Ένα βήμα ακόμα για τον ΧΥΤΑ Τήνου

Κατά πλειοψηφία πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήνου, στην πρόσφατη συνεδρίαση του, η έγκριση παραλαβής τεύχους τροποποίησης, τεχνικής προμελέτης και σταδίων τευχών δημοπράτησης ΣΑΥ ΦΑΥ, της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η -

Η απόφαση για το εν λόγω θέμα:

Με την υπ’ αρ. 82/01-06-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής του ανοιχτού Διαγωνισμού που διεξήχθη για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ήταν η προσφορά της σύμπραξης με την επωνυμία: “ΕΠΤΑ Α.Ε. – ENVIC Ε.Π.Ε. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΒΑΪΝΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ”.

Η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012 με κωδικό 2007ΜΠ06730002 και τίτλο “Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Τήνου”. Με το υπ’ αρ. 15883/09-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Περιβάλλοντος ορίστηκαν οι επιβλέποντες της μελέτης.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 1. Προκαταρκτική μελέτη: Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 15884(2012)/15-02-2013 Απόφαση της
  Υπηρεσίας μας.
 2. Γεωλογική μελέτη,: Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4121/17-03-2014 Απόφαση της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΚΖΩΗ6-ΔΦΜ)
 3. Αρχική Μ.Π.Ε.: Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 2949/02-04-2015 Απόφαση της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΦΑΓΩΗ6-ΛΟΦ). (Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου (ΑΕΠΟ) εκδόθηκε στις 12/03/2015 (ΑΔΑ:Ω0ΚΕΟΡ1Ι). Ωστόσο, καθώς η Α.Ε.Π.Ο. ακυρώθηκε με την Υ.Α. αρ. πρωτ. 28096/08-06-2015 (ΑΔΑ:Ψ156465ΦΘΗ-ΕΛΦ), ζητήθηκε από την ανάδοχο σύμπραξη και κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας τροποποιημένη Μ.Π.Ε. με σκοπό την έκδοση νέας Α.Ε.Π.Ο. Για το έργο εκδόθηκε νέα Α.Ε.Π.Ο., στις 07/08/2017 (αρ. πρωτ. Απ.Δ.Α: 47446/07-08-2017, ΑΔΑ: 68Φ0ΟΠ1Ι-ΜΣ2). Οι ανωτέρω 1 – 3 μελέτες παραλήφθηκαν με την υπ’ αρ. 198/2015 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7Ψ2ΧΩΗ6-78Ω)
 4. Τροποποιημένη Μ.Π.Ε:
 5. Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα
 6. Τοπογραφική Μελέτη
 7. Υδρολογική Οριστική Μελέτη
 8. Τεχνική Προμελέτη του ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης (και βελτίωσης οδού πρόσβασης) Oι ανωτέρω 4 – 8 μελέτες εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 1502/28-02-2018 Απόφαση της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΗΙΦΩΗ6-Ψ1Λ) και παραλήφθηκαν με την υπ’ αρ. 36/2018 απόφαση του Δ.Σ. Τήνου (ΑΔΑ:7Σ9ΖΩΗ6-ΛΧΕ)
 9. Επικαιροποιημένη Τοπογραφική Μελέτη: Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 10548/23-11-2018 απόφαση της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ψ68ΧΩΗ6-ΘΗΓ) και την υπ’ αρ. 279/2018 απόφαση του Δ.Σ. Τήνου (ΑΔΑ:ΩΛΠ0ΩΗ6-ΚΧΓ)
 10. Τεύχος τροποποίησης τεχνικής προμελέτης: Εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 1533/15-02-2021 απόφαση της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΨΑΟΣΩΗ6-Ν2Ψ)
 11. Τεύχη Δημοπράτησης,
 12. Σ.Α.Υ., Φ.Α.Υ.

Οι ανωτέρω 11 – 12 μελέτες εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. πρωτ. 4418/06-05-2021 απόφαση της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω8ΚΓΩΗ6-Η1Ε) Με την παραλαβή από το Δ.Σ. των ανωτέρω 10 – 12 μελετών ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την έκδοση της από τον νόμο προβλεπόμενης απόφασης παραλαβής του Τεύχους τροποποίησης Τεχνικής προμελέτης και των σταδίων Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ, ΦΑΥ, της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου” (ν. 3316/05, άρθρο 37, παρ.6), την οποία παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε.

Σημειώνουμε ότι λόγω της εφαρμογής από 01/06/2021 διατάξεων του ν. 4782/21 ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021 που αφορά στον εκσυγχρονισμό, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, κατά τη δημοπράτηση του έργου θα απαιτηθεί επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, ώστε να είναι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην πολιτικό μηχανικό του Δήμου κ. Λαζούρα Ειρήνη η οποία έδωσε απαντήσεις και διευκρινήσεις επί της ανωτέρω εισήγησης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω εισήγηση, τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως εμφανίζονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, τις σχετικές διατάξεις και την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία και Εγκρίνει την παραλαβή του Τεύχους τροποποίησης Τεχνικής Προμελέτης και των σταδίων Τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ, ΦΑΥ, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου».

Μειοψήφησαν οι επικεφαλείς της ελάσσονος μειοψηφίας Ευάγγελος Μπακτής και Άννα Μαραβέλια.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Newsletter