back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Νέος χώρος στάθμευσης στην Κώμη Τήνου

Σε νέα μίσθωση πάρκινγκ προχώρησε ο Δήμος Τήνου στο χωριό της Κώμης. Όπως αναφέρει το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου που υπογράφτηκε, πρόκειται για διάρκεια 5 έτη. Πιο συγκεκριμένα:

Στην Τήνο, σήμερα 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός το Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Κώμης, με έδρα τον οικισμό Κώμη, της κοινότητας Κώμης, με ΑΦΜ 090006443, Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νομικώς εκπροσωπείται
από τον πατέρα Αλέξανδρο Πέρρο ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής “εκμισθωτής’ και αφ’ ετέρου, το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δήμος Τήνου”, που εδρεύει στην Τήνο, επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 72, με ΑΦΜ 800302968, Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Τήνου, ο οποίος θα αποκαλείταιστο εξ ής “μισθωτής”, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:

Προοίμιο
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 78/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, εγκρίθηκε η εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών δημοπράτησης. Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου, η εκμίσθωση του ακινήτου, κατακυρώθηκε στον ως άνω εκμισθωτή.

Μίσθιο
Ο εκμισθωτής έχει στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ένα ακίνητο, διαμορφωμένο και κατάλληλο για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες κάλυψης χώρων στάθμευσης του οικισμού», της Τοπικής Κοινότητας Κώμης, της τοπικής κοινότητας Κώμης, του Δήμου Τήνου. Ο μισθωτής, θα χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιεί αυτό, αποκλειστικά, ως χώρο για τη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες κάλυψης χώρων στάθμευσης του οικισμού Κώμη»

Διάρκεια

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετία (5 έτη), αρχής γενομένης από σήμερα έως την 15η Ιουλίου 2027, επιτρεπόμενης της δυνατότητας παράτασης της μίσθωσης για χρόνο ίσο, προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη στον εκμισθωτή δέκα τουλάχιστον ημέρες, πριν τη λήξη της σύμβασης. Η παράταση της μίσθωσης, θα συντελεστεί κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού παράτασης της μίσθωσης, με τους αυτούς όρους της παρούσας. Επιτρέπεται η σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης, μετά τη λήξη αυτής, υπό την προϋπόθεση, ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθ. 611 ΑΚ, ήτοι εφόσον ο εκμισθωτής, γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσης του μισθίου ακινήτου και δεν εναντιώνεται σε αυτή. Στην περίπτωση δε αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης της χρήσης του μισθίου ακινήτου, οφείλεται το συμφωνηθέν μίσθωμα.
 2. Σε περίπτωση μεταφοράς του μισθωτή σε κατάλληλο ιδιόκτητο ή άλλο παραχωρούμεν δωρεάν προς χρήση ακίνητο, ο μισθωτής, δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, πριν τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης έγγραφης ειδοποίησης του εκμισθωτή, τουλάχιστον προ τριάντα ημερών από την καθοριζόμενη, στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, παύει οποιαδήποτε υποχρέωση του μισθωτή, προς καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος.
 3. Το παρόν συμφωνητικό επέχει θέση πρωτοκόλλου παραδόσεως –παραλαβής του μισθίου.

  Μίσθωμα
  Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο, ήτοι 100,00 ευρώ/μήνα Χ 12 = 1.200,00 ευρώ και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους, με έκδοση στο όνομα του εκμισθωτή του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Το εν λόγω μίσθωμα θα παραμένει σταθερό και για τα 5 έτη.
  Υποχρεώσεις Εκμισθωτών
 4. Ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσει, κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο, το μίσθιο, στη χρήση του Δήμου, κατάλληλο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, σε αντίθετη περίπτωση λύεται η μίσθωση από τον μισθωτή.
 5. Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου καθώς και τους φόρους, που βαρύνουν αυτό.
  Υποχρεώσεις Μισθωτή
 6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Οφείλει να διατηρεί το μίσθιο λειτουργικό, για την κατά προορισμό χρήση του, καθώς και να χρησιμοποιεί αυτό, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στους όρους της παρούσας.
 7. Κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, δίχως έτερη όχληση, στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 8. Τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και κρατήσεων, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις τυχόν υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια και γενικά το μίσθιο ακίνητο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, αντιποίηση κλπ. Σε αυτή δε τη περίπτωση, έχει υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον εκμισθωτή, για τυχόν καταπάτηση της ιδιοκτησίας του.
  Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
  Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου ή μέρος αυτού, από τον μισθωτή, σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), με ή άνευ ανταλλάγματος, απαγορεύεται.

  Τροποποίηση όρων
  Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος, καθώς και τυχόν παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύεται εγγράφως, και δη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας και με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ή όρκος αποκλείεται.
  Λοιποί όροι
 10. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού και ο καθένας απ’ αυτούς ξεχωριστά είναι και κηρύσσονται από τους συμβαλλόμενους θεμελιώδεις, ουσιώδεις και σπουδαίοι (sine qua non), για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, η δε τυχόν παράβαση όρου εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης από τα μέρη, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών.
 11. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προβεί σε μεταβίβαση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, σε ολόκληρο το μίσθιο, ή σε μέρος αυτού, προς οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο νέος κύριος και
  δικαιούχος των εκμισθωτικών δικαιωμάτων θα υπεισέλθει αυτοδικαίως (ipsojure), σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν ή πωσδήποτε εκπορεύονται από την παρούσα μίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή προς τον νέο εκμισθωτή, έναντι εγγράφου αποδείξεως, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  Αφού οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται, όπως ακολουθεί από τον καθένα των συμβαλλομένων και έλαβαν ο καθένας από ένα πρωτότυπο, το δε τέταρτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Οικονομική εφορία.

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
  Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ
  π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Νέος χώρος στάθμευσης στην Κώμη Τήνου

- Advertisement -

Σε νέα μίσθωση πάρκινγκ προχώρησε ο Δήμος Τήνου στο χωριό της Κώμης. Όπως αναφέρει το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου που υπογράφτηκε, πρόκειται για διάρκεια 5 έτη. Πιο συγκεκριμένα:

Στην Τήνο, σήμερα 15η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τήνου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός το Θρησκευτικό Νομικό Πρόσωπο Ιερός Καθολικός Ενοριακός Ναός Αγίου Ιωάννη Κώμης, με έδρα τον οικισμό Κώμη, της κοινότητας Κώμης, με ΑΦΜ 090006443, Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νομικώς εκπροσωπείται
από τον πατέρα Αλέξανδρο Πέρρο ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής “εκμισθωτής’ και αφ’ ετέρου, το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δήμος Τήνου”, που εδρεύει στην Τήνο, επί της οδού Ευαγγελιστρίας αρ. 72, με ΑΦΜ 800302968, Δ.Ο.Υ. Σύρου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Τήνου, ο οποίος θα αποκαλείταιστο εξ ής “μισθωτής”, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα εξής:

Προοίμιο
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 78/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου, εγκρίθηκε η εκκίνηση των σχετικών διαδικασιών δημοπράτησης. Στη συνέχεια, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 137/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήνου, η εκμίσθωση του ακινήτου, κατακυρώθηκε στον ως άνω εκμισθωτή.

Μίσθιο
Ο εκμισθωτής έχει στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ένα ακίνητο, διαμορφωμένο και κατάλληλο για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες κάλυψης χώρων στάθμευσης του οικισμού», της Τοπικής Κοινότητας Κώμης, της τοπικής κοινότητας Κώμης, του Δήμου Τήνου. Ο μισθωτής, θα χρησιμοποιεί το μίσθιο ακίνητο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιεί αυτό, αποκλειστικά, ως χώρο για τη εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες κάλυψης χώρων στάθμευσης του οικισμού Κώμη»

Διάρκεια

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετία (5 έτη), αρχής γενομένης από σήμερα έως την 15η Ιουλίου 2027, επιτρεπόμενης της δυνατότητας παράτασης της μίσθωσης για χρόνο ίσο, προς τον αρχικώς προβλεπόμενο, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη στον εκμισθωτή δέκα τουλάχιστον ημέρες, πριν τη λήξη της σύμβασης. Η παράταση της μίσθωσης, θα συντελεστεί κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού παράτασης της μίσθωσης, με τους αυτούς όρους της παρούσας. Επιτρέπεται η σιωπηρή παράταση του χρόνου της μίσθωσης, μετά τη λήξη αυτής, υπό την προϋπόθεση, ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθ. 611 ΑΚ, ήτοι εφόσον ο εκμισθωτής, γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσης του μισθίου ακινήτου και δεν εναντιώνεται σε αυτή. Στην περίπτωση δε αυτή, καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης της χρήσης του μισθίου ακινήτου, οφείλεται το συμφωνηθέν μίσθωμα.
 2. Σε περίπτωση μεταφοράς του μισθωτή σε κατάλληλο ιδιόκτητο ή άλλο παραχωρούμεν δωρεάν προς χρήση ακίνητο, ο μισθωτής, δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, πριν τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση έγκαιρης έγγραφης ειδοποίησης του εκμισθωτή, τουλάχιστον προ τριάντα ημερών από την καθοριζόμενη, στη σχετική ειδοποίηση ημερομηνία λύσης της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, παύει οποιαδήποτε υποχρέωση του μισθωτή, προς καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος.
 3. Το παρόν συμφωνητικό επέχει θέση πρωτοκόλλου παραδόσεως –παραλαβής του μισθίου.

  Μίσθωμα
  Το μίσθωμα θα είναι ετήσιο, ήτοι 100,00 ευρώ/μήνα Χ 12 = 1.200,00 ευρώ και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους, με έκδοση στο όνομα του εκμισθωτή του σχετικού χρηματικού εντάλματος. Το εν λόγω μίσθωμα θα παραμένει σταθερό και για τα 5 έτη.
  Υποχρεώσεις Εκμισθωτών
 4. Ο εκμισθωτής υποχρεούνται να παραδώσει, κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο, το μίσθιο, στη χρήση του Δήμου, κατάλληλο και απαλλαγμένο από πάσης φύσεως πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού, σε αντίθετη περίπτωση λύεται η μίσθωση από τον μισθωτή.
 5. Ο εκμισθωτής φέρει τα βάρη του μισθίου καθώς και τους φόρους, που βαρύνουν αυτό.
  Υποχρεώσεις Μισθωτή
 6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Οφείλει να διατηρεί το μίσθιο λειτουργικό, για την κατά προορισμό χρήση του, καθώς και να χρησιμοποιεί αυτό, κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στους όρους της παρούσας.
 7. Κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης μίσθωσης, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος, να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή, δίχως έτερη όχληση, στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 8. Τα τυχόν τέλη χαρτοσήμου και κρατήσεων, επί του καταβαλλόμενου μισθώματος, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
 9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις τυχόν υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια και γενικά το μίσθιο ακίνητο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπάτηση, αντιποίηση κλπ. Σε αυτή δε τη περίπτωση, έχει υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον εκμισθωτή, για τυχόν καταπάτηση της ιδιοκτησίας του.
  Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
  Σιωπηρή αναμίσθωση και υπεκμίσθωση του μισθίου ή μέρος αυτού, από τον μισθωτή, σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), με ή άνευ ανταλλάγματος, απαγορεύεται.

  Τροποποίηση όρων
  Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος, καθώς και τυχόν παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύεται εγγράφως, και δη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας και με βεβαίωση γνησίου υπογραφής. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο ή όρκος αποκλείεται.
  Λοιποί όροι
 10. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνητικού και ο καθένας απ’ αυτούς ξεχωριστά είναι και κηρύσσονται από τους συμβαλλόμενους θεμελιώδεις, ουσιώδεις και σπουδαίοι (sine qua non), για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, η δε τυχόν παράβαση όρου εξομοιώνεται με καταγγελία της σύμβασης από τα μέρη, εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών.
 11. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προβεί σε μεταβίβαση εμπραγμάτου ή ενοχικού δικαιώματος, σε ολόκληρο το μίσθιο, ή σε μέρος αυτού, προς οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο νέος κύριος και
  δικαιούχος των εκμισθωτικών δικαιωμάτων θα υπεισέλθει αυτοδικαίως (ipsojure), σε όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, που απορρέουν ή πωσδήποτε εκπορεύονται από την παρούσα μίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον μισθωτή προς τον νέο εκμισθωτή, έναντι εγγράφου αποδείξεως, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
  Αφού οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται, όπως ακολουθεί από τον καθένα των συμβαλλομένων και έλαβαν ο καθένας από ένα πρωτότυπο, το δε τέταρτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Οικονομική εφορία.

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
  Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ
  π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου