back to top

ΣΥΜΒΑΣΗ: Μετεωρολογική παρακολούθηση Τήνου

Αναρτήθηκε στο διαύγεια η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με το έργο «Μετεωρολογική Παρακολούθηση Τήνου» που θα συμβάλλει στην βέλτιστη προστασία της περιοχής και ενημέρωσης του Δήμου για θέματα μετεωρολογικών συνθηκών στην Τήνο.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του περιεχομένου της, που είναι η κατάρτιση και υλοποίηση στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝΟΥ».

Ειδικότερα, στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συντελούν οι αλληλοσυμπληρούμενοι στόχοι του Δήμου Τήνου και του Ε.Α.Α. οι οποίοι αφορούν:
– Στην δημιουργία ενός Συστήματος Ενημέρωσης των πολιτών αλλά και των Δημόσιων Υπηρεσιών σχετικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Τήνο.
– Την συντήρηση και παρακολούθηση τριών μετεωρολογικών σταθμών ιδιοκτησίας του Δήμου Τήνου, σε συνδυασμό με τους 2 υπάρχοντες σταθμούς του ΕΑΑ στο νησί, για την μέγιστη δυνατή παρακολούθηση των τρεχουσών καιρικών συνθηκών
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τήνου.

Φορέας υλοποίησης ορίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και ειδικότερα η τεχνογνωσία, η επιστημονική υποστήριξη και η ερευνητική δραστηριότητα εισφέρονται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.) του Ε.Α.Α. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτευχθούν οι Στρατηγικοί Στόχοι του με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αναλαμβανόμενου από τα συμβαλλόμενα μέρη εγχειρήματος, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

Για την καλύτερη καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 5 μετεωρολογικών σταθμών στην Τήνο. Οι μετρήσεις όλων των σταθμών θα παρουσιάζονται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει τις μετρήσεις των σταθμών καθώς και προγνώσεις καιρού στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών του.

Οι εμπλεκόμενοι, Κύριος του έργου και Φορέας υλοποίησης επιδιώκουν έκαστος και συνεισφέρουν στην απρόσκοπτη συνεργασία στους καθορισμένους τομείς του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

O Δήμος Τήνου θα συμβάλλει από την πλευρά του, για την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του ανωτέρω Έργου.

Από την πλευρά του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως φορέας υλοποίησης του έργου πέρα από τη συνεισφορά τους στους ανωτέρω αναφερόμενους (στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου) ως εν δυνάμει αναδυόμενους κατά την υλοποίηση του έργου τομείς, συνδράμουν στο έργο του Δήμου Τήνου σε θέματα μετεωρολογικής παρακολούθησης της Τήνου. Επιπλέον το Ε.Α.Α. αναλαμβάνει και μετά την λήξη του προγράμματος την συνεχή λειτουργία και συντήρηση των ως άνω σταθμών και την συνεχή πρόγνωση για δύο έτη..

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) πλέον Φ.Π.Α. Οι πληρωμές του Έργου θα γίνονται σε δύο δόσεις από τον Δήμο Τήνου, η πρώτη ύψους 3.000 Ευρώ +ΦΠΑ ως το Μάρτιο του 2021 και η δεύτερη, ύψους 1.200 Ευρώ +ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2021, προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος Τήνου δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε δύο (2) έτη, με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

ΣΥΜΒΑΣΗ: Μετεωρολογική παρακολούθηση Τήνου

Αναρτήθηκε στο διαύγεια η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με το έργο «Μετεωρολογική Παρακολούθηση Τήνου» που θα συμβάλλει στην βέλτιστη προστασία της περιοχής και ενημέρωσης του Δήμου για θέματα μετεωρολογικών συνθηκών στην Τήνο.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης του περιεχομένου της, που είναι η κατάρτιση και υλοποίηση στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΝΟΥ».

Ειδικότερα, στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση συντελούν οι αλληλοσυμπληρούμενοι στόχοι του Δήμου Τήνου και του Ε.Α.Α. οι οποίοι αφορούν:
– Στην δημιουργία ενός Συστήματος Ενημέρωσης των πολιτών αλλά και των Δημόσιων Υπηρεσιών σχετικά με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Τήνο.
– Την συντήρηση και παρακολούθηση τριών μετεωρολογικών σταθμών ιδιοκτησίας του Δήμου Τήνου, σε συνδυασμό με τους 2 υπάρχοντες σταθμούς του ΕΑΑ στο νησί, για την μέγιστη δυνατή παρακολούθηση των τρεχουσών καιρικών συνθηκών
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Τήνου.

Φορέας υλοποίησης ορίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και ειδικότερα η τεχνογνωσία, η επιστημονική υποστήριξη και η ερευνητική δραστηριότητα εισφέρονται από το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.) του Ε.Α.Α. Το Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να επιτευχθούν οι Στρατηγικοί Στόχοι του με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αναλαμβανόμενου από τα συμβαλλόμενα μέρη εγχειρήματος, θα υλοποιηθεί ως ακολούθως:

Για την καλύτερη καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών της περιοχής θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 5 μετεωρολογικών σταθμών στην Τήνο. Οι μετρήσεις όλων των σταθμών θα παρουσιάζονται μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει τις μετρήσεις των σταθμών καθώς και προγνώσεις καιρού στο νησί, συμπεριλαμβανομένων των παραλιών του.

Οι εμπλεκόμενοι, Κύριος του έργου και Φορέας υλοποίησης επιδιώκουν έκαστος και συνεισφέρουν στην απρόσκοπτη συνεργασία στους καθορισμένους τομείς του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:

O Δήμος Τήνου θα συμβάλλει από την πλευρά του, για την υλοποίηση του συνόλου των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του ανωτέρω Έργου.

Από την πλευρά του το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ως φορέας υλοποίησης του έργου πέρα από τη συνεισφορά τους στους ανωτέρω αναφερόμενους (στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου) ως εν δυνάμει αναδυόμενους κατά την υλοποίηση του έργου τομείς, συνδράμουν στο έργο του Δήμου Τήνου σε θέματα μετεωρολογικής παρακολούθησης της Τήνου. Επιπλέον το Ε.Α.Α. αναλαμβάνει και μετά την λήξη του προγράμματος την συνεχή λειτουργία και συντήρηση των ως άνω σταθμών και την συνεχή πρόγνωση για δύο έτη..

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) πλέον Φ.Π.Α. Οι πληρωμές του Έργου θα γίνονται σε δύο δόσεις από τον Δήμο Τήνου, η πρώτη ύψους 3.000 Ευρώ +ΦΠΑ ως το Μάρτιο του 2021 και η δεύτερη, ύψους 1.200 Ευρώ +ΦΠΑ έως τον Σεπτέμβριο του 2021, προς τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις διαδικασίες πληρωμών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος Τήνου δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό και δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

Η διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει σε δύο (2) έτη, με την ολοκλήρωση του Έργου, την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου