Θετικά νέα για το λιμάνι της Τήνου – Έγκριση εκτέλεσης έργου

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υφάλων και εξάλων κατασκευών λιμένα Τήνου».

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α’/19- 12-2001), την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή υφάλων και εξάλων κατασκευών λιμένα Τήνου», προϋπολογισμού 525.000,00 € με ΦΠΑ. Σύμφωνα με το (5) σημείο του προοιμίου της παρούσας, το έργο θα εκτελεστεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου και του Δήμου Τήνου.

Η εκτέλεση του έργου περιλαμβάνει παρεμβάσεις: στα κρηπιδώματα πρόσδεσης ΕΓ/ΟΓ πλοίων, κεφαλή μώλου λιμένα, ρίζα μώλου λιμένα, παλαιό μέτωπο πρόσδεσης ΕΓ/ΟΓ στο «Μέσα Λιμάνι», ράμπες στην περιοχή Βίντσι και αποκατάσταση ζημιών :α) στην προσήνεμη πλευρά του βορειοδυτικού μώλου, β) στην πλευρά του παλαιού εσωτερικού μετώπου πρόσδεσης επιβατηγών και γ) σημειακού χαρακτήρα στον νοτιοανατολικό κυματοθραύστη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τις κάτωθι προϋποθέσεις:

2. Την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν στην Α.Π. 43535/25-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΔΟΡ1ΙΑ4Ν) Απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Αιγαίου με θέμα: «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: ¨Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Τήνου νήσου Τήνου νομού Κυκλάδων¨».

3. Την τήρηση των όρων που τέθηκαν στο Α.Π. Φ.542/445/178/Σ.70704/17-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Α2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ήτοι:

i. Να εξασφαλισθεί η πλήρης άρση και συλλογή των διεσπαρμένων ογκολίθων, ώστε να αποκατασταθούν τα βάθη πλησίον των κρηπιδωμάτων στην προτέρα κατάσταση.

ii. Τα βυθοκορήματα των εκσκαφών του φυσικού πυθμένα να διασκορπισθούν σε βάθη μεγαλύτερα των -50μ. η ισοβαθής των οποίων διέρχεται 1νμ ΝΔ του λιμένα.

iii. Εφόσον από τις εργασίες επισκευών προκύψουν περιορισμοί στην εύρυθμη λειτουργία του λιμένα θα πρέπει να αποσταλεί στην Υ.Υ. χρονοδιάγραμμα των εργασιών προκειμένου να εκδοθεί σχετική προαγγελία προς τους ναυτιλομένους.

4. Την τήρηση των όρων που τέθηκαν στο Α.Π. 651804/464899/10314/3086/11-12-2019 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ήτοι:

i. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.3028/2002 και του Ν.2971/2001.

ii. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, αυτές θα πρέπει να διακοπούν και να ειδοποιηθεί άμεσα η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, ώστε να ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τον Ν.3028/2002.

iii. Σε περίπτωση τροποποιήσεων, η Μελέτη να επανυποβληθεί στην Υπηρεσία.

iv. Να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

5. Την τήρηση των όρων που τέθηκαν στο Α.Π. 652480/465328/16492/5260/14-01-2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, ήτοι:

i. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν με την εποπτεία αρμοδίου υπαλλήλου της ΕΦΑ Κυκλάδων. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να ενημερωθεί η Υπηρεσία τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών με το Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου.

ii. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.

iii. Απαραίτητη για την έγκριση του εν θέματι έργου κρίνεται η γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. iv. Οποιαδήποτε παρέκκλιση των οριζομένων στο παρόν έγγραφο αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

6. Την τήρηση των όρων που τέθηκαν στην Α.Π. 3122.1-Τ69/4138/21-01-2020 γνωμοδότηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ήτοι:

i. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους περιβάλλοντες χώρους.

ii. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος χώρου, όσο διαρκεί η εκτέλεση του έργου αλλά και κατά τη μετέπειτα λειτουργία του, με μέριμνα του αναδόχου και των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας του, οι οποίοι υποχρεούνται στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που προκαλείται συνεπεία των έργων, ακολουθώντας πιστά τις κείμενες διατάξεις και πρόσθετες οδηγίες τη Λιμενική Αρχής.

iii. Να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας στην ευρύτερη περιοχή.

iv. Να μη γίνει περαιτέρω επέμβαση και κάθε μορφή κατασκευής στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να υπάρχουν οι νόμιμες εγκρίσεις. v. Να ενημερωθεί η οικεία περιβαλλοντική αρχή για τυχόν απαίτηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

vi. Η παρούσα γνωμοδότηση δεν αφορά υφιστάμενα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και επί των οποίων υποχρεούται η οικεία Λιμενική Αρχή, να επιβάλει νόμιμες κυρώσεις, κατά λόγο αρμοδιότητας.

vii. Το λιμεναρχείο Τήνου όπως προβεί στις δικές του ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter