back to top

Έκτακτο βοήθημα για τις ευπαθείς κατηγορίες δημοτών Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε κει ψηφίστηκε ομόφωνα η χορήγηση βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος, κα Ευγενία Αλοιμόνου «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους και πολυτέκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».

Ακολούθως η κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση μικρού χρηματικού βοηθήματος (που σε κάθε περίπτωση θα γίνει με αποκλειστική ανάμιξη της υπηρεσίας και με τον αυτονόητο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κάθε αιτηθησομένου το βοήθημα, είναι σωρευτικά: α) να πρόκειται για δημότες αναξιοπαθούντες, χαμηλού βιοτικού επιπέδου, που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία (φτώχεια, που δημιουργεί πραγματική ανάγκη και απόγνωση) και β) να πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις και το χρηματικό βοήθημα να είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση από τους ανωτέρω, έκτακτης, άμεσης, σοβαρής και στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης, που οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και άρα να τελεί υπό διακινδύνευση – διακύβευση (Ελεγκτικό Συνέδριο 44/2005, κλπ) το στοιχειώδες επίπεδο διαβιώσεως του αιτουμένου το βοήθημα. Όλα τα ανωτέρω συντρέχουν για τις κατηγορίες των δημοτών μας που αναφέρονται κατωτέρω, σωρευτικά.

Επίσης ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκλήθηκαν στους δημότες μας από την πανδημία του COVID-18, με κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Οι ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού του νησιού, στενάζουν κυριολεκτικά και βρίσκονται σε απόγνωση, η ανεργία έχει ανέλθει σε πρωτόγνωρα για τα δεδομένα της Τήνου ποσοστά, η κατακρήμνιση του εισοδήματος των εργαζομένων σε ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι θεαματική και η μείωση της κατανάλωσης πρωτοφανής. Η εικόνα αυτή δημιουργεί πεδίο και υποχρέωση παρέμβασης του Δήμου, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αλληλεγγύης στους πάσχοντες και τους αδύναμους, ώστε να αντιμετωπιστεί η «έκτακτη και σοβαρή ανάγκη» της εξασφάλισης του στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνδημοτών μας αυτών, ζητούμενο που νομιμοποιείται πλήρως την χορήγηση από το Δήμο του εν λόγω μικρού οικονομικού βοηθήματος, κατά το προσήκον μέτρο (που επιτρέπει και η οικονομική κατάσταση του ίδιου του Δήμου, που ελήφθη σοβαρά υπόψη για την εισήγηση του θέματος και που επιτρέπει αυτή την στιγμή, την συγκεκριμένη δαπάνη), στις ευπαθείς αυτές ομάδες, ενόψει και των άνω εορτών αλλά όχι εξαιτίας αυτών.

Προκειμένου να χορηγηθεί το εν λόγω έκτακτο βοήθημα σε απόρους συμπολίτες μας που εντάσσονται σε ευπαθείς Κοινωνικά ομάδες, η Κοινωνική Υπηρεσία του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τήνου θα δέχεται Αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα αναγκαία δικαιολογητικά ανά κατηγορία ως εξής:

Βασικές προϋποθέσεις :
-Να είναι δημότες Δήμου Τήνου.
-Το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (για τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1. Άποροι- άνεργοι δημότες Δήμου Τήνου .
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
– Κάρτα ανεργίας
-Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με αναπηρία 67% και άνω, δημότες Δήμου Τήνου.
– Να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποδεδειγμένη Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
– Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Άπορες πολύτεκνες οικογένειες, δημότες Δήμου Τήνου.
– Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε.(Ν.3454/2006 άρθρο 6 ΦΕΚ 75/ τ.Α / 7-4-06 «Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις») και τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
– Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Άπορες τρίτεκνες οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες δημότες Δήμου Τήνου.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
-Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ή σ ε ι ς (περιπτώσεων 2, 3 & 4)

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο πρόγραμμα, ως προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:

α)Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς κατηγορίες και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του νησιού, σε απόρους και οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα, για λόγους έκτακτης, άμεσης και σοβαρής ανάγκης της παρούσας οικονομικής συγκυρία και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκλήθηκαν στους δημότες μας από την πανδημία του COVID-18, με κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

Έκτακτο βοήθημα για τις ευπαθείς κατηγορίες δημοτών Τήνου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκε κει ψηφίστηκε ομόφωνα η χορήγηση βοηθήματος για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης σε ευπαθείς κατηγορίες δημοτών.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος, κα Ευγενία Αλοιμόνου «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονομικά αδύναμους κατοίκους και πολυτέκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα».

Ακολούθως η κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι οι προϋποθέσεις για την χορήγηση μικρού χρηματικού βοηθήματος (που σε κάθε περίπτωση θα γίνει με αποκλειστική ανάμιξη της υπηρεσίας και με τον αυτονόητο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κάθε αιτηθησομένου το βοήθημα, είναι σωρευτικά: α) να πρόκειται για δημότες αναξιοπαθούντες, χαμηλού βιοτικού επιπέδου, που βρίσκονται αποδεδειγμένα σε οικονομική αδυναμία (φτώχεια, που δημιουργεί πραγματική ανάγκη και απόγνωση) και β) να πρόκειται για εξαιρετικές περιπτώσεις και το χρηματικό βοήθημα να είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση από τους ανωτέρω, έκτακτης, άμεσης, σοβαρής και στοιχειώδους βιοτικής ανάγκης, που οφείλεται σε απρόβλεπτα και αιφνίδια περιστατικά και άρα να τελεί υπό διακινδύνευση – διακύβευση (Ελεγκτικό Συνέδριο 44/2005, κλπ) το στοιχειώδες επίπεδο διαβιώσεως του αιτουμένου το βοήθημα. Όλα τα ανωτέρω συντρέχουν για τις κατηγορίες των δημοτών μας που αναφέρονται κατωτέρω, σωρευτικά.

Επίσης ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκλήθηκαν στους δημότες μας από την πανδημία του COVID-18, με κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Οι ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού του νησιού, στενάζουν κυριολεκτικά και βρίσκονται σε απόγνωση, η ανεργία έχει ανέλθει σε πρωτόγνωρα για τα δεδομένα της Τήνου ποσοστά, η κατακρήμνιση του εισοδήματος των εργαζομένων σε ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι θεαματική και η μείωση της κατανάλωσης πρωτοφανής. Η εικόνα αυτή δημιουργεί πεδίο και υποχρέωση παρέμβασης του Δήμου, στα πλαίσια της επιβαλλόμενης αλληλεγγύης στους πάσχοντες και τους αδύναμους, ώστε να αντιμετωπιστεί η «έκτακτη και σοβαρή ανάγκη» της εξασφάλισης του στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνδημοτών μας αυτών, ζητούμενο που νομιμοποιείται πλήρως την χορήγηση από το Δήμο του εν λόγω μικρού οικονομικού βοηθήματος, κατά το προσήκον μέτρο (που επιτρέπει και η οικονομική κατάσταση του ίδιου του Δήμου, που ελήφθη σοβαρά υπόψη για την εισήγηση του θέματος και που επιτρέπει αυτή την στιγμή, την συγκεκριμένη δαπάνη), στις ευπαθείς αυτές ομάδες, ενόψει και των άνω εορτών αλλά όχι εξαιτίας αυτών.

Προκειμένου να χορηγηθεί το εν λόγω έκτακτο βοήθημα σε απόρους συμπολίτες μας που εντάσσονται σε ευπαθείς Κοινωνικά ομάδες, η Κοινωνική Υπηρεσία του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τήνου θα δέχεται Αιτήσεις, συνοδευόμενες με τα αναγκαία δικαιολογητικά ανά κατηγορία ως εξής:

Βασικές προϋποθέσεις :
-Να είναι δημότες Δήμου Τήνου.
-Το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ (για τις πολύτεκνες οικογένειες έως 10.000 ευρώ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

1. Άποροι- άνεργοι δημότες Δήμου Τήνου .
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
– Κάρτα ανεργίας
-Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

2. Άπορες οικογένειες που έχουν έστω και ένα μέλος με αναπηρία 67% και άνω, δημότες Δήμου Τήνου.
– Να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αποδεδειγμένη Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
– Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Άπορες πολύτεκνες οικογένειες, δημότες Δήμου Τήνου.
– Βεβαίωση πολυτεκνικής ιδιότητας από Α.Σ.Π.Ε.(Ν.3454/2006 άρθρο 6 ΦΕΚ 75/ τ.Α / 7-4-06 «Ενίσχυση της οικογένειας & λοιπές διατάξεις») και τα ανάλογα πιστοποιητικά σπουδών ή βεβαίωση στράτευσης όπου απαιτείται.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
– Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4.Άπορες τρίτεκνες οικογένειες και μονογονεϊκές οικογένειες δημότες Δήμου Τήνου.
– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
-Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας Ε1 και Ε9.
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Δ ι ε υ κ ρ ι ν ή σ ε ι ς (περιπτώσεων 2, 3 & 4)

Για να υπαχθούν οι παραπάνω οικογένειες στο πρόγραμμα, ως προστατευόμενα τέκνα λογίζονται μόνο τα ακόλουθα:

α)Άγαμα τέκνα κάτω των 18 ετών

β) Άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού-εξωτερικού γ) Τέκνα σε στρατιωτική θητεία

δ) Άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα με αναπηρία άνω του 67%

ε) Άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ στ) Άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις σχετικές διατάξεις, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση εκτάκτου χρηματικού βοηθήματος σε ενδεείς κατηγορίες και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του νησιού, σε απόρους και οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα, για λόγους έκτακτης, άμεσης και σοβαρής ανάγκης της παρούσας οικονομικής συγκυρία και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκλήθηκαν στους δημότες μας από την πανδημία του COVID-18, με κύριο στόχο την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα πάντα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ