Προκήρυξη Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Μεγαλόχαρη Τήνου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματος -Ν.Π.Ι.Δ- με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨, με έδρα την πόλη της Τήνου, έχοντας υπόψη:

α). Την υπ΄ αριθμό  ΦΕΚ 833 Β’/96,  Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

β). Το υπ΄ αριθμ. 1749 ΦΕΚ τεύχος Β’ από 14 Δεκεμβρίου 2005, Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨ & την κύρωση του Οργανισμού αυτού.

γ). Την υπ΄ αριθμ.  ΦΕΚ 1136 Β’/2007,  Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 01), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

δ). Τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας του κοινωφελούς ιδρύματος όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ε). Την υπ΄ αριθμ.  05 /2024   ομόφωνη απόφαση της  1ης –  01 /02/2024, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας μετά από   εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ,  σχετικά με   την  αναγκαιότητα στελέχωσης μιας θέσεως Β. Νοσηλευτή /τριας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

  1. Μία  θέση  Β. Νοσηλευτή/νοσηλεύτριας ,πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,

 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου.   

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ

  • Να είναι απόφοιτοι Τμήματος Α.Τ.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι νοσηλευτικής ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. – Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής ή Α΄  ή Β΄ Κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε βοηθών νοσηλευτών αντίστοιχα, με νοσηλευτική πείρα τουλάχιστον έξι (06) μηνών και να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
  • Να είναι Έλληνες πολίτες κατά προτίμηση Τήνιοι και  ηλικίας μέχρι  50  ετών. 
  • Να έχουν φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προκειμένου περί άρρενος να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 
  • Η πρόσληψη θα γίνει χωρίς διαγωνισμό. Ο/Η επιλεγείς θα συνάψει με τη Μονάδα σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης περιόδου ενός έτους, (12) μηνών. 
  • Όργανο επιλογής είναι το Δ. Σ του Ιδρύματος, που δύναται να επιλέξει, μετά από σχετική εισήγηση του Δ Υ Δ, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας, μεταξύ των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα, χωρίς να δεσμεύεται από τον όρο «κατά προτίμηση Τήνιος». 

ΓΕΝΙΚΑ

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν στην  Μονάδα τα εξής δικαιολογητικά:

· Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ως και κάθε άλλου εγγράφου.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο του υποψηφίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι και από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του.

· Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

· Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαιτέρα προσόντα.

· Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκειά της ή βεβαίωση ομοίου περιεχομένου της αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον την επικαλούνται.

· Να έχουν και να διαθέτουν όποτε τους ζητηθεί πιστοποιητικά υγείας.

· Οι όροι αμοιβής και εργασίας καθορίζονται από το ενιαίο μισθολόγιο (Ν. 4024/2011, άρθρο 31) που αφορά τις αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως ισχύει σήμερα.

Η προκήρυξη ή περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο και θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Μονάδας, του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και του Δήμου Τήνου με αποδεικτικό ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικά μετά των λοιπών δικαιολογητικών στο γραφείο της Μονάδας και στην Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 68 , Τήνος, ΤΚ 84200, τις εργάσιμες μέρες και ώρες εντός προθεσμίας επτά (07) ημερολογιακών ημερών από την  αρχική  δημοσίευση στον τύπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης δυνάσθε να απευθύνεστε στο Διοικητικό Υπεύθυνο – Διευθυντή της Μονάδας  κο Γεώργιο Γρηγοράκη ή στη Γραμματέα Γενικών Καθηκόντων κα Ελένη Πολυκανδρίτη τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Προέδρος του Δ.Σ

Γαρυφαλλιά Πλυτά

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter