Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου – Δημοπρασία εκμίσθωσης ακινήτου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, με βάση απόφαση από την 4/2022 συνεδρίασή της, επαναδιακηρύσσει ότι την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Π.Ι.Ι.Ε. στην Τήνο, από επιτροπή που θα συσταθεί σύμφωνα με το ΠΔ 715/1979, πλειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ενοικίαση του κάτωθι ακινήτου ιδιοκτησίας του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., που βρίσκεται στην Αθήνα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, ήτοι:

 1. Ενός (1) διαμερίσματος τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας επί της οδού Λομβάρδου 118-122 στην Αθήνα, εμβαδού 24 τ.μ., για οικία, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος 180,00 €υρώ.

  Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:
 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη κι αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
  του συμφωνητικού.
 2. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το Α ́ πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα.
 3. Τα κοινόχρηστα έξοδα βαρύνουν τον μισθωτή.
 4. Αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται στην αρχή κάθε μισθωτικού έτους κατά ποσοστό, ίσο με το 100% του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού έτους, όπως επίσημα ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 5. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση και να μεριμνά για τη συντήρησή του.

  Κάθε προσθήκη ή τροποποίηση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή και πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., παραμένει εις όφελος του ακινήτου.
 6. Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει:
  6.1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
  – το προσφερόμενο ποσό μηνιαίου μισθώματος,
  – ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα &
  – η χρήση για την οποία προορίζει το ακίνητο.
  6.2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κι εφόσον πρόκειται περί αλλοδαπού, την άδεια παραμονής στη χώρα.
 7. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ή θα στέλνονται στην Τήνο, στη διεύθυνση «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου – Τήνος 84200», σε σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να αναγράφει εξωτερικά: “Για τον διαγωνισμό ενοικιάσεως ακινήτου στην οδό Ηρακλείτου 6” και πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 23η Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν ταχυδρομηθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ώρα κι ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 1. Το πρακτικό του διαγωνισμού, μετά τη γνωμάτευση της Επιτροπής του Ιερού Ιδρύματος, υπόκειται στην έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 2. Ο πλειοδότης κι ενοικιαστής οφείλει με την κοινοποίηση σ’ αυτόν της έγκρισης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποιήσεως.
 3. Κατά την υπογραφή του ανωτέρω μισθωτηρίου, ο πλειοδότης και ενοικιαστής οφείλει να καταθέσει χρηματική εγγύηση σε μετρητά ίση με δύο (2) μηνιαία μισθώματα για την καλή εκτέλεση των όρων του συμφωνητικού μίσθωσης (σύμβασης), η οποία θα αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του ενοικίου ώστε να ισούται πάντοτε με δύο (2) μισθώματα και θα επιστραφεί με τη λήξη της σύμβασης.
 4. Για κάθε άλλη πληροφορία,, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου τηλ. 22830-22256 & 22830-29086 (Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ Δαβίου, Υπάλληλοι ΠΙΙΕΤ) και στο τηλ. 210-3606531 (κ. Δημήτριος Σιώτος – Δικηγόρος – Ηρακλείτου 6 στην Αθήνα).

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 6 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -