back to top
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δημαρχος Τήνου – Δεν πρόκειται να αφήσω χωρίς νερό το νησί

Στη διάθεση όσων προσπαθούν να θυσιάσουν τα πάντα στον βωμό μιας απεγνωσμένης προσπάθειας περί αναθέσεων, ενός ρόλου και ολίγων λεπτών δημοσιότητας θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου μας, από 1/1/2024 και όσο θα κρατάμε τα ηνία θα είναι διάφανη και κρυστάλλινη. Το γραφείο του δημάρχου  και των αντιδημάρχων καθώς και των υπηρεσιών είναι στη διάθεση όποιων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν .

Έχουμε στοχεύσει στην ανάπτυξη του νησιού μας, γι’αυτό και οι δημότες μας εμπιστεύτηκαν καθώς και στην επίλυση ΕΙΔΙΚΑ των χρόνιων ζητημάτων και όσοι αναφέρονται σε «ομηρία του τηνιακού λαού σε ανεπίλυτα ζητήματα» είναι ακριβώς αυτοί που βάζουν προσχώματα στην προσπάθειά μας ΝΑ ΣΠΆΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ .

Και το οξύμωρο είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της προμήθειας φορητών μονάδων όσο δεν υπάρχει μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος φωνασκούν παρότι ο στόχος επετεύχθη, έστω και προσωρινά. Γιατί οι ανάγκες για νερό όσο προχωράμε προς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου αυξάνονται και ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος που με γοργά βήματα και έχοντας την σύμφωνη γνώμη και της τεχνικής υπηρεσίαςπροχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίηση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν χωρίς νερό ντόπιοι και τουρίστες, θα είχαμε οικονομική ζημία και δυσφήμηση του τόπου μας.

Ξέρουμε το πρόβλημα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και σύντομα το πρόβλημα αυτό θα επιλυθεί άπαξ και διά παντός, με σχέδιο που έχουμε εκπονήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόποαλλά χωρίς υποδείξεις από πρόσωπα που το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά είναι να βάζουν εμπόδια, για την ικανοποίηση προσωπικών τους στόχων.  

Στο επίκεντρο του προγράμματός μας είναι ο άνθρωπος και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και ήδη από τους πρώτες μήνες διοίκησης τα αποτελέσματα είναι ορατά. Και ένας από τους στόχους μας είναι η απρόσκοπτη παροχή νερού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες όλων των δημοτών και των επισκεπτών.

Χρόνος  δεν υπάρχει για  πολιτική αντιπαράθεση κυρία Αναστασία Ψάλτη το ενδιαφέρον και η προσήλωσή μας είναι στα καθημερινά προβλήματα του νησιού, για τα οποία ουδέποτε έχετε καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση.

Σε εσάς δεν έχουμε τίποτα άλλο να απαντήσουμε,λογοδοτούμε στους πολίτες κάθε μέρα και κάθε χρόνο που θα γίνεται ο απολογισμός μας η  κοινή γνώμη του τόπου μας θα βγάζει τα συμπεράσματά της για το ρόλο και τις σκοπιμότητες του καθένα.

Μένουμε πάντα πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πορευόμαστε με σοβαρότητα, εργατικότητα και συνέπεια, για να τις υλοποιήσουμε μακριά από μεγάλα, ανέξοδα, λόγια και οι αποφάσεις μας διέπονται από πλήρη νομιμότητα.

Ολοκληρώνοντας και προς ενημέρωσή σας θα ήθελα να σας παραθέσω τα εξής:

• Το ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) βάσει του καταστατικού του αλλά και σύμφωνα με την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τυγχάνει  οργανισμός δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. 4 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον δε, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4735/2020 τα Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 συνιστούν αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 και μπορούν να διαχειρίζονται, να εκτελούν και να υλοποιούν προγράμματα του Προγράμματος Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων καθώς και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

• Το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Επιχείρηση Ο.Τ.Α., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του άρθρου 26 του Ν. 4257/2014, με αριθμό μητρώου 61/2017.

• Συνεπώς το ΔΕΠΑΝ ως οργανισμός δημοσίου δικαίου δύναται να συμβάλλεται σε προγραμματικές συμβάσεις.

• Ως προς τη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Τήνου, ο οποίος Δήμος τυγχάνει μέλος του ΔΕΠΑΝ, εφαρμοστέο τυγχάνει το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 στο οποίο ορίζεται ότι «1. (… ). 3. Μία αναθέτουσα αρχή, που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τι ίδιες αναθέτουσες αρχές και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο….».

• Δεδομένου λοιπόν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3, η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση εξαιρείται νόμιμα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης και συνεπώς νόμιμα ο Δήμος Τήνου δύναται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΔΕΠΑΝ.

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Τήνου τυγχάνει μέλος του ΔΕΠΑΝ δεν συνεπάγεται δεσμευτικά την αποκλειστική συνεργασία των δύο μερών. Στην προκειμένη δε  περίπτωση με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση όμως ουδέν κόστος υφίσταται για τον Δήμο. 

• Οι προγραμματικές συμβάσεις σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτώ.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.

 Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Εξού και η επιλογή του τίτλου της έκθεσης « Εύρεσις και Επανευρέσεις»  με επιμελητή τον κ. Ν. Π.Παΐσιο.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου

Newsletter

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -

Δημαρχος Τήνου – Δεν πρόκειται να αφήσω χωρίς νερό το νησί

- Advertisement -

Στη διάθεση όσων προσπαθούν να θυσιάσουν τα πάντα στον βωμό μιας απεγνωσμένης προσπάθειας περί αναθέσεων, ενός ρόλου και ολίγων λεπτών δημοσιότητας θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Η οικονομική διαχείριση του Δήμου μας, από 1/1/2024 και όσο θα κρατάμε τα ηνία θα είναι διάφανη και κρυστάλλινη. Το γραφείο του δημάρχου  και των αντιδημάρχων καθώς και των υπηρεσιών είναι στη διάθεση όποιων ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ενδιαφέρονται να ενημερωθούν .

Έχουμε στοχεύσει στην ανάπτυξη του νησιού μας, γι’αυτό και οι δημότες μας εμπιστεύτηκαν καθώς και στην επίλυση ΕΙΔΙΚΑ των χρόνιων ζητημάτων και όσοι αναφέρονται σε «ομηρία του τηνιακού λαού σε ανεπίλυτα ζητήματα» είναι ακριβώς αυτοί που βάζουν προσχώματα στην προσπάθειά μας ΝΑ ΣΠΆΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ .

Και το οξύμωρο είναι ότι ενώ αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα της προμήθειας φορητών μονάδων όσο δεν υπάρχει μόνιμη λύση για την αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος φωνασκούν παρότι ο στόχος επετεύχθη, έστω και προσωρινά. Γιατί οι ανάγκες για νερό όσο προχωράμε προς την κορύφωση της τουριστικής περιόδου αυξάνονται και ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος που με γοργά βήματα και έχοντας την σύμφωνη γνώμη και της τεχνικής υπηρεσίαςπροχωρήσαμε άμεσα στην υλοποίηση του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση θα έμεναν χωρίς νερό ντόπιοι και τουρίστες, θα είχαμε οικονομική ζημία και δυσφήμηση του τόπου μας.

Ξέρουμε το πρόβλημα, δεν είναι τυχαίο ότι είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και σύντομα το πρόβλημα αυτό θα επιλυθεί άπαξ και διά παντός, με σχέδιο που έχουμε εκπονήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόποαλλά χωρίς υποδείξεις από πρόσωπα που το μόνο που ξέρουν να κάνουν καλά είναι να βάζουν εμπόδια, για την ικανοποίηση προσωπικών τους στόχων.  

Στο επίκεντρο του προγράμματός μας είναι ο άνθρωπος και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και ήδη από τους πρώτες μήνες διοίκησης τα αποτελέσματα είναι ορατά. Και ένας από τους στόχους μας είναι η απρόσκοπτη παροχή νερού που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες όλων των δημοτών και των επισκεπτών.

Χρόνος  δεν υπάρχει για  πολιτική αντιπαράθεση κυρία Αναστασία Ψάλτη το ενδιαφέρον και η προσήλωσή μας είναι στα καθημερινά προβλήματα του νησιού, για τα οποία ουδέποτε έχετε καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση.

Σε εσάς δεν έχουμε τίποτα άλλο να απαντήσουμε,λογοδοτούμε στους πολίτες κάθε μέρα και κάθε χρόνο που θα γίνεται ο απολογισμός μας η  κοινή γνώμη του τόπου μας θα βγάζει τα συμπεράσματά της για το ρόλο και τις σκοπιμότητες του καθένα.

Μένουμε πάντα πιστοί στις δεσμεύσεις μας και πορευόμαστε με σοβαρότητα, εργατικότητα και συνέπεια, για να τις υλοποιήσουμε μακριά από μεγάλα, ανέξοδα, λόγια και οι αποφάσεις μας διέπονται από πλήρη νομιμότητα.

Ολοκληρώνοντας και προς ενημέρωσή σας θα ήθελα να σας παραθέσω τα εξής:

• Το ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) βάσει του καταστατικού του αλλά και σύμφωνα με την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τυγχάνει  οργανισμός δημοσίου δικαίου κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. 4 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον δε, σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του Ν. 4735/2020 τα Δίκτυα Πόλεων και Περιφερειών του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010 συνιστούν αναθέτουσες αρχές κατά το άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 και μπορούν να διαχειρίζονται, να εκτελούν και να υλοποιούν προγράμματα του Προγράμματος Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων καθώς και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

• Το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Επιχείρηση Ο.Τ.Α., εγγεγραμμένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του άρθρου 26 του Ν. 4257/2014, με αριθμό μητρώου 61/2017.

• Συνεπώς το ΔΕΠΑΝ ως οργανισμός δημοσίου δικαίου δύναται να συμβάλλεται σε προγραμματικές συμβάσεις.

• Ως προς τη σύναψη της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Τήνου, ο οποίος Δήμος τυγχάνει μέλος του ΔΕΠΑΝ, εφαρμοστέο τυγχάνει το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 στο οποίο ορίζεται ότι «1. (… ). 3. Μία αναθέτουσα αρχή, που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια της παραγράφου 1 σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών, β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τι ίδιες αναθέτουσες αρχές και γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από διατάξεις νόμου και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο….».

• Δεδομένου λοιπόν ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. 3, η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση εξαιρείται νόμιμα από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης και συνεπώς νόμιμα ο Δήμος Τήνου δύναται να συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΔΕΠΑΝ.

• Το γεγονός ότι ο Δήμος Τήνου τυγχάνει μέλος του ΔΕΠΑΝ δεν συνεπάγεται δεσμευτικά την αποκλειστική συνεργασία των δύο μερών. Στην προκειμένη δε  περίπτωση με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση όμως ουδέν κόστος υφίσταται για τον Δήμο. 

• Οι προγραμματικές συμβάσεις σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή από το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτώ.

Single Event Display
Εικόνα Εκδήλωσης

«Aποτυπώσεις

του Νεκτάριου Αντωνόπουλου

Έκθεση ζωγραφικής & χαρακτικής

Τοποθεσία: Δια Χρόνος


διαβάστε περισσότερα

χορηγούμενη.

«Εύρεσις & Επανευρέσεις»

Με πολλή  ευαισθησία και σεβασμό 26 καλλιτέχνες του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Τήνου καθώς και προσκεκλημένοι καλλιτέχνες, εμπνέονται από τον Ιερό Τόπο της Τήνου, με αφορμή τα 201 χρόνια από την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Μεγαλόχαρης.

Το θέμα προσεγγίζεται από μία εικαστική οπτική διαχρονικά αλλά και σύγχρονα. Πρόκειται για μία συνθήκη που περιλαμβάνει έργα Γλυπτικής,  Χαρακτικής, Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Installation ,Νέα Μέσα , Video Art.  Ο σκοπός της δράσης ξεπερνά το στενό πλαίσιο μιας επετειακής έκθεσης,  στοχεύοντας παράλληλα στην ανάδειξη ντόπιων και φιλοξενούμενων καλλιτεχνών και προσφέροντάς τους την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν οι ίδιοι το γεγονός, την ιστορία και τα έθιμα γύρω από την εύρεση.

Ακολουθήστε το Tinos Today στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις τελευταίες & σημαντικές ειδήσεις της Τήνου