back to top

Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου – Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 1/2022 συνεδρίασή της, διακηρύσσει ότι την 15 η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που βρίσκεται στην Αθήνα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ήτοι:

  1. Ενός (1) διαμερίσματος στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα, εμβαδού 52,53 τ.μ., για οικία ή επαγγελματική στέγη, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 400,00 €υρώ.


Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.

Τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν τον μισθωτή.

Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό, ίσο με το 100% του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως επίσημα ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., παραμένει εις όφελος του ακινήτου.

Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
 το προσφερόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος,
 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα &
 η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.
6.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται
περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200», σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: “Για τον διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στην οδό Ηρακλείτου 6” και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2022.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα κι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τη γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο πλειοδότης κι ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.

Κατά την υπογραφή του ανωτέρω μισθωτηρίου, ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση σε μετρητά ίση με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (σύμβασης), η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του ενοικίου ώστε να ισούται πάντοτε με δύο (2) μισθώματα και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 & 22830-29086 (Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ Δαβίου, Υπάλληλοι ΠΙΙΕΤ) και στο τηλ. 210-3606531 (κ. Δημήτριος Σιώτος – Δικηγόρος – Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα)

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου – Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 1/2022 συνεδρίασή της, διακηρύσσει ότι την 15 η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που βρίσκεται στην Αθήνα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ήτοι:

  1. Ενός (1) διαμερίσματος στον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα, εμβαδού 52,53 τ.μ., για οικία ή επαγγελματική στέγη, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 400,00 €υρώ.


Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α΄ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.

Τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν τον μισθωτή.

Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό, ίσο με το 100% του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως επίσημα ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του. Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., παραμένει εις όφελος του ακινήτου.

Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:
6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
 το προσφερόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος,
 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα &
 η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.
6.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται
περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200», σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: “Για τον διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στην οδό Ηρακλείτου 6” και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την 14η Φεβρουαρίου 2022.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα κι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τη γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ο πλειοδότης κι ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.

Κατά την υπογραφή του ανωτέρω μισθωτηρίου, ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση σε μετρητά ίση με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (σύμβασης), η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του ενοικίου ώστε να ισούται πάντοτε με δύο (2) μισθώματα και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.

Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 & 22830-29086 (Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ Δαβίου, Υπάλληλοι ΠΙΙΕΤ) και στο τηλ. 210-3606531 (κ. Δημήτριος Σιώτος – Δικηγόρος – Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα)

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου