Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τήνο

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου αποφασίστηκε ομόφωνα ο Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τήνο. Απόφαση που θα μεταφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

«Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.

Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής: «Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια». Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής: «1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: … ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης…»

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής ότι το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων με ο υπ’ αριθ. 5390/12-07-2018 έγγραφο ζήτησε από όλες τις κοινότητες του Δήμου να προτείνουν τις θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Οι προτάσεις των κοινοτήτων έχουν ως εξής:

1) Η Δημοτική Ενότητα Τήνου με την υπ.αρθμ. 7/2018 απόφαση του Συμβουλίου της πρότεινε (4) θέσεις παραγωγών πωλητών στάσιμου εμπορίου 2 επί της οδού Νικολάου Κορνάρου κοντά στο γεφύρι της Αγ. Παρασκευής και 2 θέσεις έναντι της εισόδου του Κέντρου Υγείας και έξωθεν του Δημοτικού χώρου Οχημάτων.

2) Η Τοπική Κοινότητα Υστερνίων με την υπ.αρθμ. 9/2018 απόφαση του Συμβουλίου της πρότεινε για τον Οικισμό Υστερνίων (3) θέσεις παραγωγών πωλητών στις εισόδους του Οικισμού ,Κάτω Πηγάδι , Σχολείο , Ηρώων και (1) παραγωγού πωλητή στο κέντρο του Οικισμού περιοχή Αγορά, καθώς και για τον Οικισμό Όρμο Υστερνίων (1) θέση παραγωγού πωλητή αριστερά της πλατείας, προτείνετε ακόμα (2) θέσεις παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης (1) μία στον στο κέντρο του χωριού στην περιοχή Αγορά και (1) μια θέση στον Όρμο Υστερνίων αριστερά της πλατείας.

3) Η Τοπική Κοινότητα Δυο Χωριών με την υπ.αρθμ. 2/8-3-2019 απόφαση του Συμβουλίου της πρότεινε την δημιουργία (1) θέσης παραγωγού πωλητή στην πλατεία του Οικισμού.

4) Η Τοπική Κοινότητα Πανόρμου με την υπ.αρθμ. 15/2018 απόφαση του Συμβουλίου της πρότεινε για τον Οικισμό Πύργου (3) θέσεις παραγωγών πωλητών στις εισόδους του Οικισμού, περιοχή Λαγκάδι, περιοχή Στάση πλατεία Σαμοθράκη και περιοχή Λαξ, για τον Όρμο Πανόρμου (2) θέσεις παραγωγών πωλητών μια στην είσοδο του Οικισμού περιοχή Κανόνι και μια στον μικρό μώλο μετά το κατάστημα Μαρίνα. Ακόμα προτείνει (1) μια θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στην πλατεία Σαμοθράκης δίπλα στην μαρμάρινη στάση.

Οι υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες της περιφέρειας του Δήμου Τήνου με σχετικές τους αποφάσεις δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν την δημιουργία θέσεων στάσιμου εμπορίου στα γεωγραφικά όρια των κοινοτήτων τους. Ακολούθως ο Πρόεδρος με βάση τις προτάσεις των κοινοτήτων του Δήμου, πρότεινε σχετικά με τον αριθμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο μας, τις κάτωθι : Αριθμός θέσεων Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: συνολικά δέκα οκτώ (18) θέσεις

Α. Δημοτική Κοινότητα Τήνου : Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών πωλητών στάσιμου εμπορίου δύο (2) επί της οδού Νικολάου Κορνάρου κοντά στο γεφύρι της Αγ. Παρασκευής και δύο (2) θέσεις έναντι της εισόδου του Κέντρου Υγείας και έξωθεν του Δημοτικού χώρου Οχημάτων

Β. Κοινότητα Υστερνίων : Πέντε (5) θέσεις παραγωγών πωλητών, τρεις (3) στις εισόδους του Οικισμού Υστερνίων, Κάτω Πηγάδι, Σχολείο, Ηρώων και μία (1) θέση παραγωγού πωλητή στο κέντρο του Οικισμού περιοχή Αγορά, καθώς και για τον Οικισμό Όρμο Υστερνίων μία (1) θέση παραγωγού πωλητή αριστερά της πλατείας Μία (1) μία θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον στο κέντρο του Οικισμού Υστερνίων στην περιοχή Αγορά. Μία (1) μια θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον Όρμο Υστερνίων αριστερά της πλατεία.

Γ. Κοινότητα Δύο Χωρίων : Μία (1) θέση παραγωγού πωλητή στην πλατεία του Οικισμού Δυο Χωριά.

Δ. Κοινότητα Πανόρμου : Τρεις (3) θέσεις παραγωγών πωλητών στις εισόδους του Οικισμού Πύργου, περιοχή Λαγκάδι, περιοχή Στάση πλατεία Σαμοθράκη και περιοχή Λαξ. Δύο (2) θέσεις παραγωγών πωλητών μια στην είσοδο του Οικισμού Πανόρμου περιοχή Κανόνι και μια στον μικρό μώλο μετά το κατάστημα Μαρίνα Μία (1) μια θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον Οικισμό Πύργος στην πλατεία Σαμοθράκης δίπλα στην μαρμάρινη στάση. Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου τις σχετικές διατάξεις,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ’ επάγγελμα ως εξής:

Αριθμός θέσεων Υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: συνολικά δέκα οκτώ (18) θέσεις

Α. Δημοτική Κοινότητα Τήνου :
Τέσσερις (4) θέσεις παραγωγών πωλητών στάσιμου εμπορίου δύο (2) επί της οδού Νικολάου Κορνάρου κοντά στο γεφύρι της Αγ. Παρασκευής και δύο (2) θέσεις έναντι της εισόδου του Κέντρου Υγείας και έξωθεν του Δημοτικού χώρου Οχημάτων

Β. Κοινότητα Υστερνίων :
Πέντε (5) θέσεις παραγωγών πωλητών, τρεις (3) στις εισόδους του Οικισμού Υστερνίων, Κάτω Πηγάδι, Σχολείο, Ηρώων και μία (1) θέση παραγωγού πωλητή στο κέντρο του Οικισμού περιοχή Αγορά, καθώς και για τον Οικισμό Όρμο Υστερνίων μία (1) θέση παραγωγού πωλητή αριστερά της πλατείας
Μία (1) μία θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον στο κέντρο του Οικισμού Υστερνίων στην περιοχή Αγορά.
Μία (1) μια θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον Όρμο Υστερνίων αριστερά της πλατεία.

Γ. Κοινότητα Δύο Χωρίων :
Μία (1) θέση παραγωγού πωλητή στην πλατεία του Οικισμού Δυο Χωριά.

Δ. Κοινότητα Πανόρμου :
Τρεις (3) θέσεις παραγωγών πωλητών στις εισόδους του Οικισμού Πύργου, περιοχή Λαγκάδι, περιοχή Στάση πλατεία Σαμοθράκη και περιοχή Λαξ. Δύο (2) θέσεις παραγωγών πωλητών μια στην είσοδο του Οικισμού Πανόρμου περιοχή Κανόνι και μια στον μικρό μώλο μετά το κατάστημα Μαρίνα
Μία (1) μια θέση παραγωγού καλλιτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στον Οικισμό Πύργος στην πλατεία Σαμοθράκης δίπλα στην μαρμάρινη στάση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter