Προκήρυξη θέσεων στην Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Μεγαλόχαρη Τήνου”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ιδρύματος -Ν.Π.Ι.Δ- με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨, με έδρα την πόλη της Τήνου, έχοντας υπόψη:

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

α). Τη με Αρ. φύλλου, ΦΕΚ 1136 Β’/2007,  Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

β). Το με αριθμό Φύλλου 1749 τεύχος Β’ από 14 Δεκεμβρίου 2005, Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία: Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ¨Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΝΟΥ¨& την κύρωση του Οργανισμού αυτού.

γ). Τον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας και λειτουργίας του κοινωφελούς ιδρύματος όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως  σήμερα.

δ). Την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ για  την  αναγκαιότητα πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου (ολιγόωρη απασχόληση)μιας  θέσης κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου και μιας θέσεως φυσιοθεραπευτή ή γυμναστή.

ε). Την με αριθμό 26/2022 ομόφωνη απόφαση της  5ης– 06/10/2022, συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας.

Επιθυμεί να προσλάβει άμεσα δύο συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου και συγκεκριμένα 

Ένα κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο και  ένα  φυσιοθεραπευτή ή γυμναστή.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ

  • Να είναι πτυχιούχοι των αντίστοιχων θέσεων
  • Να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Να διαθέτουν προϋπηρεσία τους αντικειμένου τους
  • Να είναι Έλληνες πολίτες κατά προτίμηση Τήνιοι.
  • Να έχουν φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Προκειμένου περί άρρενος να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Η πρόσληψη θα γίνει χωρίς διαγωνισμό. Ο/Η επιλεγείς θα συνάψει με τη Μονάδα σύμβασημίσθωσης έργου  για διάστημα ενός έτους (12) μηνώνδυναμένης, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας, να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου με απόφαση του Δ. Σ μετά από επιτυχή εκτέλεση καθηκόντων και  κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΥΔ.
  • Όργανο επιλογής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που δύναται να επιλέξει, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. μεταξύ των υποψηφίων με τα περισσότερα προσόντα χωρίς να δεσμεύεται από τον όρο «κατά προτίμηση Τήνιος».

ΓΕΝΙΚΑ

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν στην  Μονάδα τα εξής δικαιολογητικά:

· Επικυρωμένο αντίγραφο τουτίτλου σπουδών ως και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο δήμο του υποψηφίου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι και από το οποίο να αποδεικνύεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του.

· Αντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

· Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου για τις μέχρι σήμερα ασχολίες ή τυχόν άλλα ιδιαιτέρα προσόντα.

· Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκειά της ή βεβαίωση ομοίου περιεχομένου της αρμόδιας Ελληνικής ή αλλοδαπής αρχής για προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ειδικότητα εφόσον την επικαλούνται.

· Να έχουν και να διαθέτουν όποτε τους ζητηθεί πιστοποιητικά υγείας.

· Να διαθέτουν όπως προβλέπεται, για τις δομές, πιστοποιητικό εμβολιασμού 

· Οι όροι αμοιβής και εργασίας, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,  θα καθορίζονται λεπτομερώς από την προαναφερθείσα σύμβαση.

Η προκήρυξη ή περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό τύπο καιθα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων της Μονάδας, του Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου και του Δήμου Τήνου με αποδεικτικό ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, βιογραφικά μετά των λοιπών δικαιολογητικών στο γραφείο της Μονάδας και στην Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 68 , Τήνος , ΤΚ 84200, τις εργάσιμες μέρες και ώρες εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας  από την ημέρα δημοσιεύσεως  στον ηλεκτρονικό τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα καθήκοντα της ανωτέρω θέσης δυνάσθε να απευθύνεστε στο Διοικητικό Υπεύθυνο – Διευθυντή της Μονάδας  κο Γεώργιο Γρηγοράκη ή στη Γραμματέα Γενικών Καθηκόντων κα Ελένη Πολυκανδρίτη τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η Προέδρος του Δ.Σ

Γαρυφαλλιά Πλυτά

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter