Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, 2023

Eπικαιροποίηση χωροθέτησης περιπτέρων στη χερσαία ζώνη Τήνου

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου αποφασίστηκε ομόφωνα η επικαιροποίηση χωροθέτησης περιπτέρων στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, με την 203/2015 (ΑΔΑ:7ΒΒΞΟΡ07-ΟΝ5) είχαμε προχωρήσει στην χωροθέτηση των χώρων των υπαρχόντων περιπτέρων που βρίσκονται στη χερσαία ζώνη λιμένα Τήνου. Προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διακήρυξη της μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στην χερσαία ζώνη του λιμένα Τήνου και συγκεκριμένα έναντι του κτηρίου «Μοσχούλα» θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των χώρων σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο υπ’ αριθ. 3113/10-58/3/15/7-4-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι ο αρμόδιος φορέας χρήσης και εκμετάλλευσης λιμένα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση Δ.Σ. στην οποία θα αναφέρονται οι ανάγκες του Λιμένα για την εγκατάσταση περιπτέρων, και ο αριθμός αυτών. Στη συνέχεια αναφέρει ότι οι θέσεις θα εμφανίζονται σε απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος της Χερσαίας ζώνης το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης. Κατόπιν θα υποβάλλεται στο οικείο Λιμεναρχείο προς υποβολή των απόψεων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του(θέματα ασφαλείας κτλ)και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.

Επειδή δεν έχουν αλλάξει οι ανάγκες για την χωροθέτηση επιπλέον περιπτέρων, προτείνω να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των χώρων όπως ακριβώς αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 203/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΤ-Α. Συγκεκριμένα: το πρώτο περίπτερο βρίσκεται στην συμβολή της παραλιακής οδού με την οδό Ευαγγελιστρίας, το δεύτερο βρίσκεται στη προβλήτα Π1 του εσωτερικού λιμένα, το τρίτο στην συμβολή της παραλιακής οδού με την οδό Τριών Ιεραρχών και το τέταρτο βρίσκεται στην διασταύρωση του παραλιακού δρόμου προς το Βίντσι και του δρόμου προς την Αγκάλη και απεικονίζονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ΦΕΚ 199Β/1956 «Καθορισμός Χ.Ζ. Λ. Τήνου», του Ν. την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 Εγκύκλιο του Υπ.Αν.Α.Ν. (ΑΔΑ:Β443Φ-Ω4Β), το υπ’ αρ. 3113.10-58/3/15 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού τις διατάξεις του άρθρου 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄ 14-4- 2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», το ΦΕΚ 199Β/1956 « Καθορισμός Χ.Ζ. Λ. Τήνου», την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 Εγκύκλιο του Υπ.Αν.Α.Ν. (ΑΔΑ: Β443ΦΩ4Β), το υπ’ αρ. 3113.10-58/3/15 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού, τις διατάξεις του άρθρου 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄ 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού έκανε διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την χωροθέτηση των υπαρχόντων περιπτέρων σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα της υπηρεσίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

- Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η -

Τήνος – 7 Χρόνια Beach Bar Lala Louza

Ήταν 21 Ιουλίου 2017 όταν ξεκινήσαμε την λειτουργία του Beach Bar Lala Louza στην παραλία του Αγίου Ιωάννη στο Πόρτο της Τήνου. Ξεκινήσαμε και πορευόμαστε με τις βασικές αρχές μας να είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, η αγάπη για τον τόπο μας και να διατηρούμε τα χαμόγελα μας...

Μάθετε πρώτοι τι συμβαίνει στην Τήνο στο Google News του TinosToday. Ακολουθήστε το TinosToday σε Instagram, Facebook και TikTok.

- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -spot_img
- Δ Ι Α Φ Η Μ Ι ΣΗ -