την ενσωμάτωση στις τοπικές πολιτικές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.
 Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμβολή σε έργα της Αποστολής των Πόλεων καθώς και συμμετοχή σε προσκλήσεις του Horizon Europe.
 Ενσωμάτωση και προώθηση στα Σχέδια Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα των αξιών και των αρχών της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.
 Συνεργασία κατά το Σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Β. Τομείς δράσεις
Για τα βέλτιστα αποτελέσματα της Συνεργασίας των συμβαλλομένων και την υλοποίηση των πραγματιστικών θεωριών για την κλιματική ουδετερότητα και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

i. Δράσεις ενίσχυσης του κοινού Στόχου
 Όπου ενδείκνυται, τα μέρη θα εργάζονται για την ανάπτυξη μηχανισμών για την καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και με τον ευρύτερο τομέα αρμοδιότητας των δήμων, σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνικά δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και ιδίως σε θέματα που περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποστολή των Πόλεων αλλά και που πηγάζουν από τις εθνικές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή.
 Τα μέρη θα προωθούν φιλικές προς το κλίμα πολιτικές για τις κοινότητές τους καθώς και έναν βιώσιμο αστικό σχεδιασμό που θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας τους κατοίκους των περιοχών να διαβιούν, να εργάζονται και να καταναλώνουν στην ίδια περιοχή, όπου θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμες μεταφορές.
 Τα μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη μετάβαση προς ένα κλιματικά ουδέτερο και έξυπνο μέλλον.
 Τα μέρη θα συνεργάζονται για την οργάνωση περιοδικών συνεδριάσεων όπου θα συζητούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.

ii. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των συλλογικών περιβαλλοντικών και αυτοδιοικούμενων φορέων

Η ΓΓΧΣΑΠ σε συνεργασία με τις αυτοδιοικούμενους φορείς, / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που επιβλέπονται από τους υπογράφοντες καθώς και έτερους φορείς με περιβαλλοντικό προσανατολισμό καταρτίζει και προωθεί πρόγραμμα υποβοήθησης των δήμων ιδίως στους εξής τομείς :

 Έρευνα και αποτύπωση προβλημάτων που αποτελούν ανάχωμα στην επίτευξη του σκοπού του παρόντος.
 Χαρτογράφηση δημόσιων μηχανισμών και διαδικασιών για τη υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων προς την πορεία εκπλήρωσης κλιματικής ουδετερότητας.

Τα μέρη δύναται εντός του πεδίου εξουσίας τους και αρμοδιοτήτων τους να δημιουργούν μηχανισμούς προκειμένου να συζητούν και να επιδιώκουν την επίτευξη κοινών στόχων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και που σχετίζονται με μια κοινωνικά δίκαιη «δίδυμη» πράσινη και ψηφιακή μετάβαση έως το 2030.
 Τα μέρη σκοπεύουν να εκπονήσουν ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική Ουδετερότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αποστολής των Πόλεων, για τη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

 Τα μέρη δύναται να προχωρήσουν στη σύσταση ενός προσωρινού ή μόνιμου οργάνου ή φορέα με σκοπό τη εγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν τόσο από τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και για να αναπτύξουν διοικητικές, οικονομικές και πολιτικές ικανότητες μέσω καινοτόμων μεθόδων διακυβέρνησης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που προς το παρόν εμποδίζουν την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

Διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030 με δυνατότητα παράτασης κατά τη λήξη του, μετά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις των μερών

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα µέρη αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να συμβάλλουν καθ΄ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο δύναται στην υλοποίηση των δράσεων και στη προώθηση της μεταξύ των συμβαλλομένων συνεργασία αλλά και με έτερους φορείς.

 Διαδικασίες

Εξαιτίας του πλήθους των συμβαλλομένων μερών καθώς και για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, κρίνεται η θέσπιση διαδικασιών για την οργάνωση των δράσεων και χάραξη της πολιτικής των συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίτου μήνα να γίνεται συνάντηση των συμβαλλομένων στο παρόν. Ο χρόνος ενημέρωσης για τα θέματα συζήτησης, τον τόπο και τον χρόνο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η Πρόσκληση θα αποστέλλεται από τη ΓΓΧΣΑΠ σε όλα τα μέρη. Κάθε επόμενη συνάντηση θα συμφωνείται από τα παρόντα μέλη της παρούσας συνάντησης και πρέπει να λαμβάνει χώρα στις συμβαλλόμενες πόλεις, διαφορετική κάθε φορά.

 Τροποποιήσεις

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί γραπτώς με τη συναίνεση των δύο τρίτων (2/3) των συμβαλλομένων μερών. Κάθε όρος τροποποίησης ισχύει για το μέλλον και ουχί αναδρομικώς.

Αποχώρηση μέλους

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση του προς τα λοιπά Μέρη (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την αποχώρηση.

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Οι οιασδήποτε κοινοποιήσεις ή γνωστοποιήσεις μεταξύ των μερών θα λαμβάνουν χώρα είτε ταχυδρομικώς στην έδρα εκάστου μέρους είτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στην επίσημη διεύθυνση επικοινωνίας αυτού, ως αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο.

 Τελικές Διατάξεις

Το Παράρτημα του παρόντος αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου. Άπαντα τα μέρη θεωρούνται ίσα και δεν τυγχάνουν ειδικότερης μεταχείριση, αξιολόγησης ή προνομίων έναντι υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το παρόν Μνημόνιο δεν αναιρεί ούτε επικαλύπτει έτερες δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων δημόσιων φορέων για την επίτευξη ιδίου ή παρεμφερούς στόχου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Μνημόνιο 

1. Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (εφεξής
ΓΓΧΣΑΠ) εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8. ΔΗΜΟΣ ΑΝ.ΣΑΜΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
10. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
13. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
15. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ
18. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
19. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
20. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
21. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
22. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
23. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
24. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
25. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
26. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
27. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
28. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
29. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
31. ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
32. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
35. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
36. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
37. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
38. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
39. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
40. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
42. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
43. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
44. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
46. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
47. ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
48. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
49. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
50. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
51. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
52. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
53. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
54. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
55. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
56. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
57. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
58. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
59. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
60. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
61. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
62. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
63. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
64. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
65. ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
66. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
67. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
68. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
69. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
70. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
71. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
72. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
73. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
74. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΠΔΔ), (Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ: Αγία
Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Κορυδαλλός, Περιστέρι,
Πετρούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι)
75. ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Η Τήνος στις “100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις”

Οι Δήμοι Σύρου – Ερμούπολης, Θήρας, Τήνου και Σίφνου συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις “100 ΄κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030” και πρόκειται να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η εκδήλωση για την υπογραφή του Μνημονίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου, στο Αμφιθέατρο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ειδικότερα, το μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη με τις δυσάρεστες έως και καταστροφικές συνέπειες εξανάγκασε τις πόλεις να κινητοποιηθούν με σκοπό το όφελος των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαβλέποντας την ανάγκη μετάβασης των πόλεων στην κλιματική ουδετερότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αντιλαμβανόμενη την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο περιβάλλον οδηγήθηκε στην πρόταση της Αποστολής “100 ΄κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2030, από και προς τον πολίτ稔 προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. 

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας

Στόχος του Μνημονίου είναι η συνεργασία φορέων με την Aποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030. Μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων θα επιτευχθεί η μετάβαση στην καθολικά ευρωπαϊκή κλιματική ουδετερότητα έως τον απώτερο στόχο του 2050 (fit for 2050).

Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας

Με το παρόν Μνημόνιο τίθενται αρχές συνεργασίας και ορίζονται δράσεις για την επίτευξη
του στόχου.

Α. Τομείς συνεργασίας

Οι τομείς συνεργασίας είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθοι:
 Συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την καλύτερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών και βιώσιμων πολιτικών που προβλέπονται, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας για τους Πράσινους Δήμους και του Συμφώνου των Δημάρχων.
 Συνεργασία για την ενσωμάτωση στις τοπικές πολιτικές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό να γίνουν οι πόλεις και οι οικισμοί πιο ανθρώπινες, χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικοί και βιώσιμοι.
 Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμβολή σε έργα της Αποστολής των Πόλεων καθώς και συμμετοχή σε προσκλήσεις του Horizon Europe.
 Ενσωμάτωση και προώθηση στα Σχέδια Δράσης για την Κλιματική Ουδετερότητα των αξιών και των αρχών της πρωτοβουλίας της ΕΕ για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus.
 Συνεργασία κατά το Σχεδιασμό και την εφαρμογή για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

Β. Τομείς δράσεις
Για τα βέλτιστα αποτελέσματα της Συνεργασίας των συμβαλλομένων και την υλοποίηση των πραγματιστικών θεωριών για την κλιματική ουδετερότητα και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

i. Δράσεις ενίσχυσης του κοινού Στόχου
 Όπου ενδείκνυται, τα μέρη θα εργάζονται για την ανάπτυξη μηχανισμών για την καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και με τον ευρύτερο τομέα αρμοδιότητας των δήμων, σε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνικά δίκαιη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και ιδίως σε θέματα που περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αποστολή των Πόλεων αλλά και που πηγάζουν από τις εθνικές πρωτοβουλίες για την προσαρμογή και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δήμων στην κλιματική αλλαγή.
 Τα μέρη θα προωθούν φιλικές προς το κλίμα πολιτικές για τις κοινότητές τους καθώς και έναν βιώσιμο αστικό σχεδιασμό που θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιτρέποντας τους κατοίκους των περιοχών να διαβιούν, να εργάζονται και να καταναλώνουν στην ίδια περιοχή, όπου θα χαρακτηρίζεται από βιώσιμες μεταφορές.
 Τα μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο τη μετάβαση προς ένα κλιματικά ουδέτερο και έξυπνο μέλλον.
 Τα μέρη θα συνεργάζονται για την οργάνωση περιοδικών συνεδριάσεων όπου θα συζητούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.

ii. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των συλλογικών περιβαλλοντικών και αυτοδιοικούμενων φορέων

Η ΓΓΧΣΑΠ σε συνεργασία με τις αυτοδιοικούμενους φορείς, / Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που επιβλέπονται από τους υπογράφοντες καθώς και έτερους φορείς με περιβαλλοντικό προσανατολισμό καταρτίζει και προωθεί πρόγραμμα υποβοήθησης των δήμων ιδίως στους εξής τομείς :

 Έρευνα και αποτύπωση προβλημάτων που αποτελούν ανάχωμα στην επίτευξη του σκοπού του παρόντος.
 Χαρτογράφηση δημόσιων μηχανισμών και διαδικασιών για τη υλοποίηση των περιβαλλοντικών δράσεων προς την πορεία εκπλήρωσης κλιματικής ουδετερότητας.

Τα μέρη δύναται εντός του πεδίου εξουσίας τους και αρμοδιοτήτων τους να δημιουργούν μηχανισμούς προκειμένου να συζητούν και να επιδιώκουν την επίτευξη κοινών στόχων και να αντιμετωπίζουν ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και που σχετίζονται με μια κοινωνικά δίκαιη «δίδυμη» πράσινη και ψηφιακή μετάβαση έως το 2030.
 Τα μέρη σκοπεύουν να εκπονήσουν ένα Επενδυτικό Σχέδιο για την Κλιματική Ουδετερότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζει η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Αποστολής των Πόλεων, για τη διευκόλυνση της επίτευξης του στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

 Τα μέρη δύναται να προχωρήσουν στη σύσταση ενός προσωρινού ή μόνιμου οργάνου ή φορέα με σκοπό τη εγιστοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν τόσο από τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, όσο και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού καθώς και για να αναπτύξουν διοικητικές, οικονομικές και πολιτικές ικανότητες μέσω καινοτόμων μεθόδων διακυβέρνησης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που προς το παρόν εμποδίζουν την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.

Διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030 με δυνατότητα παράτασης κατά τη λήξη του, μετά από προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις των μερών

Για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα µέρη αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να συμβάλλουν καθ΄ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο δύναται στην υλοποίηση των δράσεων και στη προώθηση της μεταξύ των συμβαλλομένων συνεργασία αλλά και με έτερους φορείς.

 Διαδικασίες

Εξαιτίας του πλήθους των συμβαλλομένων μερών καθώς και για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος, κρίνεται η θέσπιση διαδικασιών για την οργάνωση των δράσεων και χάραξη της πολιτικής των συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστάται το πρώτο δεκαήμερο κάθε τρίτου μήνα να γίνεται συνάντηση των συμβαλλομένων στο παρόν. Ο χρόνος ενημέρωσης για τα θέματα συζήτησης, τον τόπο και τον χρόνο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η Πρόσκληση θα αποστέλλεται από τη ΓΓΧΣΑΠ σε όλα τα μέρη. Κάθε επόμενη συνάντηση θα συμφωνείται από τα παρόντα μέλη της παρούσας συνάντησης και πρέπει να λαμβάνει χώρα στις συμβαλλόμενες πόλεις, διαφορετική κάθε φορά.

 Τροποποιήσεις

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας μπορεί να τροποποιηθεί γραπτώς με τη συναίνεση των δύο τρίτων (2/3) των συμβαλλομένων μερών. Κάθε όρος τροποποίησης ισχύει για το μέλλον και ουχί αναδρομικώς.

Αποχώρηση μέλους

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να αποχωρήσει από το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση του προς τα λοιπά Μέρη (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την αποχώρηση.

Πρόσωπα Επικοινωνίας

Οι οιασδήποτε κοινοποιήσεις ή γνωστοποιήσεις μεταξύ των μερών θα λαμβάνουν χώρα είτε ταχυδρομικώς στην έδρα εκάστου μέρους είτε μέσω ηλ. Ταχυδρομείου στην επίσημη διεύθυνση επικοινωνίας αυτού, ως αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο.

 Τελικές Διατάξεις

Το Παράρτημα του παρόντος αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Μνημονίου. Άπαντα τα μέρη θεωρούνται ίσα και δεν τυγχάνουν ειδικότερης μεταχείριση, αξιολόγησης ή προνομίων έναντι υφιστάμενων προγραμμάτων χρηματοδότησης, εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος.

Το παρόν Μνημόνιο δεν αναιρεί ούτε επικαλύπτει έτερες δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων δημόσιων φορέων για την επίτευξη ιδίου ή παρεμφερούς στόχου.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Μνημόνιο 

1. Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (εφεξής
ΓΓΧΣΑΠ) εκπροσωπούμενος από τον Γενικό Γραμματέα κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη
2. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
5. ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
6. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
8. ΔΗΜΟΣ ΑΝ.ΣΑΜΟΥ
9. ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
10. ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
11. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
13. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
14. ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
15. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
16. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
17. ΔΗΜΟΣ ΔΟΔΩΝΗΣ
18. ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
19. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
20. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
21. ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
22. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
23. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
24. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
25. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
26. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.
27. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
28. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
29. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
30. ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
31. ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
32. ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
33. ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
34. ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
35. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
36. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
37. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
38. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
39. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
40. ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
41. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
42. ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
43. ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
44. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
45. ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
46. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
47. ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
48. ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
49. ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
50. ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
51. ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ
52. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
53. ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
54. ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
55. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
56. ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
57. ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
58. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
59. ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
60. ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
61. ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
62. ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
63. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
64. ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
65. ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
66. ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
67. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
68. ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
69. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
70. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
71. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
72. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
73. ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ
74. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΠΔΔ), (Δήμοι μέλη του ΑΣΔΑ: Αγία
Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό, Αιγάλεω, Ίλιον, Κορυδαλλός, Περιστέρι,
Πετρούπολη, Φυλή, Χαϊδάρι)
75. ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου