back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τήνου – Όλες οι αρμοδιότητες

1) Τον κ. Ευάγγελο Κορνάρο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατά- στασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– την τέλεση πολιτικών γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μεταναστών
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει της Υπηρεσίας Νεκροταφείων, για την εύρυθμη λειτουργία των.
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

2) Τον κ. Αντώνιο Ξενόπουλο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως καθορίζεται στον οικείο Ο.Ε.Υ.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Τήνου καθώς και της αποκομιδής και διαχείρισης των Α.Σ.Α. και εν γένει των απορριμμάτων/αποβλήτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
– Την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού όπου απαιτείται (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς) καθώς και την τήρηση ωραρίου.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη των διαδικασιών που σχετίζεται με την χορήγηση υπερωριών και αδειών του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του Δεματοποιητή (εγκατάσταση – εξοπλισμός δεματοποίησης) και εν γένει της εγκατάστασης επεξεργασίας και προσωρινής απόθεσης Α.Σ.Α. στη περιοχή Κοσσίνι.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της Μεταβατικής Περιόδου (επεξεργασία- διαχείριση νέων Α.Σ.Α.).
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση, ασφάλεια, κίνηση και φύλαξη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων και εν γένει των κινητών πραγμάτων του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καθαριότητα των ακτών και παραλιών του Δήμου Τήνου καθώς και για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών.

– Την ευθύνη και εποπτεία για τη διαχείριση των περιπτώσεων απόθεσης οικοδομικών υλικών και μπαζών σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και της επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.

– Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Τήνου.

– Την ευθύνη και εποπτεία για την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων.

– Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο.

– Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

– Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου, που άπτονται της καθημερινότητας του Δημότη, όπως μικροεπισκευές, μικροσυντηρήσεις, συντηρήσεις αγροτικού οδικού δικτύου, συντηρήσεις/εγκαταστάσεις εξοπλισμού παραλιών, συντηρήσεις και τοποθετήσεις πινακίδων, μικροσυντηρήσεις κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου (ιδιόχρηση και μισθωμένα σε δημόσιους φορείς) και ειδικότερα όλων των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος με αυτεπιστασία.

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3) Τον κ. Ιωάννη Ζαλώνη του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Αποχέτευσης με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης, όπως καθορίζονται στον οικείο Ο.Ε.Υ.

– Την εποπτεία του προσωπικού της Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού όπου απαιτείται (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς) καθώς και την τήρηση ωραρίου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση, ασφάλεια, κίνηση και φύλαξη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

– Την εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης καθώς και της ποιότητας και της επάρκειας του νερού στα δίκτυα ύδρευσης.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης.

– Την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

– Την καθοδήγηση, εποπτεία και εν γένει παρακολούθηση έργων και πάσης φύσεως εργασιών στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας της αποχέτευσης, των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και συνοδών εγκαταστάσεων.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη των διαδικασιών που σχετίζεται με την χορήγηση υπερωριών και αδειών υπαλλήλων ύδρευσης –αποχέτευσης.

– Την μέριμνα καλής λειτουργίας μονάδων φίλτρανσης νερού.

– Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας της, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο

– Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

– Την τέλεση πολιτικών γάμων

4) Τον κ. Ιωάννη Εξιλζέ του Χρήστου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής και του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
– τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
– τα θέματα προβολής του Δήμου
– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδε (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

– την τέλεση πολιτικών γάμων

5) Την κ. Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους).

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Εθελοντισμού.

– Την ευθύνη λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και των Προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι (ΒσΣ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρο Δημιουργικής Απα- σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας –Πρόνοιας και των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη και εν γένει το συντονισμό των θεμάτων και την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας.

– την τέλεση πολιτικών γάμων

Την κ. Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου, ήδη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης με αντιμισθία, ορίζει και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Πανόρμου,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Πανόρμου,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
Πανόρμου, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πανόρμου και

ε) τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου για την επίλυση των προβλημάτων του.

Α. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας του τομέα που τους έχει ανατεθεί.

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, πιστοποιητικών που χορηγούνται βάσει τηρουμένων στοιχείων κλπ, που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.

Ειδικότερα:

 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες των Υπηρεσιών που
  εποπτεύουν
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, εκτέλεσης έργων, προγραμμάτων,
  προμηθειών και εργασιών των Υπηρεσιών και τομέων που είναι αρμόδιοι.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για
  ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987
  και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) των Υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις
  Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσιών που εποπτεύουν.

•Εξαιρούνται από την προηγούμενη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η αρμοδιότητα υπογρα-
φής Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρ. 100 του ν. 3852

/2010 όπως ισχύει, καθώς και οι συμβάσεις των Απευθείας Αναθέσεων, το Πρωτογενές –

Τεκμηριωμένο Αίτημα και η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(Α.Α.Υ) αυτών ,καθώς και κά-
θε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ασκείται απο-
κλειστικά από το Δήμαρχο, ή έχει ανατεθεί από το νόμο ή με Απόφαση Δημάρχου σε υπη-
ρεσιακό παράγοντα. ( Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας, κ.λπ).

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκεί και ο Δήμαρχος.

Β. Επιπροσθέτως οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι :

•θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό , στους τομείς της αρμοδιότητας τους,

•θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους,

•θα εκπροσωπούν το δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή για θέματα του τομέα της αρμοδιότητας τους,

 • θα έχουν την ευθύνη επί θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν,

•θα παραλαμβάνουν δικόγραφα και λοιπά δικαστικά και διοικητικά έγγραφα για λογαριασμό του δήμου,

•θα θεωρούν αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων,

 • θα θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.

Γ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογρα φή του Δημάρχου.

 • Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:
  1.Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κορνάρος του Νικολάου.
  2.Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Ξενόπουλος του Ιωάννη
  3.Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζαλώνης του Αλεξάνδρου.
  4.Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Εξιλζές του Χρήστου.
 • 5.Η Αντιδήμαρχος Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου

  Ε. α. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ευαγγέλου Κορνάρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Εξιλζές.

  β. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Εξιλζέ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κορνάρος.

  γ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Ξενόπουλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαλώνης.

  δ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Ζαλώνη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Ξενόπουλος

  ε. Τις αρμοδιότητές της Αντιδημάρχου κ. Πηνελόπης Τριγώνη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Εξιλζές.

  στ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ως άνω Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

  ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια της Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και με τους Προέδρους αυτών, τις Επιτροπές του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

  Ζ. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι δύνανται να υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Τήνου.

  Η. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τήνου – Όλες οι αρμοδιότητες

- Advertisement -

1) Τον κ. Ευάγγελο Κορνάρο του Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατά- στασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
– τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
– την τέλεση πολιτικών γάμων
– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
– τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μεταναστών
– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει της Υπηρεσίας Νεκροταφείων, για την εύρυθμη λειτουργία των.
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

2) Τον κ. Αντώνιο Ξενόπουλο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων, όπως καθορίζεται στον οικείο Ο.Ε.Υ.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Τήνου καθώς και της αποκομιδής και διαχείρισης των Α.Σ.Α. και εν γένει των απορριμμάτων/αποβλήτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.
– Την εποπτεία του προσωπικού του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού όπου απαιτείται (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς) καθώς και την τήρηση ωραρίου.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη των διαδικασιών που σχετίζεται με την χορήγηση υπερωριών και αδειών του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του Δεματοποιητή (εγκατάσταση – εξοπλισμός δεματοποίησης) και εν γένει της εγκατάστασης επεξεργασίας και προσωρινής απόθεσης Α.Σ.Α. στη περιοχή Κοσσίνι.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της Μεταβατικής Περιόδου (επεξεργασία- διαχείριση νέων Α.Σ.Α.).
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση, ασφάλεια, κίνηση και φύλαξη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων και εν γένει των κινητών πραγμάτων του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία και την ευθύνη διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών του Τμήματος Πρασίνου και Διαχείρισης Απορριμμάτων.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καθαριότητα των ακτών και παραλιών του Δήμου Τήνου καθώς και για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών.

– Την ευθύνη και εποπτεία για τη διαχείριση των περιπτώσεων απόθεσης οικοδομικών υλικών και μπαζών σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους και της επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων.

– Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Τήνου.

– Την ευθύνη και εποπτεία για την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων και εγκαταλελειμμένων πάσης φύσεως οχημάτων.

– Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο.

– Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

– Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου, που άπτονται της καθημερινότητας του Δημότη, όπως μικροεπισκευές, μικροσυντηρήσεις, συντηρήσεις αγροτικού οδικού δικτύου, συντηρήσεις/εγκαταστάσεις εξοπλισμού παραλιών, συντηρήσεις και τοποθετήσεις πινακίδων, μικροσυντηρήσεις κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου (ιδιόχρηση και μισθωμένα σε δημόσιους φορείς) και ειδικότερα όλων των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος με αυτεπιστασία.

– Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3) Τον κ. Ιωάννη Ζαλώνη του Αλεξάνδρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ύδρευσης – Αποχέτευσης με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη εν γένει του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης, όπως καθορίζονται στον οικείο Ο.Ε.Υ.

– Την εποπτεία του προσωπικού της Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης καθώς και την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού όπου απαιτείται (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς) καθώς και την τήρηση ωραρίου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση, ασφάλεια, κίνηση και φύλαξη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης.

– Την εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Τήνου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης καθώς και της ποιότητας και της επάρκειας του νερού στα δίκτυα ύδρευσης.
– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης.

– Την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

– Την καθοδήγηση, εποπτεία και εν γένει παρακολούθηση έργων και πάσης φύσεως εργασιών στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού του τμήματος Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας της αποχέτευσης, των μονάδων βιολογικού καθαρισμού και συνοδών εγκαταστάσεων.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη των διαδικασιών που σχετίζεται με την χορήγηση υπερωριών και αδειών υπαλλήλων ύδρευσης –αποχέτευσης.

– Την μέριμνα καλής λειτουργίας μονάδων φίλτρανσης νερού.

– Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητας της, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από τον Δήμαρχο

– Την εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Δήμου για τα θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

– Την τέλεση πολιτικών γάμων

4) Τον κ. Ιωάννη Εξιλζέ του Χρήστου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Διοίκησης και καινοτομίας με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισμό ενεργειών και δράσεων που αφορούν το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Πληροφορικής και του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

– τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
– τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
– τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
– τα θέματα προβολής του Δήμου
– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδε (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων, όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

– την τέλεση πολιτικών γάμων

5) Την κ. Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων (σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή/και εντεταλμένους συμβούλους).

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Εθελοντισμού.

– Την ευθύνη λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και των Προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι (ΒσΣ), Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Κέντρο Δημιουργικής Απα- σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας –Πρόνοιας και των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου.

– Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη και εν γένει το συντονισμό των θεμάτων και την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας.

– την τέλεση πολιτικών γάμων

Την κ. Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου, ήδη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Δια Βίου Μάθησης με αντιμισθία, ορίζει και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη Δημοτική Ενότητα Πανόρμου,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Πανόρμου,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα
Πανόρμου, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Πανόρμου και

ε) τη συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου για την επίλυση των προβλημάτων του.

Α. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι αντιδήμαρχοι θα έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα και την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας του τομέα που τους έχει ανατεθεί.

• Την αρμοδιότητα και ευθύνη της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, πιστοποιητικών που χορηγούνται βάσει τηρουμένων στοιχείων κλπ, που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης, κατεύθυνσης και ελέγχου.

Ειδικότερα:

 • Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες των Υπηρεσιών που
  εποπτεύουν
 • Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, εκτέλεσης έργων, προγραμμάτων,
  προμηθειών και εργασιών των Υπηρεσιών και τομέων που είναι αρμόδιοι.
 • Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για
  ανάθεση προμηθειών, εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987
  και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) των Υπηρεσιών που εποπτεύουν.
 • Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις
  Κυριακές και αργίες απασχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσιών που εποπτεύουν.

•Εξαιρούνται από την προηγούμενη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, η αρμοδιότητα υπογρα-
φής Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρ. 100 του ν. 3852

/2010 όπως ισχύει, καθώς και οι συμβάσεις των Απευθείας Αναθέσεων, το Πρωτογενές –

Τεκμηριωμένο Αίτημα και η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(Α.Α.Υ) αυτών ,καθώς και κά-
θε άλλη αρμοδιότητα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ασκείται απο-
κλειστικά από το Δήμαρχο, ή έχει ανατεθεί από το νόμο ή με Απόφαση Δημάρχου σε υπη-
ρεσιακό παράγοντα. ( Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Προϊστάμενο Υπηρεσίας, κ.λπ).

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκεί και ο Δήμαρχος.

Β. Επιπροσθέτως οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι :

•θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το αντίστοιχο προσωπικό , στους τομείς της αρμοδιότητας τους,

•θα μελετούν και θα εισηγούνται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους,

•θα εκπροσωπούν το δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή για θέματα του τομέα της αρμοδιότητας τους,

 • θα έχουν την ευθύνη επί θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που εποπτεύουν,

•θα παραλαμβάνουν δικόγραφα και λοιπά δικαστικά και διοικητικά έγγραφα για λογαριασμό του δήμου,

•θα θεωρούν αντίγραφα και φωτοαντίγραφα εγγράφων,

 • θα θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής.

Γ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογρα φή του Δημάρχου.

 • Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:
  1.Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κορνάρος του Νικολάου.
  2.Ο Αντιδήμαρχος Αντώνιος Ξενόπουλος του Ιωάννη
  3.Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Ζαλώνης του Αλεξάνδρου.
  4.Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Εξιλζές του Χρήστου.
 • 5.Η Αντιδήμαρχος Πηνελόπη Τριγώνη του Δημητρίου

  Ε. α. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ευαγγέλου Κορνάρου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Εξιλζές.

  β. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Εξιλζέ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Κορνάρος.

  γ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Ξενόπουλου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ζαλώνης.

  δ. Τις αρμοδιότητές του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Ζαλώνη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Ξενόπουλος

  ε. Τις αρμοδιότητές της Αντιδημάρχου κ. Πηνελόπης Τριγώνη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Εξιλζές.

  στ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ως άνω Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

  ΣΤ. Οι Αντιδήμαρχοι συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια της Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και με τους Προέδρους αυτών, τις Επιτροπές του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.

  Ζ. Οι παραπάνω αντιδήμαρχοι δύνανται να υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Τήνου.

  Η. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου