Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Τήνος – Εκκίνηση διαδικασιών για την εκμίσθωση του «Θεοξένια»

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε, 2 Νοεμβρίου συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε για την λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου πρώην Ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ».

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη ότι λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στο internet τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έφτασαν στα μέλη κάτι που διαπιστώθηκε την ημέρα της συνεδρίασης και μετά από επικοινωνία του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κροντηρά και αμέσως εστάλησαν μέσω mail. Έκανε δε γνωστό στα μέλη ότι από την παραμονή της συνεδρίασης οι φάκελοι με τα θέματα ήταν ενημερωμένοι και στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων οι οποίοι μπορούσαν προσερχόμενοι στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούν.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίοι για το ανωτέρω τοποθετήθηκαν ως ακολούθως : ο κ. Κροντηράς Παναγιώτης ο οποίος ζήτησε να μην συζητηθούν ορισμένα σοβαρά θέματα γιατί δεν είχαν την δυνατότητα να τα μελετήσουν, ο κ. Μπακτής Ευάγγελος ο οποίος δήλωσε ότι θα αποχωρήσουν από την συνεδρίαση γιατί μέσα σε μία ώρα δεν μπορούσαν να μελετήσουν τα θέματα και η κ. Μαραβέλια Άννα η οποία δήλωσε ότι θα απέχουν από όλες τις ψηφοφορίες των θεμάτων.

Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο κ. Πρόεδρος να σημειωθεί και να καταγραφεί ότι όλες οι εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν στο γραφείο του γραμματέα του Δ.Σ. από τις 07.00 μέχρι της 15.00 της παραμονής της συνεδρίασης και θα μπορούσαν όλα τα μέλη να ενημερωθούν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα κατωτέρω :

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Τήνου, έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, ένα ακίνητο, με την επωνυμία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ», κείμενο στην Πόλη της Τήνου, επί της οδού Μεγαλόχαρης και συνολικής επιφάνειας 1.025,60 τ.μ. Το ακίνητο αυτό, παραμένει επί σειρά ετών ανεκμετάλλευτο, δεδομένου ότι το κόστος ανακαίνισης είναι ιδιαίτερα υψηλό και ο Δήμος δεν δύναται να διαθέσει τη δεδομένη χρονική στιγμή, το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την επισκευή του.

Μία επωφελής λύση για την αύξηση της ρευστότητας των εσόδων του Δήμου μας, από την εκμετάλλευση του ως άνω ακινήτου, είναι η εκμίσθωσή του, με φανερή πλειοδοτική διαδικασία, με μειωμένο μίσθωμα, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής, θα αναλάβει το κόστος της δαπάνης ανακαίνισης του εν λόγω κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 192 παρ. 1 και 3 του ν. 3463/2006 του ΠΔ 270/81. Ειδικότερα:

Το ως άνω ακίνητο, με την επωνυμία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ», κείμενο στην Πόλη της Τήνου, επί της οδού Μεγαλόχαρης και συνολικής επιφάνειας 1.025,60 τ.μ., δεν έχει μισθωθεί επί σειρά ετών, ήτοι μένει ανεκμετάλλευτο. Η μίσθωση του ως άνω ακινήτου, καθίσταται υψίστης σημασίας, καθώς έτσι θα ενισχυθούν τα έσοδα του Δήμου μας. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ότι η για το εν λόγω ακίνητο έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες οικοδομικές άδειες και ότι έχει κατασκευαστεί εντός του ιστορικού κέντρου της Πόλης της Τήνου. Αρχικά λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, ο δε μισθωτής ή ο Δήμος Τήνου, όμως κατά τη λειτουργία του, είχε προβεί σε κάποιες επισκευές – κατασκευές, ήτοι σε αντικατάσταση κουφωμάτων, επιστρώσεις δαπέδων, εγκατάσταση ανελκυστήρα κλπ).

Ωστόσο από την πάροδο πολλών ετών και λόγω της εγκατάλειψης του κτιρίου, άρχισε να παρουσιάζεται πλήθος φθορών, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου. Δοθέντων των ως άνω, εισηγούμαι την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, μέσω της εκμίσθωσής του σε ιδιώτη, με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε έτη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 192 του ν 3463/2006)., υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ης δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, τους οποίους θα καταρτίσει η οικονομική επιτροπή, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, κατά τις διατάξεις που ορίζει το πδ 270/81 και το άρθ. 192 παρ. 1 και 3 του ΔΚΚ, όπως ισχύουν.

Μέρος των εσόδων από την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου θα χρησιμοποιηθεί ως επίδομα στέγασης των ιατρών του Κέντρου Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, ώστε να τους παρέχουμε κίνητρο να έλθουν στο νησί μας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει ομόφωνα και

Α. Εγκρίνει την εκκίνηση των διαδικασιών για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου με την επωνυμία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ», κείμενο στην πόλη της Τήνου, επί της οδού Μεγαλόχαρης συνολικής επιφάνειας 1.025,60 τ.μ. με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, (παρ. 3 του άρθ. 192 του ν 3463/2006), υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας, τους οποίους θα καταρτίσει η οικονομική επιτροπή, με τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, κατά τις διατάξεις που ορίζει το Π.Δ 270/81 και το άρθρο 192 παρ. 1 και 3 του ΔΚΚ, όπως ισχύουν.
Β. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
Δ. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 115/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απείχαν από την ψηφοφορίας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Κροντηράς, Αντώνιος Ξενόπουλος, Νικόλαος Γκίζης, Αλέξανδρος Κελαδίτης, Μαρία Δενεκαρία, Παντελεήμων Αρμάος και Άννα Μαραβέλια γιατί δεν είχαν την δυνατότητα μέσα σε μία ώρα δεν μπορούσαν να μελετήσουν το θέμα

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -