back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δικαίωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου

ΔΙΚΑΙΩΣΗ του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία ο Σύλλογος αθωώνεται από την εναντίον του αγωγή από τον κ. Φορτσάκη Ιωάννη πρώην Πολεοδόμου Δήμου Τήνου. Η απόφαση είναι τελεσίδικη γιατί δεν ασκήθηκε έφεση.

Το 2017 ο Σύλλογος ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα με σειρά εγγράφων και φτάνοντας μέχρι το ΣΥΠΟΘΑ ώστε να γίνει γνωστό αν η κατασκευή του super market ΣΥΝΚΑ στην οδό Μάρκου Κρικελλή υπό τις προϋποθέσεις που δήλωνε η άδεια εργασιών ήταν νόμιμη και σύμφωνη με την αρχιτεκτονική της Τήνου.

Η αγωγή του κ. Φορτσάκη κατά του Συλλόγου έγινε στις 25 Ιουλίου 2017 διεκδικώντας για ηθική βλάβη καταρχήν 25.000 ευρώ και μετέπειτα «το ποσό των 5.000,00 ευρώ και να αναγνωριστεί ότι οφείλει να του καταβάλει (ο Σύλλογος) το επιπλέον ποσό των 20.000,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινόμενης έως την πλήρη εξόφληση» , γιατί θεωρήθηκε εκ μέρους του ότι ο Σύλλογος βαλλόταν εναντίον του προσωπικά και – σύμφωνα πάντα με την αγωγή του – επλήγη η ακεραιότητά του ως Προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης του Δήμου Τήνου και δημιουργήθηκε αρνητική εικόνα στη συνείδηση των πολιτών του νησιού.

Η αθωωτική απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου εκτός των άλλων αναφέρει :

«. . . Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει εύλογο ενδιαφέρον και η ανησυχία του εναγόμενου συλλόγου προς τήρηση της νομιμότητας για την προστασία των συμφερόντων των μελών του από την κατασκευή νέας αγοράς τροφίμων στο νησί της Τήνου, τα δε συνταχθέντα έγγραφα αναφερόταν σαφώς μόνο στην ενημέρωση σε σχέση με το νομικό πλαίσιο χορήγησης της εκδοθείσας άδειας ενόψει του ιδιαίτερου πολεοδομικού καθεστώτος στην Τήνο, ενώ η απάντηση προς διευκρίνιση του κρίσιμου ζητήματος του αν εμπίπτει ή όχι η σχετική άδεια στις περιπτώσεις αγοράς τροφίμων ή υπεραγοράς – πολυκαταστήματος έλαβε χώρα μόλις στις 02.02.2017 καθότι σε προγενέστερα απαντητικά έγγραφα , ενόψει και των τεθέντων ερωτημάτων από τον εναγόμενο, δεν προέκυπτε σαφώς η δυνατότητα ή μη της σχετικής χρήσης σε σχέση με το αδειοδοτηθέν μέγεθος του προς κατασκευή κτιρίου» .

Στη συνέχεια η απόφαση αναφέρει :

«Επιπλέον, η εκφορά του γραπτού λόγου του εναγόμενου σε σχέση με το επίδικο ζήτημα δεν εξέρχεται των λογικών ορίων αμφισβήτησης της νομιμότητας έκδοσης της επίμαχης άδειας, και από τα προαναφερόμενα έγγραφα προς τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες καθώς και τα σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο προκύπτει η απλή διατύπωση των διερευνώμενων ζητημάτων, η καταγραφή των ενεργειών του εναγόμενου συλλόγου και η ενημέρωση του κοινού, ενώ σε κανένα σημείο των προσκομιζόμενων εγγράφων δεν γίνεται ρητή αναφορά στο πρόσωπο του ενάγοντα αμφισβητώντας με άμεσο ή και με έμμεσο τρόπο, την ακεραιότητά του καθώς και την προσωπική και επαγγελματική του ηθική».

Και συνεχίζει :

«Άλλωστε, η συμμετοχή του ενάγοντα ταυτόχρονα ως μέλους σε συλλογικό όργανο, που γνωμοδοτούσε υποχρεωτικά για την έκδοση της επίμαχης άδειας δόμησης (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) καθώς και ως μονοπρόσωπου οργάνου κατά την έκδοση της τελευταίας , ήταν δυνατόν κατά το άρθρο 7 ΚΔΔιαδ να εγείρει τυχόν υπόνοιες μεροληψίας ως προς την κρίση του, η δε εύλογη αμφισβήτηση διατυπώθηκε μόνο κατά τη σύνταξη της προσφυγής κατά της εκδοθείσας άδειας και με τρόπο που δεν εγείρει συγκεκριμένες υπόνοιες μεροληψίας από μέρος του ενάγοντα».

            Για το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του Συλλόγου αναφέρει :

«Εξάλλου, το έντονο ενδιαφέρον του εναγόμενου συλλόγου για την εξέταση τυχόν ζητημάτων νομιμότητας κατά την έκδοση της επίμαχης άδειας και η αναφορά στο από 31.07.2017 έγγραφό του προς το Δήμαρχο Τήνου, το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο ‘περί πλημμελούς ελέγχου των προϋποθέσεων έγκρισης και έκδοσης εκ των συναρμόδιων τμημάτων του Δήμου Σας άδειας μικρής κλίμακας !!!’ και στην ‘εκ μέρους Σας χαρακτηριστική «αδράνεια και απάθεια» έμπροσθεν στην «πολυκαταστηματική αυθαιρεσία», δεν σχετίζεται με την με αριθμό 35/2016 οικοδομική άδεια, αλλά αναφέρεται ο εναγόμενος στην με αριθμό 5529/346/01.06.2016 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σε οικοδομή στην Ακτή Νάζου από τον Συνεταιρισμό Μελών ΙΝΚΑ ΠΕ, που εξυπηρετούσε τα ίδια συμφέροντα με την κυρία του έργου της ανωτέρω οικοδομικής άδειας, και σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε ως μέτρο η διακοπή των εργασιών λόγω υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας».

            Και η απόφαση καταλήγει :

«Επομένως, δεν προέκυψε η ύπαρξη παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς από μέρους του εναγόμενου συλλόγου, προϋπόθεση απαραίτητη για τη στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής συμπεριφοράς, ούτε προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντα από τις ανωτέρω νόμιμες ενέργειες του εναγόμενου, ενώ το σχετικό βάρος απόδειξης περί της αναλήθειας των ισχυρισμών αυτού και της σχετικής προσβολής έφερε ο ενάγων.

Συνακόλουθα, θα πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστεί ο ενάγων, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου κατά παραδοχή σχετικού του αιτήματος όπως ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό».

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει ότι ο Εμποροεπαγγελματικός & Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου καθώς και όλοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι, όταν προβαίνουν σε ενέργειες για να διερευνήσουν ή να καταγγείλουν, απευθύνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και κατ’ επέκταση και στους επικεφαλείς αυτών. Ποτέ σε προσωπικό επίπεδο στον εκάστοτε αρμόδιο ή υπεύθυνο.

Η δικαίωση αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ανάπτυξη, την ευημερία και το μέλλον του νησιού μας, τη διατήρηση της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής και κυρίως την προάσπιση και τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών μας, πάντα στηριζόμενοι στους νόμους και στην ηθική.       

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                                         ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δικαίωση Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Τήνου

- Advertisement -

ΔΙΚΑΙΩΣΗ του Εμποροεπαγγελματικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Τήνου μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου με την οποία ο Σύλλογος αθωώνεται από την εναντίον του αγωγή από τον κ. Φορτσάκη Ιωάννη πρώην Πολεοδόμου Δήμου Τήνου. Η απόφαση είναι τελεσίδικη γιατί δεν ασκήθηκε έφεση.

Το 2017 ο Σύλλογος ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα με σειρά εγγράφων και φτάνοντας μέχρι το ΣΥΠΟΘΑ ώστε να γίνει γνωστό αν η κατασκευή του super market ΣΥΝΚΑ στην οδό Μάρκου Κρικελλή υπό τις προϋποθέσεις που δήλωνε η άδεια εργασιών ήταν νόμιμη και σύμφωνη με την αρχιτεκτονική της Τήνου.

Η αγωγή του κ. Φορτσάκη κατά του Συλλόγου έγινε στις 25 Ιουλίου 2017 διεκδικώντας για ηθική βλάβη καταρχήν 25.000 ευρώ και μετέπειτα «το ποσό των 5.000,00 ευρώ και να αναγνωριστεί ότι οφείλει να του καταβάλει (ο Σύλλογος) το επιπλέον ποσό των 20.000,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της κρινόμενης έως την πλήρη εξόφληση» , γιατί θεωρήθηκε εκ μέρους του ότι ο Σύλλογος βαλλόταν εναντίον του προσωπικά και – σύμφωνα πάντα με την αγωγή του – επλήγη η ακεραιότητά του ως Προϊστάμενος του Τμήματος Δόμησης του Δήμου Τήνου και δημιουργήθηκε αρνητική εικόνα στη συνείδηση των πολιτών του νησιού.

Η αθωωτική απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου εκτός των άλλων αναφέρει :

«. . . Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει εύλογο ενδιαφέρον και η ανησυχία του εναγόμενου συλλόγου προς τήρηση της νομιμότητας για την προστασία των συμφερόντων των μελών του από την κατασκευή νέας αγοράς τροφίμων στο νησί της Τήνου, τα δε συνταχθέντα έγγραφα αναφερόταν σαφώς μόνο στην ενημέρωση σε σχέση με το νομικό πλαίσιο χορήγησης της εκδοθείσας άδειας ενόψει του ιδιαίτερου πολεοδομικού καθεστώτος στην Τήνο, ενώ η απάντηση προς διευκρίνιση του κρίσιμου ζητήματος του αν εμπίπτει ή όχι η σχετική άδεια στις περιπτώσεις αγοράς τροφίμων ή υπεραγοράς – πολυκαταστήματος έλαβε χώρα μόλις στις 02.02.2017 καθότι σε προγενέστερα απαντητικά έγγραφα , ενόψει και των τεθέντων ερωτημάτων από τον εναγόμενο, δεν προέκυπτε σαφώς η δυνατότητα ή μη της σχετικής χρήσης σε σχέση με το αδειοδοτηθέν μέγεθος του προς κατασκευή κτιρίου» .

Στη συνέχεια η απόφαση αναφέρει :

«Επιπλέον, η εκφορά του γραπτού λόγου του εναγόμενου σε σχέση με το επίδικο ζήτημα δεν εξέρχεται των λογικών ορίων αμφισβήτησης της νομιμότητας έκδοσης της επίμαχης άδειας, και από τα προαναφερόμενα έγγραφα προς τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες καθώς και τα σχετικά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο προκύπτει η απλή διατύπωση των διερευνώμενων ζητημάτων, η καταγραφή των ενεργειών του εναγόμενου συλλόγου και η ενημέρωση του κοινού, ενώ σε κανένα σημείο των προσκομιζόμενων εγγράφων δεν γίνεται ρητή αναφορά στο πρόσωπο του ενάγοντα αμφισβητώντας με άμεσο ή και με έμμεσο τρόπο, την ακεραιότητά του καθώς και την προσωπική και επαγγελματική του ηθική».

Και συνεχίζει :

«Άλλωστε, η συμμετοχή του ενάγοντα ταυτόχρονα ως μέλους σε συλλογικό όργανο, που γνωμοδοτούσε υποχρεωτικά για την έκδοση της επίμαχης άδειας δόμησης (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής) καθώς και ως μονοπρόσωπου οργάνου κατά την έκδοση της τελευταίας , ήταν δυνατόν κατά το άρθρο 7 ΚΔΔιαδ να εγείρει τυχόν υπόνοιες μεροληψίας ως προς την κρίση του, η δε εύλογη αμφισβήτηση διατυπώθηκε μόνο κατά τη σύνταξη της προσφυγής κατά της εκδοθείσας άδειας και με τρόπο που δεν εγείρει συγκεκριμένες υπόνοιες μεροληψίας από μέρος του ενάγοντα».

            Για το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του Συλλόγου αναφέρει :

«Εξάλλου, το έντονο ενδιαφέρον του εναγόμενου συλλόγου για την εξέταση τυχόν ζητημάτων νομιμότητας κατά την έκδοση της επίμαχης άδειας και η αναφορά στο από 31.07.2017 έγγραφό του προς το Δήμαρχο Τήνου, το Λιμεναρχείο και το Λιμενικό Ταμείο ‘περί πλημμελούς ελέγχου των προϋποθέσεων έγκρισης και έκδοσης εκ των συναρμόδιων τμημάτων του Δήμου Σας άδειας μικρής κλίμακας !!!’ και στην ‘εκ μέρους Σας χαρακτηριστική «αδράνεια και απάθεια» έμπροσθεν στην «πολυκαταστηματική αυθαιρεσία», δεν σχετίζεται με την με αριθμό 35/2016 οικοδομική άδεια, αλλά αναφέρεται ο εναγόμενος στην με αριθμό 5529/346/01.06.2016 έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σε οικοδομή στην Ακτή Νάζου από τον Συνεταιρισμό Μελών ΙΝΚΑ ΠΕ, που εξυπηρετούσε τα ίδια συμφέροντα με την κυρία του έργου της ανωτέρω οικοδομικής άδειας, και σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε ως μέτρο η διακοπή των εργασιών λόγω υπέρβασης της χορηγηθείσας άδειας».

            Και η απόφαση καταλήγει :

«Επομένως, δεν προέκυψε η ύπαρξη παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς από μέρους του εναγόμενου συλλόγου, προϋπόθεση απαραίτητη για τη στοιχειοθέτηση αδικοπρακτικής συμπεριφοράς, ούτε προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντα από τις ανωτέρω νόμιμες ενέργειες του εναγόμενου, ενώ το σχετικό βάρος απόδειξης περί της αναλήθειας των ισχυρισμών αυτού και της σχετικής προσβολής έφερε ο ενάγων.

Συνακόλουθα, θα πρέπει η αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστεί ο ενάγων, λόγω της ήττας του, στα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου κατά παραδοχή σχετικού του αιτήματος όπως ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό».

Η απόφαση αυτή αποδεικνύει ότι ο Εμποροεπαγγελματικός & Βιοτεχνικός Σύλλογος Τήνου καθώς και όλοι οι Εμπορικοί Σύλλογοι, όταν προβαίνουν σε ενέργειες για να διερευνήσουν ή να καταγγείλουν, απευθύνονται σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και κατ’ επέκταση και στους επικεφαλείς αυτών. Ποτέ σε προσωπικό επίπεδο στον εκάστοτε αρμόδιο ή υπεύθυνο.

Η δικαίωση αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ανάπτυξη, την ευημερία και το μέλλον του νησιού μας, τη διατήρηση της παραδοσιακής του αρχιτεκτονικής και κυρίως την προάσπιση και τη διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών μας, πάντα στηριζόμενοι στους νόμους και στην ηθική.       

Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                                         ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου