Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης (εφεξής το Έργο) για 285 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά (άρθρ. 31 ν. 4144/13) από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων.

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η Πράξη περιλαμβάνει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το σύνολο των καταρτιζόμενων είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχει σε διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι:150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00€.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου, επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 20/10/2022 και ώρα 09:00:00.

  • Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 αυτής προσαυξημένο κατά 35%. Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής σύνταξης και δημοσίευσης του καταλόγου των αποτελεσμάτων σε κύκλους, χωρίς την έκδοση νέας Πρόσκλησης, προκειμένου για την έγκαιρη και χωρίς καθυστερήσεις για τους ωφελούμενους έναρξη των ενεργειών του προγράμματος.

Πληροφορίες: στο e-mail katartisi@cycladescc.gr και στο τηλ. 22810 82346 (εσωτ. 161), κα Αντωνίου.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης εδώ

εγγραφή newsletter