Η Τήνος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου ως νέου τακτικού μέλους στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε τα εξής:

“Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού ήδη διανύουμε την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027.

Η αγωνία όλων των Αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως των υπαρκτών πολιτικών διαφορών που υπάρχουν, είναι κοινή, τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για το θεσμό που υπηρετούμε. Βασικός μας στόχος παραμένει το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Ανασυγκρότησης της χώρας.

Για να μην χάσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης εν όψη και της νέας προγραμματικής περιόδου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις προηγούμενες, θα πρέπει, αυτή τη φορά, να προετοιμαστούμε εγκαίρως.

Το νέο ΕΣΠΑ θα είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης», της απασχόλησης, σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα και σε ολοκληρωμένα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης.

O Δήμος μας πρέπει να «τρέξει», ώστε να αποκτήσει προβάδισμα και να έχει ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των παρεμβάσεων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά και να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο προς όφελος των συμπολιτών μας.

Το μοντέλο των διαδημοτικών συνεργασιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός πολλαπλασιαστής ισχύος στην προσπάθειά μας να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στις διεκδικήσεις μας και χρησιμότεροι στις τοπικές κοινωνίες.

Η διαδημοτική συνεργασία, εμπλέκει έναν αριθμό τοπικών αρχών που ενώνουν τις δυνάμεις τους, με στόχο να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Έχοντας υπόψη τους σκοπούς, τους στόχους και το καταστατικό του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, προτείνω να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις και να γίνει και ο Δήμος μας μέλος.

Γι’ αυτό χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μια αίτηση εγγραφής η οποία συμπληρώνεται από τον Δήμαρχο.

Θεωρώ ότι τα οφέλη για τον Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» στο οποίο είναι ήδη μέλη πάνω από 60 Δήμοι από όλη την Ελλάδα, θα είναι πολλά, καικυρίως για τους κάτωθι λόγους:

 1. Ο Δήμος λαμβάνει προσωπική καθοδήγηση για το πώς χτίζει την δική του Στρατηγική Ανάπτυξης.
 2. Αποκτά την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του σε επιστημονικό προσωπικό για την υλοποίηση έργων και δράσεων.
 3. Ανακαλύπτει νέες καλές πρακτικές και διευρύνει τις συνεργασίες του με άλλους Τοπικούς Φορείς ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες καθιερώνοντας έναν ισχυρό δεσμό με τα υπόλοιπα Μέλη του Δικτύου.
 4. Είναι διαρκώς ενημερωμένος για προσκλήσεις που ανοίγουν καθώς και για άλλες ευκαιρίες εργαλείων χρηματοδότησης.
 5. Αποκτά πρόσβαση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία πληροφορικής και αξιοποιεί την χρήση των νέων τεχνολογιών.
 6. Επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και υλοποίηση έργων.
 7. Επηρεάζει την πολιτική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 8. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα βιώνοντας νέες εμπειρίες στον τρόπο διοίκησης.
 9. Λαμβάνει μηνιαίες ηλεκτρονικές εκθέσεις με παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη.
 10. Προωθεί τις δράσεις και το έργο του Δήμου μέσα από το περιοδικό μας CON.AGAZINE, το website CCNEWS και το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου CITY CONNECT FORUM.

Οι υπηρεσίες που θα μπορεί να λαμβάνει ο Δήμος μας είναι:

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση αυτών ως και την ολοκλήρωσή τους.

  Ξεκινώντας από την υποστήριξη των υπηρεσιών στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη του φορέα έως και την τεχνική υποστήριξη στην
  υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων και σε Συμπράξεις έργων & έργων Παραχώρησης.
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Αποτιμώντας την ισχύουσα κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου διαθέτουν επάρκεια τεχνικού προσωπικού, εντοπίστηκε ότι στερούνται συχνά των αναγκαίων, για την ανάληψη των αντίστοιχων υπηρεσιών, ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν τόσο τυπικά όσο και κατ’ ουσία να ασκήσουν τις σχετικές αρμοδιότητες.
  Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου, πέρα από την δυνατότητα στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και Θεώρησης μελετών, Επίβλεψης και Παραλαβής έργων καθώς και Συντήρησης και Λειτουργίας έργων και εξοπλισμού.
 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
  Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. αξιοποιώντας την Διαχειριστική του Επάρκεια και Ικανότητα, δύναται να παρέχει την υπηρεσία Υποκατάστασης Φορέα στο ρόλο του Δικαιούχου εφόσον αυτός στερείται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής του Δικτύου να μην απολέσει την ευκαιρία να εντάξει έργα του για χρηματοδότηση σε Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

  Επιπλέον το Δίκτυο Διεκδικεί από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο προσκλήσεων, ως Δικαιούχος Πράξεων αυτοτελώς για την υλοποίηση, έργων διαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

  Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΕΣΠΑ, αυτόνομα ως Δικαιούχος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων αυτοτελώς, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
 4. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  Με την αξιοποίηση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών, το Δίκτυο αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές, σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών.

  Επιλέγει να συμμετέχει ενεργά σε μια εξελισσόμενη πραγματικότητα και σε αυτό που ονομάζουμε εν γένει cloud, θέτοντας σε δεύτερο πλάνο το κομμάτι του hardware και αναδεικνύοντας την αξία του λογισμικού και των υπηρεσιών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service – SaaS).
 5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. υποστηρίζει τους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών ενώ παράλληλα προτείνει πιθανές αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής δομής του φορέα έπειτα από χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμού των επιχειρησιακών αναγκών.

  Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει της υπηρεσίες στην εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνοοικονομικών εκθέσεων, μελετών και ερευνών με στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας αλλά και προσθήκη υπεραξίας στις επιχειρησιακές πρακτικές του φορέα.

  Επιπλέον το Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού και εκπαιδεύει τα στελέχη των φορέων, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, μερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών και με την χρήση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεκπαίδευσης (e-learning), επικεντρώνοντας στις τεχνικές γνώσεις και τη διάχυση τεχνογνωσίας.

  Για όλα τα παραπάνω εισηγούμαι τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου ως νέο Τακτικό Μέλος στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων» και να δεσμευτούμε για την εγγραφή σχετικής πίστωσης ύψους 3.000,00€στον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του 2024».

  Η Κα Ψάλτη πρότεινε να μην συμμετέχει ο Δήμος Τήνου στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων», αλλά να συνεργαστεί με την Ε.Ε.Τ.Α.Α, η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της χωρίς συνδρομή.

  Ο κ. Σιώτος Ι. δήλωλε ότι κατά κύριο λόγο συμφωνεί με την κα Ψάλτη, αλλά θα ψηφίσει παρόν.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου Τήνου και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης
 1. Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κ α τ ά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
 2. Τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου ως Τακτικό Μέλος στο «Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων».
 3. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο
 4. Δεσμεύεται για την εγγραφή σχετικής πίστωσης ύψους 3.000,00€ στον υπό κατάρτιση Προϋπολογισμό του 2024
  Μειοψήφισε η κα Ψάλτη Αναστασία η οποία επέμενε στη θέση της.
  Παρόν ψήφισαν οι κ.κ. Σιώτος Ι. Αλοιμόνου Ε. Μαρκουίζος Ι. Σάββαρης Αν. Οριάνος Φ. Γιαννησόπουλος Ζ.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter